Ny kunskap som stöd för att trygga mångfalden i skogarna

Nyhet 10-11-2021 kl. 9.00

I METSO-programmets forskningsseminarium berättas om ny kunskap om förekomsten av skogsarter, såsom tickor, pollinerare och ekorrar. I seminariet får man också höra om nya sätt att utnyttja geografiska informationsmetoder som stöd för planeringen av naturvård i skogarna. Forskningsseminariet METSO arrangeras 10.11.2021 av jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Naturresursinstitutet och Finlands miljöcentral.

I det frivilliga åtgärdsprogrammet METSO för mångfalden i Södra Finlands skogar tryggas skogarnas mångfald genom att skydda värdefulla skogsobjekt och vidta naturvårdsåtgärder i produktionsskogar.

Metso-skog
I stadsskogarna finns goda förutsättningar för uppkomst av murken ved av många slag. Helsinki, Jollas. Bild Aku Korhonen

”En väsentlig del av METSO är att producera forskningskunskap som stöder skogarnas mångfald samt att utveckla och utnyttja nya metoder för naturvård. Naturvård inom produktionsskogarna spelar en viktig roll för att säkerställa skogarnas mångfald”, konstaterar Ville Schildt, konsultativ tjänsteman vid jord- och skogsbruksministeriet.

Även städernas rekreationsskogar har betydande mångfaldsvärden

”I stadsskogarna finns goda förutsättningar för uppkomst av murken ved av många slag. Det levande trädbeståndet är i genomsnitt till och med grövre och mångsidigare än i METSO-programmets skyddsobjekt i Nyland”, berättar forskaren Aku Korhonen från Naturresursinstitutet.

”I stadsskogarnas stora förekomster av murken ved förekommer ställvis sällsynta och krävande bestånd av rötsvampar. Det splittrade skogslandskapet verkar dock i viss mån begränsa förekomsten av hotade arter av tickor i stadsområden. Ur de skyddsbehövande arternas perspektiv finns de mest lovande stadsskogsområdena i de stora och sammanhängande bevarade rekreationsskogsområdena.

Konstgjorda högstubbar som stöd för artbeståndet

Betydelsen av kapade stammar, det vill säga högstubbar, som lämnas på hyggen klarläggs i det nya forskningsprojektet TEKOPÖLY.

”I de konstgjorda bon som fästs på högstubbarna hittades överraskande många stekelbon enligt stekelforskaren Juho Paukkunen från Naturhistoriska centralmuseet. Under den kommande vintern får vi se vilka arter som kläcks ur dem och vi får ny intressant kunskap om de konstgjorda högstubbarnas ekologiska betydelse”, berättar Heidi Björklund, projektkoordinator vid Naturhistoriska centralmuseet.

Det pågår magisterstudier om de konstgjorda högstubbarnas betydelse för steklar, svampar och fåglar samt en guide för bästa praxis för att tillverka konstgjorda högstubbar.

”Artbeståndet av svampar på högstubbarna kartläggs genom att observera fruktkroppar och dessutom i ett nytt försök med genetiska metoder genom att sekvensera svampmycelets DNA ur borrprover”, fortsätter Björklund.

Ny slags geografisk information för planering av skogsnaturvård

I seminariet redogör man också om nya sätt att ta fram geodata som stöd för planeringen av naturvård i skogarna. Till exempel ger Pehmo-GIS-metoden genom elektroniska enkäter uppgifter till skogsägarna om betydelsefulla platser så att de kan beaktas vid planeringen av åtgärder. Genom att utnyttja maskininlärningsmetoder har man fått kunskap om den dåligt kända potentiell förekomst av dåligt kändaskogs-madkärr och översvämningsskogar. I seminariet berättar man också om hur mångfaldskartor för skogarna fungerar och om behovet av att uppdatera analysen samt om samprioritering av mångfald och kolbindning.

 

Mer information

Forskare Terhi Koskela, tfn 0295 32 5146, fornamn.efternamn(at)luke.fi

Äldre forskare Kaisu Aapala, tfn 0295 251 052, fornamn.efternamn(at)syke.fi

Överinspektör Esa Pynnönen, miljöministeriet tfn 0295 250 386, fornamn.efternamn(at)gov.fi

Konsultativ tjänsteman Ville Schildt, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 190, fornamn.efternamn(at)gov.fi

METSO-programmets webbplats Metsonpolku.fi

METSO-programmet är ett gemensamt projekt för miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet, grundat på statsrådets principbeslut. Det frivilligbaserade METSO-programmet erbjuder markägare en möjlighet att skydda sina skogar mot en ersättning, antingen permanent eller tidsbegränsat. I METSO-programmet genomförs också naturvård utan kostnader för markägarna. I programmet ingår enligt statsrådets principbeslut även forsknings- och utvecklingsåtgärder som stöder METSOs mål.


Målgrupp: