Finlands första Nationella distansarbetsdag hålls fredagen den 16 september 2011 - Kom med du också!

Pressmeddelande 15-09-2011 kl. 12.00

Finlands miljöcentral och Microsoft meddelar

Fler än 80 företag, organisationer inom den offentliga förvaltningen, föreningar och organisationer har anmält sig till kampanjen för den nationella distansarbetsdagen som ordnas av Finlands miljöcentral och Microsoft. Att döma av aktiviteten på webbplatsen www.etatyopaiva.fi och den livliga diskussionen på Facebook kommer tusentals människor att delta.

Kampanjen för distansarbete förenar både arbetsgivare och arbetstagare. De företag som har gett respons på kampanjen upplever att arbete som är flexibelt gällande tiden och platsen ökar produktiviteten och förbättrar förutsättningarna att orka i arbetet. De anställda uppskattar arbetsron, tidsbesparingen och möjligheten att reglera arbetstiden enligt de egna behoven.

”Distansarbetsdagen handlar också om att man kan bygga en hållbar ekonomi utan att konsumera och rusa omkring. Det är också viktigt att hållas på ett ställe. Distansarbete ger oss dessutom möjligheten att välja var vi vill bo. Sysselsättningsmöjligheterna ökar enormt om arbetsplatsen inte måste finnas på samma ort. Hela befolkningen behöver inte koncentreras till städerna och människor får större valfrihet”, säger kampanjens beskyddare, miljöminister Ville Niinistö.

Distansarbete ger större tillfredsställelse i arbetet

Enligt Virpi Ruohomäki, specialforskare vid Arbetshälsoinstitutet, fungerar flexibiliteten i arbetet bäst när man har de rätta förutsättningarna: arbetsinnehåll, ändamålsenliga arbetsutrymmen, teknologi som möjliggör distansarbete, tydliga målsättningar, tydlig arbetsledning samt möjlighet att påverka och delta i beslut som berör arbetsplatsen. ”Människors välbefinnande, kvalitet i arbetslivet och omsorg om miljön går hand i hand. Målsättningen är ett arbetsliv som är hållbart på det mänskliga, sociala och ekologiska planet”, visionerar Ruohomäki.

I responsen som har kommit via webbplatsen för distansarbetsdagen och evenemangssidan på Facebook framgår det att man är mest nöjd på arbetsplatsen när distansarbetet är välplanerat och välorganiserat, spelreglerna är klara och lika för alla anställda.

”Det bästa i vår distansarbetskultur är att man inte gör något stort nummer av distansarbetet. Det räcker med e-post till chefen och några ord till teammedlemmarna. När det övriga livet är krävande är arbetet flexibelt. Det här är ett modernare sätt att leda en grupp experter: vi får frihet, men också ansvar”, kan man läsa i kampanjresponsen från ett medelstort företag.

Microsoft kallar den arbetskultur där man utnyttjar nya teknologier för ”närvarandearbete”. ”Numera kan en arbetstagare vara närvarande utan att fysiskt befinna sig på samma plats, t.ex. genom snabbmeddelanden, videokonferenser och e-post. Teknologin har utvecklats med jättekliv, men människans beteendevanor förändras långsammare. Med nya arbetsredskap och nya spelregler kan man ändå genom större flexibilitet klart förbättra till exempel balansen mellan arbete och familj och på så sätt förbättras också arbetstagarens produktivitet och lojalitet”, berättar verkställande direktör Ari Rahkonen vid Microsoft Ab.

Även miljön tackar

Även om företagen inte lyfter fram miljöaspekter som det främsta argumentet när de gör upp riktlinjerna för distansarbete kan ändå effekterna i form av energiinbesparingar och utsläppsminskningar från trafiken bli kännbara.

”Fördelen med distansarbete är att man sparar tid och energi – då man slipper rusningen på Ring I får man både mera arbetstid och undviker stress", säger en arbetstagare som deltar i kampanjen.

Generaldirektör Lea Kauppi vid Finlands miljöcentral vill uppmuntra till distansarbete just för miljökonsekvensernas skull. Hon skickade ett utmaningsbrev angående kampanjen till 74 chefer inom statsförvaltningen och inbjöd dem att diskutera distansarbetets möjligheter och fallgropar.

Enligt en färsk amerikansk undersökning sparar de 2,9 miljoner personer som distansarbetar i USA nästan 1,5 miljarder liter bränsle och 3,6 miljoner ton växthusgaser årligen. I Finland sparas ca 1,3 miljoner arbetsresor in tack vare de arbetsdagar som genomförs som distansarbete hemma. Då arbetsresorna minskar utjämnas rusningstopparna och det uppstår färre rusningar. Det påverkar också den egna plånboken positivt eftersom bränsleförbrukningen minskar.

”Distansarbetets potentiella effekt på utsläppen är störst vid långa arbetsresor som normalt görs med bil. Ändå är det bara drygt 20 procent av distansarbetarna som har mer än 20 kilometer till arbetet. De flesta distansarbetare bor och arbetar alltså inom samma stad", säger Ville Helminen, forskare vid Finlands miljöcentral.

Distansarbete förändrar vår uppfattning om en god arbetsmiljö

Distansarbete påverkar också arbetsutrymmena. ”I vårt företag är distansarbete vardagsmat. Vi uppmuntras att distansarbeta och alla anställda har arbetsredskap till sitt förfogande som gör det möjligt att arbeta på distans. Vårt kontorslandskap är dimensionerat så att alla inte har en egen plats. Många arbetar också i virtuella team, där man är oberoende av arbetstider och -platser”, rapporterar ett stort internationellt företag.

Också hos Microsoft tillåter arbetsutrymmena att personalen växer med 26 procent i samma utrymmen tack vare arrangemangen med distansarbete. De anställda har inga egna rum utan i kontoret finns arbetspunkter och arbetsvrår som förmedlar olika stämningar. Bland dem kan man välja det som passar bäst för olika uppgifter under dagen.

Möjligheterna till flexibelt arbete föder också sociala innovationer. Föreningen Eurosinkut berättar till exempel i sin respons på kampanjen att de vill grunda kolonier för IT-proffs i Spanien och Chile.

Kampanjen ingår i Trafikantveckan samt i energirådgivningshelheten för konsumenter 2010-2011 som finansieras av Arbets- och näringsministeriet och Sitra.

Mer information

Att arbeta på distans i Finland, specialforskare Virpi Ruohomäki, Arbetshälsoinstitutet, tfn 046 851 3770, fornamn.efternamn@ttl.fi

Distansarbetets effekter på trafiken och samhällsstrukturen, forskare Ville Helminen, Finlands miljöcentral, tfn 0400 148 845, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Miljöansvarig för nationella distansarbetsdagen Saila Heijola, Microsoft, tfn 050 374 6515, fornamn.efternamn@microsoft.com samt

kampanjansvarig Ulla Ala-Ketola, Finlands miljöcentral, tfn 040 740 1656, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Finlands miljöcentral

Finlands miljöcentral SYKE är ett forsknings- och expertinstitut, som undersöker fenomen som har att göra med miljöförändringar och utvecklar lösningar som hjälper oss att kontrollera dessa förändringar. Vårt kunnande bygger på långvarig uppföljning av miljön, mångsidig vetenskaplig information och gedigen expertis.

Microsoft

Microsoft grundades 1975 och är världens ledande leverantör av programvaror, programlösningar och mjukvarutjänster. Vi hjälper företag, organisationer och människor att utnyttja informationsteknologins möjligheter på nya innovativa sätt. I Finland arbetar 280 personer för Microsoft och deras vision är att tillsammans med mer än 3 000 samarbetspartner hjälpa kunden till framgång med hjälp av Microsofts lösningar. Globalt har Microsoft ca 92 000 anställda i sammanlagt 102 länder. Under räkenskapsåret 2009 hade Microsoft en omsättning på 62,48 miljarder US dollar.


Ämne:
Målgrupp: