Det dåliga blågrönalgsläget till havs har blivit lite bättre, små algmängder i sjöarna

Pressmeddelande 28-07-2022 kl. 13.16
Algmattorna i Finska viken syntes i satellitbilder måndagen den 25.7.2022.
Blågrönalgobservationerna i Finska viken är koncentrerade på det öppna havet väster om Hogland. Satellitobservation måndagen den 25.7.2022.

Det nationella blågrönalgsläget har förbättrats något sedan förra veckan. Blågrönalgobservationerna i sjöar har minskat till följd av det blåsiga och regniga vädret, och situationen i insjöar är fortfarande bättre än vanligt. Det dåliga blågrönalgsläget i havsområdena har också blivit lite bättre, men blågröna alger har fortfarande observerats i större mängder än i genomsnitt under de senaste åren. Observationer har gjorts särskilt i Skärgårdshavets kustområden.

Mera på finska

SYKE följer med förekomsten av blågrönalger som en del av uppföljningen av miljöns tillstånd

Den riksomfattande alguppföljningen genomförs som en del av uppföljningen av miljöns tillstånd i samarbete med Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna), kommunernas miljö- och hälsomyndigheter och Finlands miljöcentral (SYKE). Även Finlands Rotary-medlemmar deltar aktivt i den riksomfattande blågrönalguppföljningen.

Information om blågrönalgsläget i öppna havsområden förmedlas huvudsakligen via satellitobservationer men även via Gränsbevakningsväsendet, havsforskningsfartyget Aranda, den automatiska bildgivande utrustningen vid atmosfär- och havsforskningsstationen på Utö och kryssnings- och handelsfartyg (MS Finnmaid och MS Silja Serenade) som utrustats med mätanordningen Alg@line. För de öppna havsområdenas del utarbetas algmattornas driftprognoser i samarbete med Meteorologiska institutets sjöservice.

Alguppföljningen baserar sig på observationer av blågrönalgförekomster som stigit till ytvattnet, och dess syfte är att ge en allmän bild av blågrönalgsläget i olika vattendrag. Uppföljningen omfattar cirka 400 permanenta observationsplatser runt om i landet i insjöar och längs med kusten samt i skärgården.

SYKE informerar om det allmänna nationella blågrönalgsläget på torsdagar varje vecka från början av juni till slutet av augusti. De veckovisa översikterna över algläget i anslutning till den riksomfattande alguppföljningen inleddes år 1998.

Hälsoskador kan uppkomma av ett flertal föreningar som blågrönalgerna producerar

Enligt Institutet för hälsa och välfärd (THL) kan blågrönalgförekomster orsaka hälsoproblem. Blågrönalgerna producerar ett flertal olika föreningar som kan orsaka symtom. En del av blågrönalgerna kan producera lever- eller nervgifter, men en stor del av symtomen som uppträder hos personer som badar i vattnet kan också bero på andra föreningar.

Framför allt små barn och sällskapsdjur bör hållas borta från vatten som innehåller blågrönalger. Vatten med blågrönalger ska inte heller användas för att kasta bad, tvätta sig eller vattna. Vid misstänkt förgiftning, uppsök läkare eller ta djuret till en veterinär. Giftinformationscentralen ger vid behov närmare anvisningar.

Kommunernas hälsoskyddsmyndigheter följer upp blågrönalgsläget på badstränder.

Meddela dina blågrönalgobservationer i Insjö-havswikin

Insjö-havswikin, som administreras av Finlands miljöcentral, kan du grunda din egen observationsplats och registrera blågrönalgobservationer eller göra enskilda observationer när du rör dig vid vattendrag. Observationerna kan lämnas i appen Havaintolähetti som också fungerar i smarttelefoner. Anmälda observationer syns på den riksomfattande kartan över algläget och stöder bedömningen av det riksomfattande blågrönalgsläget. Även observationer av att blågrönalger inte förekommer är viktiga.

Insjö-havswikin är en webbtjänst som tillhandahålls i samarbete mellan myndigheterna och medborgarna. I tjänsten ingår grundläggande uppgifter om alla insjöar och olika delar av Östersjön som överskrider en hektar. Användarna kan bland annat dela bilder och andra observationer i tjänsten.

Kommunerna och städerna följer upp blågrönalgsläget på badstränderna, så det lönar sig att meddela rikliga förekomster av blågrönalger till kommunens hälsoskyddsmyndigheter.

Blågrönalgobservationer även i tjänsterna Itämeri.fi och vesi.fi

Kartorna över blågrönalger som visas i tjänsterna Östersjön.fi och Vesi.fi sammanför blågrönalgobservationerna som anmälts i Insjö-havswikin, blågrönalgsobservationerna på Helsingfors stads badstränder och blågrönalgsobservationerna som baserar sig på SYKEs satellittolkningar under de senaste tre dagarna.

Så här känner du igen blågrönalger

En liten mängd blågrönalger ser i vattnet ut som gröna eller gulaktiga partiklar. Smala ränder av alger kan flyta in till stranden. En riklig mängd blågröna alger bildar vid lugnt väder grön- eller gulaktiga algmattor som anhopas i strandvattnet. På våren kan gulaktigt pollen från barrträd också finnas i vattnet. Pollen förekommer till skillnad från blågröna alger förutom på vattenytan också på till exempel bryggor eller trädgårdsmöbler.

Om algmassan löser upp sig i korn i vattnet när du rör den med en pinne är det frågan om blågröna alger. Om algerna fastnar vid pinnen är det fråga om något annat än blågröna alger. I ett vattenkärl stiger blågrönalgerna till ytan som grönaktiga korn inom ungefär en timme.

Algsituationen (Järvi-meriwiki)

Bedömning av risken för algblomning

Riksomfattande information om algblomning

Algsituationen leväseuranta (Järvi-meriwiki)

Satellitobservationer

Mer information

(Telefon 13.00 - 15.00)

Insjöarna

 • Enhetschef Satu Maaria Karjalainen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 262, fornamn.fornamn.efternamn@syke.fi (till 29.7.)
 • Specialforskare Kristiina Vuorio, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 295 251 757, fornamn.fornamn.efternamn@syke.fi (från 1.8.)

Havsområdet
 

Blågrönalgobservationer vid kusten

 • Praktikant Jonna Kangas, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 252 267, fornamn.efternamn@syke.fi (till 29.7.)
 • Forskare Teresa Camarena, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 093, fornamn.efternamn@syke.fi (till 29.7., kontakter på engelska)
 • Forskare Hanna Piepponen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 040 182 3334, fornamn.efternamn@syke.fi (från 1.8.)

Blågrönalgobservationer på öppna havet

 • Eotuki@syke.fi
 • Ledande Forskare Jenni Attila, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 078, fornamn.efternamn@syke.fi (till 29.7.)
 • Forskare Sakari Väkevä, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 252 088, fornamn.efternamn@syke.fi (från 1.8.)

Östersjöns tillstånd

 • Specialforskare Seppo Knuuttila, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 286, fornamn.efternamn@syke.fi (till 29.7.)
 • Specialforskare Louise Forsblom, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 013, fornamn.efternamn@syke.fi (från 1.8.)

Kommunikation

 • Kommunikationspraktikant Vilma Ruponen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 039, fornamn.efternamn@syke.fi (till 29.7.)
 • Kommunikationsplanerare Saara Sivonen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 082, fornamn.efternamn@syke.fi (från 1.8.)

 


Målgrupp: