Vesi-teemaan liittyvät mallit ja työkalut

SYKEssä on käytössä useita erilaisia ympäristön tilan matemaattisia arviointi- ja ennustamisvälineitä, joita voidaan laajasti ottaen kutsua matemaattisiksi malleiksi. Malleja on kehitetty erityisesti vesivarojen ja ravinteiden kierron laskentaa varten. Sovelluskohteina ovat valuma-alueet, vesistöt ja merialueet.

Malleja on alettu hyödyntää yhä enemmän myös uusissa teemoissa kuten haitallisten aineiden kierto sekä meren tilan ennustamiseen kytketyt sosio-ekonomiset tarkastelut.

Useimmat käytössä olevat mallit on kehitetty SYKEn vesi- ja merikeskuksissa, mutta myös yhteistyökumppaneiden malleja hyödynnetään jatkuvasti. Osa malleista soveltuu vain tutkimus- tai asiantuntijakäyttöön, mutta jatkossa SYKE kehittää malleja enenevästi kaikkien kiinnostuneiden käyttöön.

SYKEssä on laadittu vesien- ja merenhoidon mallityön tiekartta, jossa on kuvattu mallien kehittämisen tavoitteita keskipitkällä aikavälillä, vuoteen 2030 saakka sekä lyhyellä aikavälillä, vuosina 2015-2017. Lisäksi tiekartassa on kuvattu mallien soveltamisen toimintasuunnitelma vesien- ja merenhoidossa. 

Raportti: Hyvän mallinnuksen kriteerit ympäristövaikutusten arviointiin 7.2.2022
Ympäristövaikutusten arvioinnissa käytettävien mallinnuksien rooli on viime vuosina korostunut ympäristölupaprosessissa, kun EU:n vesipuitedirektiiviin pohjautuvat vesienhoidon ympäristötavoitteet on todettu oikeudellisesti sitoviksi Euroopan unionin tuomioistuimessa ja Korkeimmassa hallinto-oikeudessa. VESIMALLIT-hankkeen raportti kokoaa hyvän mallinnuksen kriteerit ja ehdottaa täsmennyksiä lainsäädäntöön ja ympäristölupaprosessin käytäntöihin
Lue lisää
Julkaistu 12.5.2017 klo 10.21, päivitetty 28.3.2022 klo 15.42
Kohderyhmä: