Tullen och SYKE övervakade tillsammans avfallstransporter från Finland

Nyhet 29-11-2022 kl. 9.01
Exporttransport av begagnade bilar. © SYKE

Gemensamt meddelande, Tullen och SYKE

Tullen och Finlands miljöcentral SYKE intensivövervakade i oktober internationella avfallstransporter som en del av en världsomfattande DEMETER-kontrolloperation. Myndigheterna kontrollerade bland annat flera laster av metallavfall samt transporter av begagnade fordon och elektroniska apparater. Brister upptäcktes särskilt i dokument.

Som en del av en världsomfattande kontrolloperation gjorde Tullen och SYKE ett avfallstillslag i Västra hamnen i Helsingfors. Vid tillslaget kontrollerades 74 långtradartransporter som var på väg ut ur Finland med bilfärjor. Myndigheterna upptäckte en transport som krävde tillstånd till avfallstransport, två s.k. gröna avfallstransporter samt åtta andra transporter, såsom transporter av begagnade fordon och elektriska och elektroniska apparater. Det fanns många begagnade fordon samt krockskadade fordon av vilka en del saknade behövliga dokument.

"Övervakningsbehovet är uppenbart och vårt nuvarande övervakningskoncept fungerar bra. Samarbetet mellan myndigheterna fungerar bra, ger resultat och är samhälleligt betydelsefullt. Det ser nämligen ut att utvecklingen är på väg mot det bättre trots att det fortfarande förekommer brister", berättar tullöverinspektör Ari Peltonen.

I den Demeter-kontrolloperation som koordinerades av Världstullorganisationen WCO och som riktade sig mot bl.a. illegala avfallstransporter deltog utöver tullmyndigheter också nationella miljömyndigheter. I Finland är det Tullen och Finlands miljöcentral SYKE som övervakar internationella avfallstransporter. Tullen ansvarar för de konkreta kontrollåtgärderna vid gränsövergångsställen, t.ex. i hamnar.

Brister i exportdokument för begagnade fordon – exportören ska påvisa att det inte är fråga om avfall

Begagnade fordon, däck, elektriska och elektroniska apparater samt reservdelar till dessa får exporteras utomlands för återvinning, om exportören kan påvisa att det inte är fråga om avfall. Produkterna som exporteras får inte heller innehålla ämnen som det är förbjudet att exportera. Om myndigheterna inte får tillräckliga bevis på att det inte är fråga om avfall, betraktas transporten som illegal avfallstransport.

Syftet med regleringen är att säkerställa att det till utlandet inte transporteras avfall vars behandling skulle vara skadligt för miljön och människors hälsa.

"Exporten av begagnade fordon till utlandet förutsätter alltid att exportören har bevis på att fordonet inte är avfall. Vid övervakningen ser vi ofta exporter där behövliga dokument saknas, t.ex. giltigt besiktningsbevis eller intyg om reparerbart fordon för fordon som har små fel", berättar Katri Lautala från Finlands miljöcentral.

"Det skulle vara viktigt att medborgarna känner till de krav som gäller vid export av begagnade fordon och elektroniska apparater för att avfall inte förs ut ur Finland för att tas hand om av andra länder."

År 2021 exporterades det hundratals begagnade fordon bara till afrikanska länder.

Ökat antal olagligheter vid gröna avfallstransporter, förordningen om avfallstransporter förbättras

Transport av avfall från ett land till ett annat kräver i regel tillstånd. Undantag utgör ofarligt, så kallat grönt avfall vars transport för återvinning sannolikt inte medför risk för miljön. Grönt avfall är t.ex. metallskrot, avfallspapper och obehandlat avfall av trä. Dessa får i regel transporteras från ett EU- eller OECD-land till ett annat utan särskilt tillstånd.

Om grönt avfall förs ut ur Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska exportören kunna bevisa att avfallsbehandlingen sker under omständigheter som i stort sett motsvarar kraven enligt Europeiska unionens miljölagstiftning.

"Antalet olagliga avfallstransporter maskerade som gröna avfallstransporter verkar öka och det är bra att övervakningen av dem kommer att effektiveras vid översynen av förordningen om avfallstransporter", säger Katri Lautala.

Europeiska unionen håller på att uppdatera förordningen om avfallstransporter. De allmänna målen med översynen av förordningen hänför sig till miljöskydd. Bland annat förbättras spårbarheten av transporter av grönt avfall.

Europeiska unionen spelar en stor roll i handeln med avfall

Europeiska unionen är en viktig aktör i den globala avfallshandeln. Under 2020 exporterade EU runt 32,7 miljoner ton avfall till länder utanför EU. Värdet på exporten uppgick till cirka 13 miljarder euro. De största mottagarländerna för avfall var Turkiet och Indien.

Största delen av det avfall som exporteras från EU är järnbaserat och icke-järnbaserat metallskrot. Också pappersavfall, plastavfall, textilavfall och glasavfall exporteras i betydande mängder. Mycket avfall transporteras också mellan EU-länderna.

Mera information


Målgrupp: