Blybatterier, skrotbilar samt el- och elektronikskrot medför problem i de internationella avfallstransporterna

Pressmeddelande 12-05-2016 kl. 14.17
SER-avfall
© Hannele Nikander

Den ekonomiska tillväxten och globaliseringen under de senaste decennierna har ökat avfallstransporterna globalt såväl till sjöss, på landsvägarna som järnvägarna Avfall har ofta ekonomiskt värde och med det kan man ersätta användningen av naturresurser i industrin. Avfall kan dock innehålla för människan och miljön skadliga och farliga material. På grund av detta är kontrollen av internationella transporter sträng.

”Avfall som orsakar särskilt bekymmer är bl.a. skrotbilar och deras reservdelar som klassificeras som avfall, el- och elektronikskrot samt blybatterier”, berättar överinspektör Hannele Nikander vid Finlands miljöcentral SYKE.

En fjärdedel av avfallstransporterna inom Europeiska unionen och därifrån bedöms vara i konflikt med EU:s lagstiftning. På grund av detta EU:s och Finlands myndigheter tagit i bruk nya metoder för att minska de olagliga transporterna.

Lagstiftningen om avfallstransporter har ändrats så att från och med början av 2016 har exportören en skyldighet att visa att ämnet eller föremålet som transporteras inte är avfall. Den övervakande myndigheten kan be om en utredning i saken, som ska lämnas inom den givna tidsfristen. Om en utredning inte har getts eller om den är bristfällig, behandlas transporten som olaglig avfallstransport, varvid Tullen omhändertar den andel som klassificeras som avfall.

SYKE och Tullen effektiverar kontrollen

”SYKE har gett anvisningar till dem som exporterar begagnade apparater, bilar och bilreservdelar, men det finns fortfarande många brister. Till exempel har testningen av begagnade apparater eller bedömningen av farliga ämnen inte gjorts på vederbörande sätt och när det gäller exporten av begagnade bilar inte alltid finns de dokument som krävs”, säger Hannele Nikander.

Tullen och SYKE effektiverar i år kontrollerna och i oklarheter ingrips aktivt. Avsikten är att främja exportörernas kunskap samt förhindra export av olagliga laster. Dessutom har SYKE arbetat med en nordisk broschyr om blybatterier och har uppdaterat anvisningarna om export.

Finlands blybatteriskrot förs till Estland eller Sverige

I fjol inledde myndigheterna i Norden och Baltikum ett gemensamt blybatteriprojekt, vars mål är att ingripa i de olagliga exporterna av blybatterier från Norden. Vid de Baltiska ländernas hamnar samt vid Finlands, Sveriges och Norges gränsöverskridningsställen ordnades gemensamma kontroller där övervakningsmyndigheter från många olika länder samt representanter för polisen och Tullen deltog. I projektet utarbetades en broschyr där man samlade information om insamlingen, transporten och exporten av blybatterier

Finland har ingen återvinningsanläggning för blybatterier, utan alla batterier förs till Sverige och Estland för återvinning. På grund av miljö- och hälsoriskerna måste blybatterierna absolut behandlas i anläggningar som fått miljötillstånd.

Bakgrund

SYKE ansvarar i Finland för myndighetsuppgifterna i anknytning övervakningen av internationell transport av avfall. Till dem hör bland annat behandlingen av tillstånd för avfallstransport, beslutsfattande, kontroller av avfallstransporterna i samarbete med bl.a. Tullen, polisen och de regionala myndigheterna, utbildning och rådgivning i ärenden som berör internationella avfallstransporter samt att verka som EU:s kontaktperson i ärenden som gäller avfallstransport.

Transporten av avfall från ett land till ett annat förutsätter i regel ett skriftligt tillstånd för avfallstransport i enlighet med förordningen om transport av avfall. Tillståndet är i kraft ett år. Påföljden av olaglig export kan vara ett straff som föreskrivs i avfallslagen eller strafflagen. I oklara fall bör exportören kontakta SYKE.


Ytterligare information

Överinspektör Hannele Nikander, Finlands miljöcentral SYKE, tfn +358 (0)295 251 456, förnamn.efternamn@ymparisto.fi

Tullöverinspektör Anne Pullinen, Tull, tfn +358 (0)40 332 2588, förnamn.efternamn@tulli.fi

SYKEs anvisningar för exportörer av begagnade fordon, deras reservdelar eller el- och elektronikapparater


Målgrupp: