Nu söks kommuner som vill testa datasystemet för den byggda miljön

Nyhet 16-06-2022 kl. 15.39
Verket Kolmisointu i parken Rantapuisto i Järvenpää fotograferat uppifrån.
Järvenpää är intresserad av att testa ett datasystem för den byggda miljön, som samlar in data om byggande och planering. På bilden Rolf Westphals verk Kolmisointu, som är ett av stadens kännetecken. © Fotografin: Adobe Stock, julius jansson/EyeEm.
 

Miljöministeriet och Finlands miljöcentral utmanar kommunerna att delta i pilotprojektet för att utveckla ett datasystem för den byggda miljön. De kommuner som är intresserade av pilotprojektet som inleds från början av år 2023 ska registrera sig senast den 30 september. Järvenpää är den första kommunen som har visat intresse för möjligheten att delta.

Pilotarbetet med att utveckla datasystemet för den byggda miljön inleds år 2023. Kommunerna kan tillsammans med sina systemleverantörer ansöka om att få vara med att utveckla och testa system- och gränssnittslösningarna. Pilotprojektet är en del av Ryhti-projektet för den digitalt byggda miljön.

Genom att delta i pilotprojektet är det möjligt att påverka systemlösningarna. Samtidigt får kommunen förstahandsinformation och stöd i förberedelserna för förändring. Dessutom får kommunen synlighet som föregångare.

I pilotarbetet testar kommunerna de presenterade tekniska lösningarna och ger feedback på dem. I synnerhet är avsikten att testa hur de kommunala systemen är anslutna till den byggda miljöns datasystem – både när det gäller byggande och stadsplanering.

Deltagande kommer att kräva en viss ansträngning. De kommunala representanterna förväntas närvara vid cirka 3–5 möten per år. Dessutom kommer utvecklarna av datasystemet för den byggda miljön med låg tröskel att vända sig till pilotkommunerna för att få åsikter och annan feedback. Pilotprojektet kommer också att kräva en del utvecklingsarbete och tidsåtgång från de deltagande kommunernas leverantörer av datasystem.

Målet är också att kommunerna ska dela med sig av resultaten och erfarenheterna från pilotarbetet. Detta gör det också tydligt för andra kommuner som följer utvecklingsprocessen.

Den deltagande kommunen bör förbereda sig för pilotprojektet redan i sin budget för 2023. En del av kostnaderna för pilotprojektet kommer att täckas av Ryhti-projektet. Metoden för det praktiska genomförandet undersöks.

Kommuner av olika typer och storlekar är välkomna att delta

Kommunen kan registreras som pilotkommun från juni till augusti 2022. I september kommer miljöministeriet och Finlands miljöcentral (SYKE) att jämföra de kommuner som har anmält sig och lägga fram ett förslag för de deltagande kommunerna. Förslaget kommer att diskuteras i olika forum innan det slutliga urvalet görs. Erfarenheterna från de utvalda kommunerna kommer att delas allt eftersom pilotprojektet framskrider.

Ryhti-projektet vill involvera motiverade kommuner av olika storlekar och deras leverantörer av datasystem i pilotprojektet. Målet är att hitta kommuner som använder olika system. En kommun som endast använder sig av en extern planeringskonsult för sin planering är också aktuell. Målet är också att involvera en kommun som redan har god digital kapacitet för planering.

Järvenpää stad: ”det är bättre att vara involverad i god tid och påverka det som ska göras”

Järvenpää stad har redan meddelat sitt intresse för att delta i pilotprojektet. Järvenpää vill vara en pionjär inom digitalisering av den byggda miljön. Staden var bland annat den första pilotkommunen som införde den elektroniska tjänsten Lupapiste för elektroniska bygglovstransaktioner 2013.

"Kommunernas och statens uppgift är att utveckla den offentliga förvaltningen. Piloterna är ett förberedande arbete, och därför vill vi delta i pilotprojektet för att stödja utvecklingen av datasystemet för den byggda miljön. Järvenpääs sätt är att vara en föregångare. Det är bättre att vara involverad i god tid och påverka det som ska göras. Vid något tillfälle måste man sätta händerna i leran", säger Joona Majurinen, Järvenpääs geografiska informationschef.

Majurinen tror att förståelsen kommer att öka inom olika områden i samband med pilotprojektet – såväl i kommunerna och på statlig nivå som inom byggbranschen.

"Pilotprojektet visar vad datasystemet för den byggda miljön innebär i praktiken. Det kan kännas som en börda i början, men i slutändan leder det till förståelse på båda sidor", resonerar Majurinen.

"Utan information går det inte att planera tomter. Informationen måste vara konsekvent och proportionerlig. Det ligger i samhällets intresse. Det kan finnas olika sätt att producera information i kommunerna, men reglerna ska vara desamma och mönstren konsekventa. Till exempel när konsulter arbetar med planer för kommunen kan vi kräva att dataöverföringsstrukturen alltid är densamma", säger Majurinen.

Anmälan

De kommuner som är intresserade av pilotprojektet är välkomna att anmäla sig via e-post till henrik.saari@syke.fi senast 30.9.2022. Tilläggsinformation från Henrik Saari, tfn 050 414 0894.

Päivi Malmi, projektledare
tfn. 050 375 7114, fornamn.efternamn@syke.fi, Finlands miljöcentral SYKE

Henrik Saari, specialplanerare
tfn. 050 414 0894, fornamn.efternamn@syke.fi, Finlands miljöcentral SYKE

Joona Marjurinen, geografiska informationschef
tfn. 040 315 3610, fornamn.efternamn@jarvenpaa.fi, Järvenpää stad
 

OBS! Man har redigerat nyheten 25.8.2022. Sista anmälningsdagen för kommunerna som är intresserade av pilotprojektet har ändrats från 31.8.2022 till 30.9.2022.


Målgrupp: