VALUE - virtaussuuntamalli

Virtaussuuntamalli10m on Suomen ympäristökeskuksen tuottama pintavalunnan suuntaa kuvaava hilamatriisi, jota hyödynnetään VALUE-valuma-alueen rajaustyökalun yläpuolisen valuma-alueen rajausproseduureissa sekä Virtaussuuntagridi.jpgsovellusta varten esilaskettujen valuma-alueiden laadinnassa. Virtausgridi.jpgMyös uuden valtakunnallisen valuma-aluejaon laadinnassa hyödynnetään ko. virtaussuuntagridia. Virtaussuuntamalli10m on käytettävissä myös omana lopputuotteenaan, jota ympäristöhallinnon työntekijät voivat hyödyntää omissa analyyseissaan ja sovelluksissaan.

Virtaussuuntamallin ensimmäisessä tuotantoversiossa käytetään Suomen osalta Maanmittauslaitoksen 10 metrin hilaan laskettua korkeusmallia (KM10, EUREF FIN TM35FIN/N2000). Ulkomaiden osalta käytetään lokakuussa 2011 päivitettyä lähes koko maailman kattavaa 30 metrin hilaan laskettua ASTER GDEM -korkeusmallia (WGS84/EGM96), joka on Japanin talous-, kauppa- ja teollisuusministeriön (METI, Ministry of Economy, Trade and Industry) ja Yhdysvaltojen avaruushallinnon (NASA, National Aeronautics and Space Administration) yhteistuotantoa.

Koordinaatisto- ja korkeusjärjestelmämuunnosten jälkeen KM10 ja AsterGDEM yhdistettiin koko Suomen vesistöalueet yli valtakunnan rajojen kattavaksi yhdistelmäkorkeusmalliksi 10 hilamatriisiin (EUREF FIN TM35FIN/N2000), jonka virtausreittejä korostettiin edelleen "polttamalla" siihen portaittain eri syvyyksille Ranta10 -rantaviiva-aineiston sisältämä uomatietojärjestelmän uomaverkoston pääreitistö järvet ylittävine pseudouomineen sekä muut yli 2 m leveät jokiviivat ja vesialueet. Ensimmäisessä tuotantoversiossa korkeusmalliin tuotiin myös lähtötiedoksi tarkennetut päävesistöalueiden rajat. Tämän jälkeen korkeusmallista paikannettiin ja täytettiin selektiivisesti kaikkiGrideja3.jpg Ranta10:n ulkopuoliset painanteet, jotka estävät ulosvirtauksen. Esikäsitellystä korkeusmallista laskettiin D8-algoritmia käyttäen virtaussuuntamalli, joka kuvaa pintavalunnan suuntaa Suuntahila.jpgkustakin hilasta korkeudeltaan alimpaan naapurihilaan. Viimeistelyjen ja loppusäätöjen jälkeen lopputuloksena syntyi 10 metrin hilaan laskettu VALUE-virtaussuuntamalli10m.

 

Julkaistu 31.3.2015 klo 13.58, päivitetty 23.1.2024 klo 7.28
Kohderyhmä: