I Tölöviken undersöks en ny metod för iståndsättning av havsbottnar

Pressmeddelande 11-08-2017 kl. 10.41
Helsingin kaupungin aineistopankki / Helena Roschier
Tölöviken © Helsingin kaupungin aineistopankki / Helena Roschier

Helsingfors stads miljötjänster och Finlands miljöcentral informerar

I närheten av städer är havsbottnen ofta förorenad av skadliga ämnen från mänsklig verksamhet. Samma miljöer är ofta också utsatta för eutrofiering. I Tölöviken genomförs ett forskningsprojekt för att utreda hur en metod som tidigare använts vid markåterställning påverkar förorenade havssediment och eutrofieringen av viken.

I Tölöviken ska man i augusti installera en anordning med EKOGRID™ och undersöka dess potential att i sedimenten bryta ner olja och organiska skadeämnen som PAH-föreningar. Med metoden kunde man eventuellt undvika omfattande muddringar vid återställning av havssediment.

”Metoden har använts för markområden och med dess hjälp har man kunnat återställa förorenade platser. På platsen som behandlas producerar anordningen ett svagt elektriskt fält och man har fastställt att det accelererar nedbrytningen av skadeämnen i markgrunden. Nu är syftet att utreda hur metoden fungerar i en vattenmiljö”, berättar Iisak Lusua från Eko Harden Technologies Oy.

Metoden hjälper möjligtvis också vid stävjande av eutrofiering

Preliminära utredningar i vattenmiljö har även antytt att anordningen möjligen kunde ha en dämpande effekt på den inre näringsbelastning som upprätthåller eutrofieringen. I det här skedet är undersökningen ägnad att fastställa metodens effekter på i synnerhet det inre kretsloppet av fosfor.

”Tölöviken valdes till undersökningsplats då den är en eutrofierad inre vik som är lämplig att undersökas och i uppenbart behov av att återställas. Tölöviken är dessutom centralt belägen, vilket underlättar de praktiska arrangemangen för undersökningen”, säger forskare Emil Vahtera från Helsingfors stads miljötjänst.

Undersökningens aktiva fältperiod pågår i cirka ett år. Tre forskningsflottor förankras för perioden i Tölöviken. Undersökningen genomförs från dem. Genomförandet av undersökningen stör inte miljön och kräver inte att det byggs stora konstruktioner eller utförs muddringar. När undersökningen är klar tas flottorna och anordningarna bort från viken. Efter det kontrollerar Helsingfors stad metodens mer långvariga effekter.

”Nya metoder för återställning av förorenade sediment har inte i större utsträckning testats i Finland. Ifall det här testet lyckas kan metoden ha användningspotential även på andra håll”, säger ledande forskare Kirsten Jørgensen från Finlands Miljöcentral.

Undersökning genomförs som ett samarbete mellan två olika projekt och Helsingfors stad, Finlands miljöcentral, Helen Ab, Eko Harden Technologies Oy och Lamor Corporation Ab deltar i den. Projekten får finansiering av Tekes och EU och stöd av samarbetspartnern Lip-Lap Laituri Oy. Forskningsprojektet är även ett åtagandeprojekt för Stiftelsen för ett levande Östersjön (BSAG) samt Östersjöutmaningen. 

Medierna är välkomna till att se installationen av flottarna

Forskningsflottarna installeras i Tölöviken på eftermiddagen den 14.8 och reportrar är välkomna från klockan 14.00. Flottarna lyfts i vattnet i Tölövikens södra ända. Mer information: Johanna Joutsiniemi, ledande informatör, Helsingfors stadsmiljösektor, kommunikationsenheten, tfn 09 310 31565, johanna.joutsiniemi@hel.fi

Mer information

Emil Vahtera, forskare, Helsingfors stad
tel. 09 310 70911, emil.vahtera@hel.fi

Kirsten Jörgensen, ledande forskare, Finlands miljöcentral
tel. 0295 251 245 kirsten.jorgensen@ymparisto.fi

Miiro Jääskeläinen, projektledare, Eko Harden Technologies Oy
tel. 040 7449263 miiro.jaaskelainen@ekoharden.fi

 

 

 

 


Målgrupp: