Grundvattnen sjunker – den regnfattiga och heta sommaren kan torrlägga brunnar

Pressmeddelande 06-08-2021 kl. 10.00
Sjöarna sjunker fortfarande på många platser. © Lauri Ahopelto

Översvämningscentret meddelar

På grund av det torra och heta vädret i juni och juli har grund- och ytvattenreserverna samt markfuktigheten minskat på många platser. Tack vare den vattenrika våren har situationen emellertid inte blivit allvarlig i större utsträckning. Fastän hettan har avtagit och det har regnat kommer först de kommande veckornas och månadernas regnmängder avgöra hur torksituationen utvecklas.

Nederbörden i juni och juli var mindre än vanligt i landets södra och mellersta delar. I Södra och Östra Finland var juni ställvis så regnfattigt att motsvarande torka upplevs en gång på 10–30 år. I juli regnade det ställvis så lite att motsvarande upplevs i genomsnitt en gång på tio år. På grund av hettan var även avdunstningen större än vanligt.

– Nederbörden under de senaste veckorna har förbättrat vattensituationen, men inte tillräckligt mycket för att fixa vattenunderskottet som uppstått. För tillfället täcker regnvattnet underskottet i markfuktighet. I landets södra och mellersta delar har markfuktigheten ökat med regnen, men det finns fortfarande vattenfattiga områden. Dessutom sjunker grundvattenytorna fortfarande. Den torra jorden suger inte heller vatten på bästa vis, utan en del av ösregnen fortsätter till vattendragen som ytavrinning, berättar planeringsingenjör Lauri Ahopelto från Finlands miljöcentral SYKE.

Skogsbranden i Kalajoki är ett klart exempel på hur lägre markfuktighet ökar risken för markbränder. På grund av regnen har risken för markbränder emellertid sjunkit avsevärt. Mer information om torkans inverkan på jordbruket fås när skördearbetet framskrider.

Grundvattenytorna är ställvis låga och fortsätter att sjunka

Grundvattenytorna har under sommaren sjunkit lägre än vanligt i stora delar av landet. Särskilt i mindre grundvattenreserver i landets södra och mellersta delar har ytnivåerna på många ställen varit betydligt lägre än i genomsnitt för tidpunkten. I stora grundvattenförekomster syns ändringar i vädret långsammare. I dessa är ytorna för det mesta fortfarande på en genomsnittlig höjd eller lite högre. Grundvattnets ytnivåer sjunker vanligtvis till september–oktober, men på sensommaren sjunker nivåerna långsammare i och med att avdunstningen minskar.

Sjöarna sjunker fortfarande på många platser

Vattennivåerna i älvar och sjöar är för det mesta låga jämfört med typiska sommarnivåer. Undantaget är Saimen, vars ytnivå är en aning högre än vanligt men håller på att sjunka mot genomsnittet. Regnen under de senaste veckorna har inte påverkat sjösystemen mycket på grund av den torra jordmånen, men vattenståndet har stigit något framför allt i älvar och mindre sjöar i Östra Finland, Norra Österbotten och Östra Lappland. Efter att de kraftigaste regnen vikit undan kommer vattenytorna särskilt i större sjöar att fortsätta sjunka under de närmaste veckorna.

Höstens regn prognostiseras hjälpa med torkan

Enligt Meteorologiska institutets veckoprognos kommer det att regna mindre än vanligt i landets norra delar under den första hälften av augusti och i största delen av landet under den andra hälften av augusti. Om det inte regnar betydligt mindre än prognostiserat under augusti, kommer torka inte att bli ett allvarligt problem. Om augusti och september är mycket regnfattiga kan tillräckligheten av grundvatten bli en utmaning. I samband med låga grundvattennivåer kan det även förekomma problem med vattenkvaliteten. Grundvattenytorna stiger vanligtvis i samband med höstregnen då avdunstningen minskar och marken blir mättad med vatten. Återhämtningen av grundvattnet slutar emellertid då marken fryser till. Således kan grundvattennivåerna förbli låga under vintern om höstregnen är knappa.

I vattenförsörjningen syns torkan först i mindre grundvattenförekomster och grunda schaktbrunnar

Torkans verkningar märks först i små grundvattenförekomster. I dessa är växlingen i grundvattennivån snabbare och kraftigare än i större förekomster. Därför kommer i synnerhet ägare av schaktbrunnar att få problem under längre perioder av torka. Privata schaktbrunnar är ofta grunda och torkar lättare jämfört med borrbrunnar. Därför är det bra att redan på förhand fundera på hur man kan ordna vattenförsörjningen om vattnet i brunnen tar slut.

Brunnsvattnet kvalitet kan försämras på grund av torka

Torkan kan även påverka brunnsvattnets kvalitet. På grund av torka kan grundvatten strömma i brunnen från ett annat håll än vanligt och möjligtvis även från områden där det förekommer skadliga ämnen i jordmånen och grundvattnet. Vattenkvaliteten i sjöar och älvar kan också försämra vattenkvaliteten i brunnar som ligger nära stranden. Det lönar sig alltså att observera brunnsvattnets kvalitet och testa vattenkvaliteten med en låg tröskel. Även när vattensituationen är bra lönar det sig att testa dricksvattnet regelbundet. Alla skadliga ämnen syns eller smakar inte i vattnet.

Många aktörer svarar för vattenförsörjningen

Det ligger på fastighetsägarens ansvar att se till att fastigheten har tillräckligt mycket rent hushållsvatten till sitt förfogande. Om fastigheten är med i vattenverkets försörjningsnät sköter vattenverket om vattentäkten och fastighetens vattentillförsel även under torka. Det är på kommunens ansvar att organisera vattenförsörjningen om behovet hos en större grupp invånare eller hälsomässiga eller miljömässiga orsaker så förutsätter.

Om en brunn sinar kan fastighetsägaren överväga att renovera brunnen eller göra den djupare, att bygga en ny brunn eller ansluta sig till vattenverkets vattenförsörjningsnät, om det är möjligt. Vattentransport borde man ta till endast under kortvariga vattentillförselstörningar. Kommunens hälso- och miljövårdsmyndigheter samt eventuella särskilda vattenförsörjningsrådgivare har bästa färdigheter att hjälpa vid specifika problem.

Mer information i vesi.fi-tjänsten

Mer information som bland annat observationer och prognoser om den lokala och regionala vattensituationen finns på webbplatsen vesi.fi, där det också finns en verbal beskrivning av torksituationen. På webbplatsen finns även mycket annat vattenrelaterat att läsa. Om din brunn sinar kan du anmäla det med Vesi.fi-karttjänstens Omat havainnot (Egna observationer)-funktion. De anmälda observationerna blir synliga för alla på vesi.fi-kartan och hjälper uppfatta torrperioder exaktare. SYKEs experter följer och informerar om den riksomfattande vattensituationen, medan den bästa regionala och lokala informationen finns hos kommunerna och NTM-centralerna.

Länkar (på finska)

Mer information 

Översvämningscentret:

Ledande hydrolog Noora Veijalainen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 159, förnamn.efternamn@syke.fi

Torka:

Planeringsingenjör Lauri Ahopelto, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 134, förnamn.efternamn@syke.fi

Vattensituationen:

Hydrolog Miia Kumpumäki, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 652, förnamn.efternamn@syke.fi

.............................................................................

Tulvakeskus

Översvämningscentret är en service som produceras av Finlands miljöcentral SYKE och Meteorologiska institutet. Det verkar i intimt samarbete med bland annat NTM-centralerna och räddningsverken. 


Målgrupp: