Bedömning från internationell forskningsgrupp: Världssituationen för hållbar utveckling är allvarlig, lösningar finns

Pressmeddelande 11-09-2019 kl. 19.20
Eeva Furman
Forskningsprofessor Eeva Furman. © Kai Widell

En internationell forskargrupp tillsatt av FN har bedömt världssituationen för hållbar utveckling som oroväckande. Trots att goda tecken har observerats i världen, förhindrar vissa kända orsaker effekterna av utvecklingens framsteg. Forskargruppen har identifierat sex centrala saker och sätt, som behövs för att vända förändringen till det bättre. Den internationella forskningsgruppens bedömningsrapport publicerades i dag i New York. Finlands panel för hållbar utveckling förbereder ett förslag för nationell uppföljning. Till den internationella gruppen hör professor Eeva Furman från Finlands miljöcentral.

Den hållbara utvecklingens hinder är globala

Den internationella forskargruppens mest centrala observation är att Agenda2030-programmets 17 mål för hållbar utveckling är sammankopplade och bör därför främjas som en helhet. För att uppnå individuella mål behövs förändringar och målsättningar på systemnivå. Enligt forskarna finns fyra problematiska fenomen som förhindrar att inte ens de positiva effekterna kommer vara tillräckliga.

”Ojämlikhet, klimatförändringen, förlorad mångfald i naturen och ett växande problem med avfall är fyra utmärkande orsaker till att världens utveckling som helhet inte rör sig i en hållbar riktning”, berättar forskningsprofessor Eeva Furman från Finlands miljöcentral SYKE.

Sex avgörande delområden för att garantera förändring

Förutom dessa fenomen har forskargruppen även identifierat sex avgörande delområden, som man kan betona för att vända utvecklingen i en mer hållbar riktning. Det viktiga är att främja medborgarnas välfärd och verksamhetsmöjligheter, bygga en hållbar och rättvis ekonomi, grunda hållbara matsystem och stöda hälsosamma matvanor, säkerställa tillgången av hållbar energi åt alla, utveckla städers och stadsområdens hållbarhet, samt säkra globala natursystem.

”Det behövs förändring på systemnivå och lösningarna bör användas konsekvent. När åtgärder väljs bör man samtidigt tillämpa fyra olika tillvägagångssätt, som alla stöder varandra. Man måste ta fram hållbara politiska alternativ och ekonomiska lösningar. Man måste stöda människors egna och gemensamma verksamhet. Dessutom måste man utnyttja forskning och teknologi”, konstaterar forskningsprofessor Eeva Furman. ”Förändringar ska främjas genom att beakta områdens särdrag och skräddarsy kombinationer för lösningar utifrån områdena.”

Hållbarhetsforskningens ställning bör förstärkas

Enligt forskargruppen bör rollen för hållbarhetsforskning förstärkas när man sätter upp mål och fattar beslut. Speciellt i utvecklingsländer bör man förstärka hela forskningens värdekedja och säkra tillgången till vetenskapliga nätverk och material.

”I utvecklingsländer behöver man inte nödvändigtvis öka mängden forskning, men man bör betona en mer lösningsbaserad hållbarhetsforskning, som identifierar de flerdimensionella utmaningarna inom hållbar utveckling, och söka lösningar tillsammans med olika aktörer. I nuläget genomförs inte det här, eftersom en stor del av det världsomfattande forsknings- och utvecklingsarbetet riktar sig på den privata sektorns relativt snäva behov”, konstaterar forskningsprofessor Eeva Furman.

Den internationella forskargruppen har 20 rekommendationer för samhällets olika aktörer

År 2015 godkände FN:s medlemsländer Agenda2030-programmet, som innehåller 17 mål för hållbar utveckling för alla FN:s medlemsländer. År 2016 tillsatte FN en auktoritativ, oberoende grupp med 15 forskare för att utarbeta en vetenskaplig bedömning om världssituationen för hållbar utveckling som stöd för beslutsfattande och att presentera en verksamhetsmodell för hur utvecklingen kan vändas i en hållbar riktning. I rapporten finns 20 rekommendationer åt politiska och ekonomiska beslutsfattare, åt olika institutioner samt åt medborgare. Rapporten publiceras på FN:s generalförsamling för medlemsländernas överhuvud 24.9.2019 i New York.

Finland har en chans att bli en föregångare inom hållbar utveckling

Finlands expertpanel för hållbar utveckling har påbörjat arbetet där man utvärderar Finlands roll och möjligheter att effektivera hållbar utveckling. Rika länder som Finland belastar miljön och bär därmed en tung börda för klimatförändringens framfart, naturens förlorade mångfald och upphov till avfall. Enligt panelen agerar Finland ändå till stor del i enlighet med principerna för hållbar utveckling, och Finland har redan påbörjat många av de åtgärder som nämns i rapporten. Exempelvis grundar sig det nuvarande regeringsprogrammet på hållbar utveckling och statens budget följs ur ett perspektiv för hållbar utveckling. Finlands panel för hållbar utveckling bedömer att Finlands situation och förändringsbehov klarnas i början av 2020.

 

Mer information

Forskningsprofessor Eeva Furman, Finlands miljöcentral SYKE, eeva.furman@ymparisto.fi, tfn +358 295 251 123
Medlem i den internationella forskargruppen
Ordförande för Finlands expertpanel för hållbar utveckling
(i New York 5.9 – 26.9.2019)

Specialforskare Katriina Soini, naturresursinstitutet LUKE katriina.soini@luke.fi, tfn +358 29 532 6550
Huvudkoordinator för Finlands expertpanel för hållbar utveckling

Specialforskare Salla Rantala, Finlands miljöcentral SYKE, salla.rantala@ymparisto.fi, tfn +358 295 251 257

Kommunikationsdirektör Kirsi Norros, SYKE, kirsi.norros@ymparisto.fi, tfn +358 295 251 460
Kommunikationschef Johanna Torkkel, LUKE, johanna.torkkel@luke.fi, tfn +358 295 327 333

Ytterligare information

Bilder för media

Video


Målgrupp: