Finlands ekologiskt betydelsefulla marina undervattensmiljöer identifierade

Pressmeddelande 27-02-2020 kl. 8.59

Finlands miljöcentral, miljöministeriet, Forststyrelsens Naturtjänster,Geologiska forskningscentralen och Naturresursinstitutet informerar

En rik havsbotten, där bland annat blåstång (brunalg nere till höger), hårsärv (ängsbildande ljusgrön kärlväxt) och röd havsmossa (vinröda tofsar på stenarna) förekommer bland stenarna. Många motsvarande livsmiljöer med hög mångfald som erbjuder skydd, näring och förökningsplatser för ryggradslösa djur, fiskar och även för fåglar förekommer i EMMA-områdena i södra Finlands ytterskärgård © Forststyrelsen / Mats Westerbom.

 

Identifieringen av värdefulla områden i havsmiljön är viktig med tanke på ett effektivt skydd och en hållbar användning av havsområdena. Information om 87 ekologiskt betydelsefulla marina undervattensområden vid den finska kusten har nu för första gången sammanställts.

Områdena, som sträcker sig från Finska viken till Bottenviken, är viktiga särskilt för mångfalden av arter och naturtyper och för den hotade och unika natur som finns där. Även områden med rik geologisk mångfald och områden i naturtillstånd finns med.

”Den finska kusten har en mängd olika naturvärden under vattnet. Valet av de viktigaste områdena är utmanande. Därför tillämpades kriterierna för identifiering av ekologiskt eller biologiskt signifikanta marina områden från FN:s konvention om biologisk mångfald vid beskrivningarna av områden”, berättar forskaren Juho Lappalainen vid Finlands miljöcentral, som ledde arbetet.

”Informationen kan utnyttjas bl.a. vid placeringen av vindkraftverk, vid beviljandet av tillstånd för byggprojekt och vid utvecklingen av nätverket av skyddsområden”, berättar Penina Blankett, konsultativ tjänsteman vid miljöministeriet.

Finlands ekologiskt betydelsefulla marina undervattensmiljöer (EMMA) har beskrivits i samarbete med ett stort antal havsmiljöexperter, baserat på omfattande mängder data och litteratur. Omkring 50 experter från över tio olika organisationer var involverade i arbetet. Målet var att ta fram en beskrivning av de viktigaste undervattensmiljöerna till stöd för havsplaneringen.

För områdesavgränsningarna användes huvudsakligen data om vattenväxter, makroalger, ryggradslösa djur, Östersjöns naturtyper samt lekområden för fisk, som samlats in inom programmet för inventering av den marina undervattensmiljön (VELMU). I beskrivningarna nämns även naturvärdena i viktiga fågel- och sälområden och i kustens terrestra naturtyper, men dessa har inte beaktats vid avgränsningen av områdena.

”Som EMMA-områden utsågs endast områden som blivit tillräckligt noggrant karterade. I framtiden då vi har tillgång till mera karteringsdata är det alltså möjligt att identifiera och beskriva nya EMMA-områden”, betonar Lasse Kurvinen från Forststyrelsens Naturtjänster som deltagit i planeringen av forskningen.

”EMMA sammanför den enorma datamängd som samlats in i samband med VELMU-karteringarna i över ett årtionde med havsmiljöexperternas lokalkännedom i ett lämpligt format för områdesanvändningsplaneringen”, konstaterar VELMU:s koordinator, forskningsprofessor Markku Viitasalo från Finlands miljöcentral.

Informationen om EMMA-områdena har sammanställts i form av ett enkelt GIS-material och områdesbeskrivningar.

Ytterligare information:

Markku Viitasalo, forskningsprofessor, VELMU-programmets koordinator, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 742, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Penina Blankett, konsultativ tjänsteman, miljöministeriet, tfn 0295 250 058, fornamn.efternamn@ym.fi

Lauri Kuismanen, forskare, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 252 125, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Lasse Kurvinen, specialplanerare, Forststyrelsens Naturtjänster, tfn 040 631 8029, fornamn.efternamn@metsa.fi

Jyrki Hämäläinen, gruppchef, Geologiska forskningscentralen, tfn 029 503 2262, fornamn.efternamn@gtk.fi

Meri Kallasvuo, specialforskare, forskningschef, Naturresursinstitutet, tfn 0295 327 070, fornamn.efternamn@luke.fi

Euroopan meri- ja kalatalousohjelma Suomi logo
 
Merialuesuunnittelu logo
 
Euroopan meri- ja kalatalousneuvosto logo
 

 

 

 

 

 

Bild 1. Finlands alla 87 EMMA-områden.'
 
Bild 2. Nylands EMMA-områden.

Målgrupp: