Liksom föregående år är risken för blomningar av blågröna alger i finska havsområden betydlig eller måttlig – det slutliga läget bestäms av sommarvädret

Pressmeddelande 04-06-2020 kl. 9.00

OBS! Felen i den svenskspråkiga versionen har korrigerats 4.6.2020 kl. 21.10.

Dagliga satellitobservationer används för att övervaka algläget i hela Östersjön. Bilden är från Sentinel-3-satelliten från sommaren 2019 (27 juli 2019). Du kan hitta aktuella satellitbilder på SYKEs TARKKA-webbtjänst.

Risken för kraftiga och omfattande blomningar av blågröna alger (cyanobakterier) i östra Finska viken och Östersjöns huvudbassäng är lägre än under sommaren 2019. I genomsnittliga väderförhållanden är risken för sommarblomningar måttlig i den norra delen av Östersjöns huvudbassäng, i största delen av Skärgårdshavet och i södra delen av Bottenhavet. I Bottenviken och östra Finska viken är risken låg. Det är sommarens väderleksförhållanden som avgör om risken förverkligas, eftersom näringssituationen i norra delen av Östersjöns huvudbassäng liknar situationen 2018. Många kommer ihåg den sommaren som en svår algsommar eftersom väderförhållandena då var ytterst gynnsamma för uppkomsten av ytansamlingar av blågröna alger.

Risken för blomning av blågrönalger 2020 .

Ny information om uppkomsten av blomningar av blågrönalger i Östersjön

I Östersjöns huvudbassäng finns tillräckligt med näring även för rikliga blomningar av blågröna alger och sådant har läget varit under hela 2000-talet, uppges i en omfattande vetenskaplig artikel om uppkomsten av cyanobakteriella blomningar i Östersjön som publicerades i början av året. De amerikanska, svenska och tyska forskarnas material bestod av uppgifter om väder, näring och blågröna alger i Östersjön som samlats in under 40 år. Enligt undersökningen avgörs rikligheten av sommarens blågrönalger främst av hur soligt det är i juli och av ytvattnets temperatur. Varmt uppehållsväder främjar blomningen. Östra Finska viken och hela Bottniska viken lämnades utanför undersökningen. Näringssituationen i båda regionerna skiljer sig från den i huvudbassängen genom att den årliga rikligheten av blågrönalger varierat mer i huvudbassängen.

Riskbedömning gällande blomningar av blågrönalger i havsområdena nära Finland

Riskbedömningen gällande blomningar av blågrönalger i områden nära Finland baserar sig på den mängd väte och fosfor som algerna kan utnyttja och som uppmättes under föregående vinter. SYKE och Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) har mycket uttömmande mätt näringsmängderna i samband med övervakningsresorna under vintern. SYKE och Meteorologiska institutet bedömer risken för algblomningar med hjälp av ekosystemmodellen för Östersjön. Förutom vinterns näringsmängder beaktas i bedömningen också utvecklingen av näringshalterna under våren 2020. Den här informationen tillhandahålls av Alg@line-övervakningen som genomförs på handelsfartyg.

Vinterns näringssituation ger en regional allmän bild över tillgången till näring under följande sommar. Sommarens väderleksförhållanden avgör emellertid även den slutliga algsituationen i våra egna havsområden. Arter av blågröna alger (cyanobaterier) som bildar blomningar i Östersjön trivs i varmt vatten och kräver rikligt med ljus för att kunna växa. De första ytansamlingar av alger kan ses efter några soliga sommarveckor och ett ihållande högtryck som 2018 ledde till ytterst rikliga och långvariga blomningar.

”Riskprognosen som gavs i början av juni är en påminnelse om potentiella områden med blomningar av blågrönalger, men veckomeddelandena och de egna ögonen ger en mer detaljerad bild av algläget”, säger ledande forskaren Harri Kuosa vid Finlands miljöcentral. ”Vi har fastställt att blomningarna av blågrönalger i Bottenhavet har brett ut sig norrut. På andra håll i Finlands havsområden är fosformängden stabil, men i Bottenhavet har den fördubblats under de senaste 20 åren.”

Blomningarna av blågrönalger börjar vanligtvis tidigast efter midsommar. I Finlands havsområden når blomningen vanligtvis sin topp i juli och början av augusti. Algansamlingar kan fortfarande ses långt in på hösten men de mest utbredda blomningarna är då vanligtvis över.

Förra vinterns regn och mildhet orsakade en kraftigare näringsbelastning från älvvattnen på våra kuster än vanligt. Näringsbelastningen ökar övergödningen i Östersjön och sålunda även massförekomster av blågrönalger på lång sikt. Sambandet mellan näringsbelastningen under en enskild vinter och blomningen av blågrönalger följande sommar är emellertid svårt att bedöma entydigt eftersom näringsämnena cirkulerar i kustens komplicerade näringsväv före sommaren. Den här frågan utreds inom ramen för Skärgårdshavets projekt MAAMERI som inleddes i år och som finansieras av miljöministeriet.

Ytansamlingar av blågröna alger kan förändras snabbt

Algmassor som bildats på öppna havet kan driva nära vår kust. Ytblomningen av blågrönalger rör sig särskilt mot den södra skärgården och kusten särskilt under sydvästliga och sydliga vindar. En kraftig vind blandar upp blågrönalgernas i ytvattnet och då är algerna svårare att upptäcka. Algsmassan försvinner emellertid inte utan vid lugnt väder stiger den snabbt upp till ytan igen.

Forskningsfartyget Aranda samlade information om näringsläget vintern 2019–2020. © Bild: Ilkka Lastumäki / SYKE

Det är viktigt att komma ihåg att förekomsten av blågröna alger kan variera kraftigt även inom ett litet område. Strömningsförhållandena längs med kusten och i skärgården kan bilda anhopningar av blågrönalger och lokala näringskällor kan orsaka algblomning framför allt under långa varma perioder med lugnt väder. Dessutom kan vinden föra med sig blågrönalger till stränderna.

Blågröna alger i Östersjön kan producera olika slag av gifter och hudirriterande ämnen. Det är därför viktigt att vara försiktig med rikliga ansamlingar av blågröna alger.

Algupplysningen inleds

Finlands miljöcentral informerar om det allmänna läget beträffande blågrönalger varje vecka fram till slutet av augusti. Det första meddelandet om algsituationen sommaren 2020 publiceras i dag, den 4 juni 2020 klockan 13.

Mer information:

Riskbedömning av algblomningar:
Ledande forskare Harri Kuosa, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 106, e-post: fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Kommunikationsexpert Eija Järvinen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 242, e-post: fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Bilder för medierna:

Länkar:


Målgrupp: