Pressmeddelanden

Nyaste pressmeddelanden

 • Syke Policy Brief: Biodiversitetsförlusten kan bekämpas med restaurering 23-03-2023
  I EU bereds en förordning om restaurering och även Finland förbereder sig på att verkställa den. Restaurering av vattendrag, myrmarker och skogar reparerar sådana skador på den biologiska mångfalden som orsakats av människan. Det är absolut nödvändigt att stoppa naturförlusten för att trygga ekosystemens och människornas välbefinnande. I sin nya publikation Syke Policy Brief beskriver Finlands miljöcentral hurdana behov av restaurering som finns i Finland och vilken nytta man kan uppnå med restaureringsåtgärderna.
 • För att stoppa naturbortfall krävs mer omfattande naturinformation och samarbete över sektorsgränserna 09-03-2023
  Att stoppa naturbortfall är ett mål som delas av många i Finland. För att uppnå målet behöver näringslivet, medborgarna, beslutsfattarna och forskningssamfundet aktuell, heltäckande, exakt och lättillgänglig information om arternas förekomstplatser och naturtypernas placering samt om tillståndet för och förändringarna i den biologiska mångfalden. Grunden för vår naturinformation har byggts upp omsorgsfullt, men den kräver ytterligare förstärkning. Idag är naturinformationen utspridd på olika aktörer och är till många delar bristfällig. Allt material är inte heller öppet tillgängligt eller kan inte samordnas. De centrala producent-, användar- och distributörsorganisationerna för naturinformation föreslår att Finland inleder ett nationellt utvecklingsprogram för naturinformation 2024–2035.
 • Arandas vinterövervakningsresa: Vindarna har blandat vattenmassorna och lyft fosfat till ytvattnet i östra Finska viken 08-03-2023
  Under havsforskningsfartyget Arandas årliga vinterövervakningsresa observerades, att syreproblemen i Östersjöns huvudbassäng fortsätter och att fosfathalterna i ytskiktet har ökat. De näringsobservationer som samlas in under vinterövervakningen är viktiga uppgifter när Kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö (HELCOM) uppdaterar statusbedömningen av eutrofieringen. Under resan undersöktes förutom den fysikaliska och kemiska statusen i Finlands havsområden även halterna av skadliga ämnen.
 • Syke Policy Brief: Den gröna omställningen gör energi- och materialflödena i ekonomin hållbara 28-02-2023
  Den gröna omställningen är en möjlighet för Finland att på en ny grund bygga en ekonomiskt konkurrenskraftig och rättvis välfärdsstat. Samtidigt kan man möta de utmaningar som klimatförändringen, förlusten av biologisk mångfald och överkonsumtionen av naturresurser medför. Det behövs samhällelig styrning för att säkerställa att alla engagerar sig i förändringen. I sin nypublicerade Syke Policy Brief beskriver Finlands miljöcentral åtgärder som hållbarhetsomställningen kräver.
 • Finlands miljöcentral undersöker energikrisens effekter på stuglivet – delta i undersökningen! 13-02-2023
  Finlands miljöcentral Syke har inlett en undersökning för att kartlägga koldioxidavtrycket från stugliv. Fritidsboendets koldioxidavtryck har inte bedömts nationellt tidigare. Som en del av undersökningen hoppas Finlands miljöcentral att stugägare ska delta i en undersökning om fritidshusens energilösningar och användning samt resor till dem. Undersökningen är avsedd för alla som äger eller i regelbundet använder ett fritidshus Finland.
 • Konsumtionsbaserade utsläpp i alla kommuner och landskap i Finland har räknats för första gången 31-01-2023
  Finlands miljöcentral (SYKE) har för första gången publicerat uppgifter om konsumtionsbaserade växthusutsläpp för alla kommuner och landskap i Finland. Utsläppen per capita varierar kraftigt både mellan kommuner och landskap. Till följd av konsumtionen av importerade varor riktas också en betydande andel av utsläppen till utlandet.
Mera 2023 pressmeddelanden (sttinfo.fi)
Publicerad 04-06-2013 kl. 15.24, uppdaterad 13-03-2023 kl. 10.50
Målgrupp: