Ny handbok för utarbetande av naturutredningar och bedömning av konsekvenser för naturen

Nyhet 17-12-2021 kl. 8.00

Finlands miljöcentral och miljöministeriet har gett ut en handbok till stöd för utarbetande av naturutredningar och bedömning av konsekvenserna för naturen. Målet med handboken är att främja insamling av naturinformation av hög kvalitet samt främja beaktandet av naturvärden och därigenom tryggandet av biologisk mångfald. Handboken Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi - opas tekijälle, tilaajalle ja viranomaiselle / Naturinventeringar och naturkonsekvensbedömning - en handbok för naturinventerare, beställare och myndigheter – handbok till stöd för att beställa och utföra naturutredningar är en rekommendation om god praxis.

Skog
Bild Katariina Mäkelä.

En naturutredning innebär en utredning av naturvärdena i ett visst område. Naturutredningen omfattar alla utredningens faser med utgångspunkt i insamling av befintlig information. Utredningen omfattar såväl fältarbete, bedömning och utarbetande av rekommendationer som rapportering av resultat. Handboken innehåller anvisningar till beställaren av en naturutredning om utarbetande av en anbudsförfrågan för utredningen och om bedömning av innehållet i och tillräckligheten av utredningen. För dem som utarbetar naturutredningar ges anvisningar till exempel om insamling av information i terrängen. I handboken presenteras också en klassificering av värderingen av naturvärdena och kriterierna enligt vilka man rangordnar de olika delarna av området som är föremål för utredning. Värderingen och de rekommendationer som ges om beaktandet av naturvärden utgör tillsammans det centrala innehållet i naturutredningen.

För att stoppa förlusten av biologisk mångfald krävs aktuell information om naturtyper och arter samt om deras förekomst på det område som utreds. Naturinformation behövs bland annat som stöd för planeringen av områdesanvändning och hållbar användning av naturresurser. Naturvärdena kan tryggas endast om det finns kännedom om dem och konsekvenserna för dem bedöms innan projekt och planer genomförs. Naturinformation behövs också vid planering av utvecklingen av nätverket av skyddsområden, skyddet av naturtyper och arter och ekologisk kompensation.

Konsekvenserna för naturen ska bedömas systematiskt

Handboken behandlar identifiering av konsekvenser för naturen och olika metoder som stöder bedömningen. Bedömningen av konsekvenserna för naturen omfattar identifiering av konsekvenser, bedömning av konsekvensernas betydelsefullhet samt utredning av åtgärder som kan lindra konsekvenserna. Handboken ger också anvisningar om systematisk bedömning av hur betydande konsekvenserna är. Bedömningen baserar sig på delfaktorer. Dessutom granskas särdragen i bedömningen av konsekvenserna för naturen i samband med planläggningsförfaranden, lagstiftningen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning och bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program samt Natura-bedömningar.

Handboken ger goda förutsättningar för sådan prövning och tillämpning som behövs vid bedömning av naturutredningar och konsekvenser för naturen från fall till fall. I handboken finns till exempel motiveringar, riktlinjer för god praxis och exempel samt bakgrundsinformation, metoder och hänvisningar som anknyter till dem.

I handboken presenteras också en allmän utredning om naturvärden till stöd för förutseende planering. Med det avses en utredning som kartlägger bland annat kommunens naturvärden redan innan området blir föremål för projekt eller planer.

”Identifiering av de viktigaste områdena med tanke på den biologiska mångfalden i varje kommun och landskap säkerställer att konsekvensbedömningen och beslutsfattandet i fråga om planer och projekt baserar sig på tillräcklig information om ekologin. Det bästa sättet att gynna detta mål är att i god tid göra omfattande allmänna utredningar om naturvärdena. Det behövs allt fler naturutredningar av hög kvalitet och behöriga parter som utför utredningarna för att ta fram naturinformation”, säger miljörådet Aulikki Alanen, ordförande för stödgruppen som har berett handboken.

Revideringarna av naturvårdslagen och markanvändnings- och bygglagen kommer att orsaka behov av uppdatering av handboken redan under de närmaste åren. Handboken publiceras endast i elektronisk form.

Handboken har utarbetats i samarbete mellan Finlands miljöcentral, miljöministeriet, stödgruppen för projektet samt flera sakkunniga och representanter från intressegrupper.

Mer information

Katariina Mäkelä, äldre forskare, Finlands miljöcentral, tfn 0295 251 443, etunimi.sukunimi@syke.fi

Pälvi Salo, planerare, Finlands miljöcentral, tfn 0295 252 152, etunimi.sukunimi@syke.fi

Aulikki Alanen, miljöråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 333, fornamn.efternamn@gov.fi

 

 


Målgrupp: