Grundvattennivåerna låga i Sydvästra, Västra och Mellersta Finland, enstaka brunnar kan vattnet sina innan våren

Pressmeddelande 28-11-2018 kl. 14.32

Översvämningscentret informerar

[Pressmeddelandets språkriktighet har förbättrats klockan 15.45]

Grundvattennivåerna följs upp med hjälp av ett nätverk med observationsrör.
Grundvattennivåerna följs upp med hjälp av ett nätverk med observationsrör. Bild: Anne Petäjä-Ronkainen

I Sydvästra, Västra och Mellersta Finland är det skäl att bedöma behovet av att reglera vattenbruk i privata hushåll, eftersom den torra perioden ännu pågår och grundvattenmagasinen hinner knappast inte fyllas på innan vintern. Grundvattennivåerna är osedvanligt låga med tanke på årstiden.

”När vintern börjar infiltreras just inget grundvatten och ytorna sjunker oftast fram tills att snön smälter. Grundvattennivåerna är oftast som lägst i mars-april”, konstaterar hydrogeolog Mirjam Orvomaa vid Finlands miljöcentral. ”Vi hoppas på att ännu få nederbörd i form av regn i de områden som lider av torkan och att tjäle bildas sent”, fortsätter Orvomaa.

I stora delar av landet är grundvattennivåerna 20–55 cm lägre än medelvärdet för tidpunkten. Vid kusten och i landets sydvästra och mellersta delar är grundvattnet ställvis upp till 40–100 cm lägre än medelvärdet för tidpunkten i de små och medelstora förekomsterna. I stora grundvattenförekomster ligger grundvattennivån allmänt taget nära medelvärdet och är som lägst 15-35 cm nedanför medelvärdena för tidpunkten.

Grundvattenytorna kan nästa vår vara mycket lägre än medelvärdet om vintervädret börjar tidigt i år så som det just nu verkar sannolikt. När marken fryser och regnet faller som snö bildas just inget grundvatten och grundvattennivåerna börjar sjunka enligt förbrukningen och grundvattenavrinningen. Då finns det orsak att bedöma behovet av att spara vatten och kontrollera vattenkvaliteten som kan försämras under torra perioder.

De som är beroende av en egen brunn bör hålla koll på situationen under vintern

Nästa vår kan grundvattensituationen vara dålig främst i Mellersta och Västra Finland. ”Brunnsvattnet räcker nödvändigen inte hela vintern så det lönar sig för brunnsägarna att redan nu effektivera kontrollen av brunnens vattenstånd och vattenkvalitet”, säger Ritva Britschgi, ledande hydrogeolog vid Finlands miljöcentral.

De som äger ringbrunnar och delägarna i små vattenandelslag är bland de första som utsätts för torkans effekter eftersom de oftast får sitt vatten från små grundvattenförekomster där grundvattenståndet varierar snabbare än i större förekomster. Till exempel i landets sydvästra delar samt i Mellersta Finland i området mellan Multia, Saarijärvi, Karstula och Keitele är grundvattenytorna ställvis mycket låga och i en del av brunnarna har vattnet redan sinat.

Små vattenandelslag och fastighetsägare har en större risk att bli utan vatten eftersom de oftast inte förberett sig på torkan på samma sätt som större vattentjänsteverk.

Låga grundvattenytor kan även orsaka utmaningar på vattenledningsnätet. ”När grundvattnets värmeeffekt i jordmånen saknas kan tjälen bli rekorddjup nästa vinter. Detta kan båda utmaningar även för dåligt isolerade ledningar”, konstaterar Orvomaa.

Prognos om hur situationen utvecklas

Det tydligt kallare vädret de senaste dagarna fortsätter under en längre tid. Det kommer just inget regn, det är mycket lite snö på marken med tanke på tidpunkten och tjälen kan uppstå redan i slutet av november. Grundvattennivåerna sjunker oftast i genomsnitt 20–40 cm  och ställvis med upp till en halv meter innan mars-april.

Köldvädret med lite regn gör även att vattenstånden i sjöar och älvar sjunker, framförallt i Västra och Mellersta Finland. I Mellersta Finland är vattenståndet i Konnevesi och Vuosjärvi nästan rekordlåga.

Du kan följa med hur grundvattensituationen utvecklas på webben på finska på sidan

Aktörernas ansvar och beredskap

Fastighetsägare och ägare av privata brunnar

 • Följ med situationen i brunnen (tillgången till vatten och vattenkvaliteten).
 • Börja spara vatten i god tid.
 • Bekanta dig med infopaketet på ymparisto.fi/kaivot.

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att fastigheten har tillgång till tillräckligt med rent hushållsvatten.

Vattenandelslag

 • Det lönar sig för vattenandelslag som får sitt vatten från egna brunnar att följa samma anvisningar som ägarna till privata brunnar.
 • Vattenandelslag som köper sitt vatten får information om situationen av vattenleverantören.
 • Förbered dig vid behov på att vidta åtgärder och se till att beredskapsplanen är uppdaterad.
 • Följ med grundvattenprognoserna på nätet: ymparisto.fi/pohjavedenpinnankorkeus

Vattentjänstverk

 • Följ med situationen i de egna vattentagen (tillgången till vatten och vattenkvaliteten).
 • Följ med vattensituationen och grundvattenprognoserna på nätet: ymparisto.fi/vesitilanne, ymparisto.fi/pohjavedenpinnankorkeus
 • Förbered dig vid behov på att vidta åtgärder och se till att beredskapsplanen är uppdaterad.
 • Informera vid behov kunderna om åtgärder för att spara vatten.

Vattentjänstverket tar hand om vattentagen, distributionen av hushållsvattnet, avloppsvatten och rening. Dryga 90 procent av hushållen i Finland omfattas av vattentjänstverkenas stamledningar och cirka 85 procent av avloppsnäten. Av det vatten som vattentjänstverken distribuerar är 65 procent grundvatten och konstgjort grundvatten.

Kommun

Det är kommunens uppgift att vidta åtgärder för att ordna vattenförsörjningen om en stor invånargrupps behov eller hälsomässiga eller naturskyddsmässiga orsaker så kräver. Vid allvarliga störningar såsom under en ovanlig torka kan kommunen själv vidta åtgärder till exempel genom att ordna med tillfällig distribution av reservvatten och genom att erbjuda tvättmöjligheter. Kommunerna ska även känna till den fastighetsspecifika vattenförsörjningssituationen och leveranssäkerheten i sitt område.

Mer: Vesihuolto ja pohjavedet (Jord- och skogsbruksministeriet)

Mer infomation

 • Hydrogeolog Mirjam Orvomaa Finlands miljöcentral SYKE, tel. 0295 251 484
 • Ledande hydrologeolog Ritva Britschgi Finlands miljöcentral SYKE, tel. 0295 251 089
 • Hydrolog Noora Veijalainen Finlands miljöcentral SYKE, tel. 0295 251 732

Twitter

 

 

Tulvakeskus

Översvämningscentret är en service som produceras av Finlands miljöcentral och Meteorologiska institutet. Det verkar i intimt samarbete med bland annat NTM-centralerna och räddningsverken.


Målgrupp: