Riksomfattande algsammandrag 2014: I de sydvästra havsområdena förekom exceptionellt kraftiga blomningar av blågrönalger, i insjöarna var algsommaren lugn

Pressmeddelande 04-09-2014 kl. 14.10

Kuva: SYKE

Kollage av ytansamlingarna av blågrönalger i Östersjön enligt observationer i satellitbilder (1.7 -31.8.2014). Observationerna klassificeras i områden där det inte finns alger på ytan (blått område), ytansmalingar är möjliga (turkost), sannolika (gult) samt säkra (rött). Bild: SYKE
 

I de sydvästra havsområdena förekom mycket omfattande ytansamlingar av blågrönalger i juli-augusti. Näringsämnena som den föregående höstens och vinterns stormar lyft till ytan och den mycket varma perioden i juli gynnade algblomningarna. Lokala blomningar av blågrönalger observerades i synnerhet i de inre delarna av Skärgårdshavet och vid Finska vikens västra kust. I insjöarna var algläget bättre än i genomsnitt nästan hela sommaren. Enstaka rikliga blomningar förekom endast i några kontrollsjöar.

I de finska havsområdena var blågrönalgläget lugnt under början av sommaren. Efter medlet av juli uppstod exceptionellt omfattande enhetliga ytanasamlingar av blågrönalger i Finlands sydvästra havsområden, dvs. Skärgårdshavets södra del, Östersjöns huvudbassängs norra del och västra Finska viken. Ansamlingarna av blågrönalger blev kvar i området ända till början av augusti. I östra Finska viken och i Bottniska viken observerades inte några omfattande ytanasamlingar av blågrönalger under perioden juni-augusti.

Blågrönalgläget i sjöarna var klart bättre än genomsnittet i juni-augusti. Juni var ostadig och då observerades klart mindre mängder blågrönalger än normalt för början av sommaren.  Blågrönalgerna började bli rikligare i kontrollsjöarna först i juli och under den andra veckan observerades mera blågrönalger vid observationsplatserna än normalt. Det är anmärkningsvärt att mycket de rikliga och exceptionellt rikliga blomningarna uteblev i många eutrofare sjöar, där man vanligtvis rapporterar blågrönalger under somrarna.

Finlands miljöcentral har under juni-augusti publicerat varje vecka en översikt över algläget i Östersjön och sjöarna. Observationerna av blågrönalger fortsätter ända till slutet av september, men veckorapporterna upphör. Mera på finska

Mer information

Prognos för blågröna alger

Riksomfattande alginformation

Medborgarnas algobservationer

Uppföljningen av blågrönalger

 • Forskare Sirpa Lehtinen, SYKE,
  tel. 0295 251 353, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Ekologi av blågrönalger

 • Ledande forskare Harri Kuosa, SYKE,
  tel. 029 525 1106, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Östersjöns tillstånd

 • Specialforskare Seppo Knuuttila, SYKE,
  tel. 0295 251 286, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Insjöarna

 • Biolog Satu Maaria Karjalainen, SYKE,
  tel.  040 7510073, fornamn.andranamn.efternamn@ymparisto.fi

 • Limnolog Sari Mitikka, SYKE,
  tel. 0295 251 430, fornamn.efternamn@ymparisto.fi


Målgrupp: