Planerna för Södra Savolax fördes in i ett riksomfattande datamodellformat

Nyhet 27-02-2023 kl. 9.11
I pilotprojektet deltog tolv kommuner i Södra Savolax, varav en var Puumala. I Insjöfinland finns det rikligt med vattendrag och även strandplaner. © Adobe Stock

I februari slutfördes pilotprojektet att föra in gällande planer till datasystemet för den byggda miljön, dvs. VOOKA-projektet. De cirka 2 700 gällande detalj-, general- och strandplanerna för 12 kommuner i Södra Savolax har nu förts in i ett riksomfattande datamodellformat. Observationerna i pilotprojektet och de verksamhetsmodeller som utvecklats i det bidrar när man börjar föra in planer i datamodellform på riksnivå i fortsättningen.

I Finland finns det ingen riksomfattande enhetlig plankarta, även om nästan all områdesanvändning och byggande är beroende av dem. Den centrala målsättningen med Finlands miljöcentrals (Syke) VOOKA-projekt är att skapa en registerkarta i vektorformat över planer som omfattar hela landet. Material som finns tillgängligt i enhetlig form underlättar både kommunernas underhållsbörda och informationssökarens arbete i framtiden.

– Även i Södra Savolax finns det många små kommuner som inte själva har resurser att upprätthålla planläggningsuppgifter och -system. När de planuppgifter som styr byggandet och områdesanvändningen i framtiden finns tillgängliga i datasystemet för den byggda miljön på riksnivå, kommer nyttan att konkretiseras, berättar Kaarina Vartiainen, specialforskare vid Finlands miljöcentral och projektchef för VOOKA-projektet.

Arbetet innefattade jämförelse och harmonisering av material

I början av projektet jämfördes det planmaterial som erhållits från Lantmäteriverkets fastighetsdatasystem och som kommunerna lämnat in sinsemellan. En del av jämförelsen kunde genomföras automatiserat, men även manuellt arbete behövdes. Utöver jämförelsen korrigerade en konsultgrupp bestående av Ubigu, Gispo och Plandisain felen och harmoniserade materialet.

I arbetet gavs planerna identifikationskoder och de centrala bakgrundsuppgifterna bifogades. De yttre gränserna för varje planområde utreddes och omvandlades till en gemensamt överenskommen riksomfattande datamodellform. Detta är nödvändigt för att kunna kombinera plangränserna i samma register. De viktigaste plandokumenten, det vill säga plankartan och planbestämmelserna, länkades till områdesavgränsningen. Hela innehållet i planerna har inte konverterats till en datamodellformat.

Harmoniserat material i datamodellformat kommer att överföras till datasystemet för den byggda miljön, där uppgifter kan användas via karttjänsten och gränssnitten i framtiden. Den riksomfattande tjänsten är en organiserad lösning på en situation där EU-kommissionens förordning om värdefullt informationsmaterial kommer att förutsätta att planerna görs tillgängliga.

Tack vare pilotprojektet har kommunerna tillgång till bättre material än tidigare

I Södra Savolax har 80 procent av markarealen planlagts och området har cirka 2 700 planer. Planmaterial hämtades både från Lantmäteriverkets fastighetsdatasystem och från kommunerna. Kommunerna eller deras konsulter skickade sina egna planindex, plankartor, föreskrifter och anteckningar till den filladdningstjänst som grundats för projektet.

I pilotprojektet framgick det att kommunernas praxis att hantera planändringsbeslut eller planer som gäller flera olika områden avviker från varandra. Praxis för namngivning av dokument varierar också. Planbeskrivningarna hade sällan digitaliserats och det var svårt att hitta uppgifter om datum för planens godkännande och ikraftträdande.

Det krävdes arbete av kommunerna för att söka och leverera material. I kommunerna i Södra Savolax var erfarenheten av pilotprojektet positiv.

– Vi visste att vi bland annat har överlappande plangränser och att detta måste korrigeras någon gång. I VOOKA-projektet korrigerades planmaterialet både automatiskt och manuellt. Nu har vi tillgång till ett bättre material än tidigare. Projektet var en bra erfarenhet för oss och arbetsmängden var precis passlig, berättar planläggningsingenjör Minna Frosti från S:t Michels stad.

I och med pilotprojektet fick kommunerna i Södra Savolax också stranddetaljplanernas yttre gränser och plankartor i digital form. Kommunerna kan om de så önskar ladda ner dem i sina egna karttjänster. I S:t Michel fanns dessa material i karttjänsten redan före projektet.

Nationell nytta av utvecklingsarbete och erfarenheter

– Samarbetet mellan kommunerna och projektets övriga aktörer var mycket smidigt. Jari Ahonens kompetens och nätverk vid NTM-centralen i Södra Savolax var till stor hjälp vid insamlingen och harmoniseringen av materialet. Lärdomarna och erfarenheterna som samlats in i Södra Savolax kommer att vara till enorm nytta för oss i fortsättningen, säger Vartiainen tacksamt.

Automatiseringsprocessen, anvisningarna och förvaltningsmodellen som utvecklats inom pilotprojektet hjälper till att harmonisera planerna när projektet utvidgas till att omfatta hela landet. Målet är att planuppgifterna ska vara tillgängliga för hela Finland i datasystemet för den byggda miljön i början av 2029. Verktyg och öppna programkoder som skapats med programmeringsspråket Python under pilotprojektet har publicerats i GitHub-tjänsten.

VOOKA-projektet som koordineras av Finlands miljöcentral är kopplat till miljöministeriets och Sykes Ryhti-projekt. Det förnyar hanteringen, behandlingen och utnyttjandet av information om den byggda miljön. Som en del av projektet genomförs ett riksomfattande datasystem för den byggda miljön. Ibruktagandet av datasystemet sker i etapper under 2024. I datasystemet samlas uppgifter om områdesanvändningen och byggnaderna i kompatibel form.

Resultaten av pilotprojektet VOOKA behandlas vid Ryhti-infon den 16 mars. Mer information om projektets resultat finns på Sykes webbplats.

Mer information

  • specialforskare Kaarina Vartiainen, projektchef för VOOKA-projektet, Finlands miljöcentral (Syke) fornamn.efternamn@syke.fi, tel. 050 436 1796

Målgrupp: