Finlands miljöcentral deltar i bedömningen av konsekvenserna av utsläppen i Kumo älv

Pressmeddelande 18-07-2014 kl. 15.00

Pori_556.jpg

Foto: Björneborg stad

Finlands miljöcentral (SYKE) har idag fått en begäran om handräckning från NTM-centralen i Egentliga Finland och hjälper NTM-centralen bedöma konsekvenserna av utsläppen av nickel i Kumo älv. SYKE undersöker också effekterna av nickel och andra metaller i Kumo älvs och Östersjöns vattenekosystem på lång sikt. SYKE utnyttjar sina modelleringar som gjordes förra veckan om hur nickelutsläppet framskrider.

Pihlavanlahti är grund och därför stannar vattnet endast kvar i viken en kort tid. En avsevärd del av nicklet torde rinna ut i havsmiljön utanför Pihlavanlahti. Nicklets giftighet kan öka något när det förflyttas från älvvatten till havsvatten. Tidigare modelleringar och mätningar visar att merparten av nicklet redan har förflyttats till havet eller sjunkit ner i sedimentet.

”Ett så här stort utsläpp av tungmetaller har inte tidigare inträffat i Finland, så kunskapen om nicklets effekter på naturen och de finska vattenekosystemen är begränsad. Nickel är en tungmetall som i ljuset av dagens kunskap inte anrikas i näringskedjan, men den kan förflytta sig och lagras i vattendragens bottensediment”, berättar specialforskare Harri Kankaanpää vid SYKE.

Hot mot arter och naturtyper

”Vi behöver mer information om gifthalterna i vattnet, fåglarna, bottendjuren, fiskarna och bottensedimentet. Dessutom är vi intresserade av avvikande observationer av fåglar och fiskar. Vi samarbetar med andra forskningsinstitut för att få fram denna information. Vi uppmanar de lokala invånarna till allmän försiktighet när de använder vatten, fisk och kräftor innan det finns noggrannare information om tillståndet i älv- och havsekosystemet", betonar direktören för SYKEs centrum för naturmiljö, Petri Ahlroth.

SYKE har samlat in data om de värdefullaste arterna och naturtyperna i området. ”För tillfället finns det inte stora mängder havsfåglar i området som har musslor som föda. Till Naturaområdets arter hör bl.a. den hotade sydliga kärrsnäppan som troligtvis redan har lämnat området i detta skede av sommaren. Älvmynningen representerar i sin helhet den Naturanaturtyp som det är skäl att oroa sig för", konstaterar Petri Ahlroth.
 

Ytterligare information:

Petri Ahlroth, direktör för SYKEs centrum för naturmiljö, tfn 0295 251 054

nickel i älvmiljö: Marko Järvinen, tfn 0295 251 242 (på plats fram till 18.7)

nickel i havsmiljö: Harri Kankaanpää, specialforskare, Finlands miljöcentral, tfn 0295 251 258 (på plats fram till 18.7)


Målgrupp: