Mer grönsaker och kontakt med naturen, mindre matsvinn – en ny verksamhetsmodell för daghemmen

Pressmeddelande 09-12-2019 kl. 10.22
© Marianne Aulake

Barn tycker om grönsaker, frukt och bär som de själva odlat och tillrett. Daghem kan minska matsvinnet genom långsiktigt samarbete och planering. Barnen kan få mer kontakt med naturen genom långa utflykter i naturen, genom att plantera och sköta om grönsaker och genom att de får leka med naturmaterial, mull och vatten i naturen. Detta framgår av projektet Natursteg mot välfärd, där man tillsammans med daghemmens fostrings- och matservicepersonal sökte metoder att stödja barnens välfärd och en hållbar verksamhetskultur på daghemmet.

Projektet resulterade i verksamhetsmodellen Natursteg mot välfärd, som på ett konkret sätt stödjer arbetet för en hållbar utveckling vid daghemmen. Målet med modellen är att främja hälsa och välfärd, inlärning, ett positivt förhållande till naturen och mat samt miljöansvar hos barn och familjer. Verksamhetsmodellen stödjer inlärningen enligt grunderna för planen för småbarnspedagogik. 

Nio daghem på olika håll i landet medverkar

I projektet deltog sammanlagt nio daghem i Helsingfors, Uleåborg, Jyväskylä och Villmanstrand. Varje daghem utvecklade sina egna sätt att integrera Natursteg-verksamheten i den egna vardagen.

Barnen uppmuntrades att röra på sig mycket på gården och på utflykter i skogen och att undersöka, röra vid och observera naturen omkring dem. På flera daghem odlades grönsaker eller örter på den egna gården eller inomhus. Det användes mer grönsaker i maten och samtidigt minskade köttets andel. Inom projektet planerades och testades olika sätt att servera mat. Dessutom fick barnen vara med och laga och servera mat.

Inom projektet sammanställdes för första gången principer för hur man äter bra. I principerna beaktas näringsrekommendationerna, en hälsosam exponering för mikrober och hållbar utveckling. Man strävade efter att minska matsvinnet. Under projektet uppgick svinnet till cirka 25 procent av all mat som tillretts på de daghem som deltog i mätningarna. Naturresursinstitutet (Luke) har utifrån mätningsresultaten och de intervjuer som gjorts inom ramen för projektet utarbetat en verksamhetsmodell för att minska mängden matavfall på daghem. Verksamhetsmodellen utgår från upprepade mätningar av svinnet i syfte att följa hur målen nås.

Enligt daghemmen har Natursteg-verksamheten känts mycket meningsfull för både daghemspersonalen och barnen. Barnen tyckte om att delta i matlagningen och sköta om odlingarna. De förändringar som gjorts på daghemmen har haft en positiv inverkan på barnens grönsaksätande och matlust.

”Största delen av förändringarna i vardagen var enkla och snabba att genomföra. De kräver dock att personalen engagerar sig i verksamheten och att det ordnas långsiktig utbildning för att tillägna sig nya kunskaper. Det bästa med förändringarna har varit att de omedelbart påverkar barnens välbefinnande och delaktighet. Arbetet känns ännu mer meningsfullt då vi vet att de förändringar som gjorts har en stor betydelse för barnens framtid”, berättar Maarit Virkkunen, lärare inom småbarnspedagogik på daghemmet  Välikylä i Uleåborg. 

Med målet att skapa ett nätverk av banbrytande Natursteg-daghem i hela Finland

Natursteg mot välfärd- verksamheten har utkristalliserats i en verksamhetsmodell som skapats utifrån gemensam planering och daghemsförsök. 

I verksamhetens kärna finns natursteg som inbegriper mångsidig kontakt med naturen, rikligt med grönsaker, frukt och bär i maten, matfostran som utgår från sinnena och i vilken barnen är delaktiga och minimering av matsvinnet. Det är bra att ta med naturstegen i daghemmets verksamhetsplan så att de blir en del av vardagen på daghemmet.

”Syftet med verksamhetsmodellen är att inspirera och uppmuntra daghemmen att fundera på och testa natursteg som passar just det daghemmet tillsammans med barnen, barnens föräldrar, matservicepersonalen och andra samarbetsparter”, berättar Iida-Maria Koskela, forskare vid Finlands miljöcentral.

Projektchef Heli Kuusipalo vid THL uppmuntrar till att utvidga modellen Natursteg mot välfärd till hela landet. 

”Inom projektet eftersträvas en viktig förändring av attityder och beteenden genom vilken man kan minska de hot mot hälsan och välfärden som urbaniseringen orsakar. Tillräcklig kontakt med naturen och en grönsaksbetonad kost i tidig barndom minskar dessa hot. Försöksskedet är nu förbi och nästa steg är att utifrån erfarenheterna från försöket skapa ett nätverk av banbrytande Natursteg-daghem i hela Finland.”

Projektet Natursteg mot välfärd genomfördes och koordinerades av THL i samarbete med Finlands miljöcentral SYKE och Naturresursinstitutet (Luke). Projektets huvudfinansiär är Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra. Jord- och skogsbruksministeriet (JSM) har också deltagit i finansieringen av projektet.

Källa

Mer information

  • Projektchef, specialforskare, Heli Kuusipalo, THL, tfn 029 524 6747, fornamn.efternamn@thl.fi
  • Forskare, Iida-Maria Koskela, SYKE, tfn 029 525 2081, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
  • Forskare, Kirsi Silvennoinen, Luke, tfn 029 532 6540, fornamn.efternamn@luke.fi
  • Lärare inom småbarnspedagogik, Maarit Virkkunen, Daghemmet Välikylän päiväkoti, Uleåborg, tfn 040 183 0015, fornamn.efternamn@ouka.fi
  • Projektkoordinator, forskningsprofessor, Suvi Virtanen, THL, tfn 029 524 8729, fornamn.efternamn@thl.fi
  • Projektkoordinator, gruppchef, Riikka Paloniemi, SYKE, tfn 029 525 1493, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
  • Projektet Natursteg mot välfärd (på finska) 

Twitter: @LuontoaskelH


Målgrupp: