Finlands storskarvsbestånd minskade jämfört med förra sommaren

Pressmeddelande 18-08-2021 kl. 15.33

Sommaren 2021 räknades 24 300 stycken storskarvsbon i Finland. De första lyckade häckningarna i inlandet konstaterades i Päijänne-Tavastland. Häckningsbeståndet har varierat med bara några procent sedan 2015. De årliga variationerna i antalet bon är fortfarande stora och inverkan av havsörnens jakt på ungproduktionen och koloniernas placering håller fortfarande på att öka.

Storskarvsbon
Bild Heikki Kotiranta

Finlands häckningsbestånd minskade med sex procent, det vill säga cirka 1 500 bon, jämfört med föregående sommar. En tredjedel av storskarvens bon fanns i Finska viken och en fjärdedel i Bottenhavet, en femtedel i Skärgårdshavet, 12 procent i Kvarken och åtta procent i Bottenviken. Stammen minskade med 13 procent i Bottenhavet, med 12 procent i Kvarken, med sex procent i Finska viken och med en procent i Skärgårdshavet. Beståndet i östra Finska viken halverades nästan. En ökning på 35 procent observerades endast i Bottenviken.

I sin helhet minskade storskarvsbeståndet i Bottniska viken med sju procent och uppgick till cirka 11 300 bon, av vilka 6 680 fanns i Bottenhavet, 2 800 i Kvarken och 1 850 i Bottenviken. I Finska viken var beståndet cirka 8 000 bon och i Skärgårdshavet 4 950 bon.

I Vesijärvi i Lahtis observerades 13 lyckade storskarvhäckningar i en liten koloni. I kolonin som föregående sommar bosatte sig i en fågelsjö vid kustområdet i Björneborg kunde 460 bon bekräftas.

De största kolonierna ligger långt ifrån varandra

I Finland observerades 61 storskarvskolonier på sammanlagt 97 skär och holmar. Av dessa hade en liten grupp storskarvar häckat på fyra linjetavlor i Ijo i Bottenviken. Antalet kolonier var högre än under tidigare år, men upp till 40 procent av alla kolonier bestod av mindre än hundra bon.

Diagram storskarvsbon
Antalet storskarvsbon 2012–2021

Över hälften av hela beståndet häckade i sju av de största kolonierna. Kolonierna med över tusen bon fanns i Raumo (ungefär 3 660 bon), Åbo (1 770), Korsholm (1 740), Borgå (1 730), Kyrkslätt (1 590), Kristinestad (1 240) och Nystad (1 160). Avståndet mellan de största kolonierna varierade mellan 40–150 kilometer.

På kommunnivå minskade bestånden betydligt, med ungefär 900–1 100 bon, i Vederlax, Lovisa och Euraåminne. Bestånden minskade med cirka 400–550 bon också i både Nystad och Vasa. Bestånden ökade kraftigast, med cirka 350–450 bon, i Borgå, Esbo, Kristinestad, Karleby och Korsholm.

I Kotka, Borgå, Ingå, Korsholm och Ijo observerades kolonier på helt nya platser. Sju kolonier från ifjol övergavs och man observerade att lika många kolonier åter häckade på sina tidigare platser efter en paus på ett eller flera år.

Olagliga störningar av kolonier observerades i vissa kolonier i Vederlax, Lovisa och Björneborg. En koloni som fördrevs från skärgården i västra Lovisa antogs ha förflyttat sig till Borgå inre skärgård till två skogbevuxna öar, där en koloni med över 300 bon uppstod. Dessutom fanns det tecken på störningar åtminstone i Korsholm och östra Lovisa.

Havsörnens jakt ökar fortfarande

Havsörnens jakt ökade ytterligare och försämrade ungproduktionen även i stora häckningskolonier. Till följd av detta återvänder proportionellt färre storskarvar till sina födelseområden under de kommande åren än tidigare. Havsörnens jakt påverkar också koloniernas placering och häckningssättet: häckningarna koncentreras allt mer till den inre skärgården och andelen skogshäckningar ökar.

Diagram Storskarvsbeståndets procentuella tillväxt
Storskarvsbeståndets procentuella tillväxt 2012–2021

De största misslyckade häckningarna som orsakades av havsörnarna observerades i Euraåminne, Björneborg och Nykarleby. I Euraåminne vågade sig endast cirka 450 par på att häcka, men de påbörjade häckningarna misslyckades. Föregående sommar fanns det sammanlagt nästan 1 600 bon i samma två kolonier. Antalet bon i Björneborgs skärgårdskoloni minskade med en tredjedel på grund av havsörnarna och nästan hälften av de knappa 900 påbörjade häckningarna misslyckades. I Nykarleby lyckades högst en fjärdedel av häckningarna i drygt 500 bon.

Andelen storskarvar som häckar i träd har ökat betydligt efter förra sommaren och under den gångna sommaren var cirka hälften av alla bon placerade i träd. Deras ytor är dock små: på 16 skogsdominerade öar på minst en halv hektar mellan Borgå och Raumo utgjorde häckningsområdet cirka 28 hektar. Den totala ytan av häckningsskären, inklusive de mindre trädbevuxna områdena, var cirka 32 hektar. Häckningsområdet för hela Finlands storskarvsbestånd var sammanlagt cirka 75 hektar.

Nästan 90 personer var med och letade efter, undersökte och räknade storskarvskolonier sommaren 2021.

Karta: Antalet storskarvsbon regionalt
Antalet storskarvsbon regionalt (st.) 2021

Genom uppföljningen av storskarven samlar man in grundläggande information om artens ekologi och spridning i Finland. Storskarven är fridlyst året runt i Finland enligt naturvårdslagen och den finns inte på EU:s lista över arter som jagas.

 

Mer information

Forskare Pekka Rusanen, Finlands miljöcentral, tfn 0400 148 691, fornamn.efternamn@syke.fi

Specialsakkunnig Markku Mikkola-Roos, Finlands miljöcentral, tfn 0400 148 685, fornamn.efternamn@syke.fi

 


Målgrupp: