Antalet öronmaneter ökade betydligt från året förut

Pressmeddelande 30-11-2011 kl. 14.40

Öronmanet. Bild: Riku Lumiaro

Det har funnits rikligt med öronmaneter (Aurelia aurita) i norra Östersjön under den gångna sommaren och hösten. Uppgiften baserar sig på iakttagelser som SYKEs havscentrum har samlat in. Under fyra månader fick man in 1780 observationer.  Antalet observationer steg betydligt jämfört med förra året, då SYKE fick 100 rapporter på drygt två månader.

De sista observationerna gjordes i november, då ytvattnets temperatur var bara 5–6 grader. Det kom mest observationer från Skärgårdshavet och Finska viken. Manetobservationer rapporterades också från Ålands hav och från Bottenhavet. Bland rapporterna vittnade 340 om riklig förekomst. Största delen av observationerna var gjorda nära kusten. Rikliga förekomster var sällsynta på öppna havet.

Det fanns klart mera maneter i år än 2010. Observationerna under det gångna året kom från samma områden som året förut. Under båda åren observerades mest maneter i Skärgårdshavet och i Finska viken.

När vattnet blir kallare driver maneterna in i vikarna

"I början av hösten ser man mycket maneter, men när vattnet blir kallare driver de in i grunda vikar och dör", konstaterar specialforskare Maiju Lehtiniemi vid SYKE:s havscentrum.

Observationer rapporterades av sommargäster, båtfolk, fiskare och dykare. En del rapporterade också att maneterna störde nätfisket, bland annat i Ekenäs skärgård. Å andra sidan tyckte många att maneterna var vackra och hoppades att de skulle bli en bestående del av Östersjöns natur.

Tack vare observationerna från allmänheten har SYKE kunnat informera kraftverken om manetläget. Rikliga förekomster av maneter kan vålla problem i kraftverkens kylsystem.

SYKE:s havscentrum inledde insamlingen av manetobservationer sommaren 2010. Sedan dess har rapporterna samlats in via en webblankett på Östersjöportalen. På blanketten ombes man ge uppgifter om mängden maneter, om vädret och om på vilket havsområde observationen gjordes.

SYKE fortsätter samla in observationer

”Insamlingen av observationer om maneter löpte fint i år och vi fortsätter insamlingen under de kommande åren”, konstaterar specialforskare Lehtiniemi. "Uppföljningsprogrammen för Östersjön ger inte information om manetförekomsternas riklighet och variation från år till år. Därför är hjälpen från allmänheten viktig.

Öronmaneten är en ursprunglig art i Östersjön. Förekomsten varierar kraftigt. Under 1970- och 1980-talet fanns det rikligt med öronmaneter, men av någon anledning var de färre under ett par årtionden efter det.  År 2010 och denna sommar har det igen funnits mycket rikligt med maneter – enligt fiskarnas bedömning motsvarande mängder som för 30 år sedan.

Man har observerat ökade mängder maneter på oceanerna. Den exakta orsaken är okänd. Troligen gynnas maneterna av att haven blir varmare och eutrofare. Därtill har de fiskar som konkurrerar om näringen med maneterna minskat i antal på grund av överfiske. Maneterna drar också nytta av olika slags byggverk i havet, exempelvis fiskodlingsanstalter, bryggor och broar. De utgör bra underlag för manetens polyper att fästa sig på.

Mer information

Specialforskare Maiju Lehtiniemi, SYKEs havscentrum
tfn 040 725 5085, fornamn.efternamn (at) ymparisto.fi

Chefredaktör för webben Aira Saloniemi, Östersjöfrågor, SYKEs kommunikation
tfn 0400 148 875, fornamn.efternamn (at) ymparisto.fi


Ämne:
Målgrupp: