Malleja ja työkaluja vesienhoidon tueksi

Suomen ympäristökeskuksessa on kehitetty ja testattu useita erilaisia työkaluja ja malleja, jotka tukevat ja tehostavat vesienhoitoa. Niitä voidaan hyödyntää arvioitaessa vesistön tilaa ja tarvittavia kunnostustoimenpiteitä, joilla vesistön tilaa voidaan parantaa. Mallien avulla myös tutkitaan ja seurataan järvien ja jokien ravinnekuormitusta.

Mallit kuvaavat oleellisimmat tiedot, jotka vaikuttavat ravinteiden kiertoon ympäristössä, kulkeutumiseen maaperästä vesistöihin sekä pidättymiseen vesistöissä.

Nykytilan selvitys ja tavoitteiden määrittely

Kun vesienhoitoa suunnitellaan, ensimmäisessä vaiheessa selvitetään yleensä vesistön nykytila joko havaintojen tai mallilaskentojen avulla. Sen jälkeen voidaan selvittää, kuinka paljon kuormitusta pitäisi vähentää valuma-alueella, jotta vesistön kokonaisravinnepitoisuus olisi riittävän pieni hyvän ekologisen tilan saavuttamiseksi.

Kustannustehokkaiden toimenpiteiden valinta

Malleilla ja työkaluilla voidaan arvioida myös erilaisten toimenpideyhdistelmien vaikutuksia ensin kuormitukseen ja sen jälkeen vesistön tilaan. Tällöin voidaan tunnistaa kustannustehokkaimmat vesienhoitotoimenpiteet. Samalla voidaan arvioida vesienhoidon kustannuksia sekä vedenlaadun paranemisesta virkistyskäytölle syntyviä hyötyjä.

Alla olevassa kuvassa on esitetty eri mallien ja työkalujen kytkeytyminen vesienhoitoprosessiin.

VHS_kaavio.jpg
 

 

Julkaistu 10.2.2014 klo 12.32, päivitetty 16.1.2024 klo 13.56
Kohderyhmä: