Hydrologisk översikt i slutet av december 2018: Svaga isar i hela landet, i norra Finland sparsamt med snö och is

Pressmeddelande 03-01-2019 kl. 11.27
Nellim 10.12.2018. Kuva: Pekka Hyytiäinen
Nellim, Enare 10.12.2018. © Foto: Pekka Hyytiäinen

Det förkommer betydligt mindre snö och is än vanligt i norra delarna av landet. Man får dock se upp för svaga isar i hela landet. På många håll finns det också bara lite tjäle, vilket kommit fram också i stormskadorna de senaste dagarna. I södra och mellersta Finland fortsätter den långa torrperioden. Nederbörden vid årsskiftet kommer att underlätta situationen i vattendragen, men verkningarna kommer inte att synas så snabbt i grundvattenreserverna.

December var snöfattig speciellt i norra Finland. Snöbelastningen (kg/m2) är bara under hälften av medelvärdet för början av året i stora delar av norra Finland. Skillnaderna till långtidsmedelvärdena är störst i nordöstra Österbotten.

I norr fick sjöarna ett istäcke betydligt senare än vanligt. I Lappland är istjockleken 20–40 cm, men isen är alltså tunnare än medelvärdet för tidpunkten. Senaste gång det fanns så här lite is vid årsskiftet var 2011–2012.

Det är inte endast i norra Finland man bör se upp för svaga isar, för de största sjöarna i landets mellersta och södra delar frös till först i mitten av december och isens tjocklek är på många ställen mindre än 20 centimeter. Ställvis finns det isfria partier i de stora sjöarna i södra Finland, och exempelvis de stora fjärdarna i Päijänne har inget istäcke.

”Skillnaderna i isens tjocklek mellan olika delar av sjöar är fortfarande stora, och därför bör man vara ytterst försiktig då man rör sig på isarna. Dessutom kan den hårda vinden här och där ha brutit det tunna istäcket”, varnar hydrolog Johanna Korhonen vid Finlands miljöcentral.

Vattenståndet slutar sjunka i sjöar i mellersta och södra Finland

Den långa torrperioden i mellersta och södra Finlands sjöar kommer att lätta i och med nederbörden vid årsskiftet. ”Efter början av veckan kommer nederbörden huvudsakligen som snö, men till följd av tidigare regn och snösmältning kommer vattenståndet att sjunka långsammare eller upphöra att sjunka”, konstaterar hydrolog Panu Juntunen vid Finlands miljöcentral.

Vattenståndet i de stora sjöarna Päijänne, Keitele, Keurusselkä, Tarjanne och Längelmävesi är exceptionellt lågt för tidpunkten, och nivåerna väntas förbli oförändrade eller stiga något i januari.

Vattensituationen i de naturliga sjöarna i östra Finland är bättre. Däremot är vattenståndet i Saimen och Pielinen nu under medelvärdet för tidpunkten och förutspås sjunka långsamt i januari.

I små åar i vattendrag vid kusten kan vattenståndet stiga något till följd av regnen i början av januari, men när det blir kallare kommer vattenståndet åter att sjunka. Vattenståndet är ovanligt lågt i Lojo sjö och i Pyhäjärvi i Säkylä men väntas börja stiga långsamt.

I norra Finland är åarnas vattenföring liten, vilket är typiskt för vintern. Början av vintern har varit mycket snöfattig. Det snöfall som förutspås till början av januari kommer att förbättra snösituationen i någon mån, men snöns vattenvärde kommer fortfarande att vara mindre än vanligt.

Grundvattennivåerna i mellersta och södra Finland är fortfarande exceptionellt låga för tidpunkten. På väst- och sydvästkusten och i östra och norra Finland är läget bättre. Enligt prognoserna kommer grundvattennivåerna att förbli oförändrade eller sjunka något i januari.

SYKE:s hydrologiska översikter förnyas

Den här översikten är den sista månatligen publicerade hydrologiska översikten. I fortsättningen kommer vi att publicera hydrologiska översikter då vattensituationen avviker tydligt från det vanliga, då den är mer riskfylld än vanligt eller då den väckt diskussion i exempelvis medierna.

Den färskaste hydrologiska översikten finns alltid på adressen www.ymparisto.fi/vesitilanne

Vi kommer fortfarande att uppdatera de separata översikterna enligt ämne på nätet. Dem hittar man i undermenyn på sidan www.ymparisto.fi/vesitilanne (på finska)

Från vissa observationsstationer publiceras statistikuppgifter automatiskt alltid efter månadsskiftet på sidan Hydrologisk månadsstatistik - Hydrologiset kuukausitilastot.

Mer information

Vattenläget i allmänhet

Hydrologiska prognoser


Målgrupp: