Den 10-åriga Klimatguiden.fi uppdaterade sitt användargränssnitt

Nyhet 10-06-2022 kl. 12.42
© Unsplash

Klimatguiden.fi, som upprätthålls av Meteorologiska institutet, Finlands miljöcentral och Naturresursinstitutet, samlar forskningsbaserad information om klimatförändrigen på ett mer heltäckande sätt än någon annanstans. Nu har tjänsten fått ett ännu bättre användargränssnitt.

”Klimatguiden.fi är avsedd som informationskälla för alla som är intresserade av klimatfrågor. Lärare, studerande samt personer som arbetar inom förvaltning och företag använder tjänsten flitigast”, berättar Mikael Hildén, direktör för Finlands miljöcentrals strategiska program för klimatförändring.

Användargränssnittet för Klimatguiden.fi har förnyats, det visuella utseendet har genomgående fräschats upp och tillgängligheten på webbplatsen har förbättrats. I och med förnyelsen är det lättare för användarna att hitta forskningsbaserad information om klimatförändringen. Dessutom skapar förnyelsen en grund för att uppdatera och förnya innehållet samt utvidga tjänsten i framtiden. Med hjälp av tjänsten kan vetenskapligt motiverad och forskningsbaserad information enkelt tas i bruk av olika användargrupper.

Alla instanser som upprätthåller tjänsten har förbundit sig till att utveckla Klimatguiden.fi även i fortsättningen.

Information om klimatförändringen genom en enda adress

Idag talar vi om klimatförändringen överallt, men informationen är utspridd på olika ställen. Klimatguiden.fi är ett utmärkt ställe att börja söka information på: Webbplatsen erbjuder information om klimatförändringen genom en enda adress och hänvisar också till andra tillförlitliga informationskällor.

”Klimatguiden.fi samlar forskningsdata i en form som är lätt att tillägna sig och därmed kan informationen utnyttjas effektivt”, säger Kirsi Mäkinen, konsultativ tjänsteman vid jord- och skogsbruksministeriet och som arbetar med anpassningspolitik för klimatförändringen.

I tjänsten finns också praktiska tips och lärdomar om vad var och en kan göra för att begränsa klimatförändringen. I tjänsten finns också olika kartor, grafer och verktyg som åskådliggör klimatförändringen och dess effekter. En del av innehållet finns också på svenska och engelska.

”Det är viktigt att forskningsdata finns på de inhemska språken så att skolelever, studerande och medborgare kan sätta sig in i forskningsbaserad information om klimatförändringen”, säger Heikki Tuomenvirta, gruppchef vid Meteorologiska institutet. ”Tjänsten ger till exempel möjlighet att följa upp hurdana beslut om klimatförändringen som fattas i den egna kommunen och om besluten är i linje med den information som forskningen producerar.”

Tillförlitlig information om klimatförändringen behövs kontinuerligt

Innehåller i Klimatguiden.fi produceras av forskare. Det mångsidiga innehållet utformas tillsammans med webbplatsen redaktörer i en lättförståelig form.

I Klimatguiden.fi finns information om klimatförändringen som fenomen, Finlands föränderliga klimat, begränsningen och effekterna av klimatförändringen samt anpassningen till klimatförändringen.

”I Klimatguiden.fi finns till exempel information om hur konsumenten, den enskilda medborgaren, kommunen eller näringslivet kan minska sina utsläpp”, berättar forskningsprofessor Raisa Mäkipää vid Naturresursinstitutet. ”Mångsidig kunskap om klimatförändringen är också viktig för att man ska kunna planera de åtgärder som behövs för anpassningen”.

”Den information och de lösningar som Klimatguiden.fi samlar in behövs i hög grad för att begränsa klimatförändringen samt som stöd för anpassningen och beredskapen”, säger Mäkinen.

Klimatguiden.fi kan utnyttjas bland annat som stöd för beslutsfattande. ”Utan forskningsdata är det svårt att fatta rationella beslut. Om målet till exempel är att begränsa klimatförändringen måste man veta hur man ska uppnå det och vad de effektivaste och mest kostnadseffektiva metoderna är”, funderar Mäkipää.

I ministeriernas arbete stöder man sig till exempel ofta på den information som forskningsinstituten producerar. "Information som undersökts i mitt eget arbete används kontinuerligt. Senast har jag utnyttjat de komprimerade grafikerna i IPCC:s rapport i Klimatguiden.fi”, berättar Mäkinen.

Mer information

Heikki Tuomenvirta, gruppchef, Meteorologiska institutet, tfn 050 574 6824, fornamn.efternamn@fmi.fi

Mikael Hildén, direktör för det strategiska programmet för klimatförändringen, Finlands miljöcentral, tfn 0295 251173, fornamn.efternamn@syke.fi

Elina Virkkunen, forskare, Naturresursinstitutet, tfn 0295326642, fornamn.efternamn@luke.fi


Målgrupp: