Nyheter - nyheter

1
2
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Publicerad
Nu söks kommuner som vill testa datasystemet för den byggda miljön

Miljöministeriet och Finlands miljöcentral utmanar kommunerna att delta i pilotprojektet för att utveckla ett datasystem för den byggda miljön. De kommuner som är intresserade av pilotprojektet som in...

16-06-2022
Den 10-åriga Klimatguiden.fi uppdaterade sitt användargränssnitt

Klimatguiden.fi, som upprätthålls av Meteorologiska institutet, Finlands miljöcentral och Naturresursinstitutet, samlar forskningsbaserad information om klimatförändrigen på ett mer heltäckande sätt ä...

10-06-2022
Utredningen utvärderar den roll som datasystemet för den byggda miljön spelar vid bevarandet av dokument – möjligheten att arkivera i framtiden måste säkerställas i genomförandet

I utredningsarbetet som utförts under våren har den roll som datasystemet för den byggda miljön spelar vid arkivering, det vill säga permanent lagring av dokument, bedömts. Utredningen rekommenderar a...

24-05-2022
Upphandlingen av datasystemet för den byggda miljön går vidare till förhandlingsfasen – sex företag deltar

Under våren bjöd Finlands miljöcentral (SYKE) alla företag som är intresserade av att genomföra datasystemet för den byggda miljön att anmäla sig till en konkurrenspräglad dialog. Sex företag lämnade ...

23-05-2022
Grönalger slemmar igen fisknäten längs Finska vikens kust

Finlands miljöcentral har i mars-april fått anmälningar om slembildning av fisknät under isen vid Finska vikens kust. Under våren har fenomenet varit exceptionellt kraftigt i Sibbo skärgård. Det är i ...

28-04-2022
SYKE söker implementerare för datasystemet för den byggda miljön – konkurrensutsättning pågår

I datasystemet för den byggda miljön samlas nationell information om planer gällande områdesanvändning och byggande. Finlands miljöcentral (SYKE) har två öppna upphandlingar gällande systemet. Redovis...

14-04-2022
Avfallshanteringen har fungerat även vid störningar

Coronapandemin och den föränderliga säkerhetssituationen i Europa har visat hur sårbart vårt samhälle är. Kommunala avfallsverk och privata avfallshanteringsföretag har dock lyckats skapa och introduc...

29-03-2022
Planer och tillstånd – information om planläggning och byggande från hela landet samlas in i datasystemet för den byggda miljön

I datasystemet för den byggda miljön samlas information om planläggning och byggande från hela landet. Datasystemet, som tas i bruk 2024, minskar dubbelarbete och hjälper bland annat med planeringen a...

10-03-2022
Rapport: Kriterier för god modellering vid miljökonsekvensbedömning

De modeller som tillämpas vid miljökonsekvensbedömning har fått en framträdande roll i miljötillståndsprocessen under de senaste åren, eftersom Europeiska unionens domstol och högsta förvaltningsdomst...

09-02-2022
Tullen och Finlands miljöcentral (SYKE) intensivövervakade införseln av flaskor med köldmedier – målet var att förhindra utsläpp som bidrar till uppvärmningen av klimatet

Tullen och Finlands miljöcentral (SYKE) övervakade tillsammans införseln av förbjudna köldmedieflaskor avsedda för engångsbruk. Perioden av intensivövervakning som genomfördes hösten 2021 var en del a...

02-02-2022
Datasystemet för den byggda miljön underlättar utnyttjandet av data – definitionen av den första fasen är klar

Datasystemet för den byggda miljön samlar information om byggande och planer relaterade till områdesanvändning i ett nationellt interoperabelt format. Syftet med det nya informationsystemet är att eff...

25-01-2022
Ny handbok för utarbetande av naturutredningar och bedömning av konsekvenser för naturen

Finlands miljöcentral och miljöministeriet har gett ut en handbok till stöd för utarbetande av naturutredningar och bedömning av konsekvenserna för naturen. Målet med handboken är att främja insamling...

17-12-2021
Historisk storsatsning på skyddandet av Östersjöns arter och naturtyper i Finland

Östersjöns marina natur är artrik och mångformig, men för närvarande utsätts den för stor belastning från allt från klimatförändring till sjötrafik. På längre sikt är arter som anpassat sig till Öster...

02-12-2021
Vatten.fi ger exakt och aktuell information om vattenläget på svenska

Tjänsten vatten.fi, som nyligen publicerats av Finlands miljöcentral, är den första heltäckande svenskspråkiga tjänsten med information om vattenläget i vårt land. Tjänsten samlar praktiska verktyg, s...

01-12-2021
Ny kunskap som stöd för att trygga mångfalden i skogarna

I METSO-programmets forskningsseminarium berättas om ny kunskap om förekomsten av skogsarter, såsom tickor, pollinerare och ekorrar. I seminariet får man också höra om nya sätt att utnyttja geografisk...

10-11-2021
SYKEs nya vision: hållbarhetsomställning!

 Finland hör till världens ledande land då det kommer till överkonsumtion. Vårt ohållbara levnadssätt accelererar ytterligare naturförlusten och klimatförändringen, som båda är betydande globala miljö...

03-11-2021
Vid partskonferensen för Montrealprotokollet behandlas utvecklandet av uppföljning av ämnen som bryter ned ozonskiktet och av fluorerade växthusgaser

Den 33:e partskonferensen för Montrealprotokollet, som handlar om ämnen som bryter ned ozonskiktet, hålls virtuellt 23–29 oktober. Vid konferensen behandlas frågan om att fylla luckorna i det globala ...

21-10-2021
Klimatlösningar finns redan – Hur kan Finland möta utmaningarna i IPCC-rapporten?

I rapporten som publicerades i måndags av den internationella klimatpanelen konstateras att klimatförändringen ändrar liv på land, till havs och i atmosfären. Även varje höjning på en tiondels grad ut...

13-08-2021
Fjärilar har svårt att anpassa sig till det snabbt förändrande klimatet

Klimatförändringen förorsakar stora anpassningsbehov för arter och biodiversiteten. En färsk undersökning från Helsingfors universitet och Finlands miljöcentral visar att de fjärilar som lyckats anpas...

10-06-2021
Skräp transporteras i de nordliga haven även långa sträckor - följ skräpets rutter!

Havsskräp transporteras långa sträckor. Skräpets rutter i Östersjön och Arktiska havet kan följas online i sommar på webbplatsen för det internationella projektet Plastic in a Bottle.

07-06-2021

1
2
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar