Toiminnalliset menetelmät parantavat vuorovaikutusprosesseja

Toiminnallisten menetelmien käyttö erilaisissa vuorovaikutusprosesseissa auttaa yhteisen näkemyksen luomisessa ja asioiden näkyväksi tekemisessä. Menetelmistä on hyötyä, kun halutaan lisätä eri tahojen vuorovaikutusta ja ymmärrystä, sovitellaan näkemyseroja tai konflikteja, käynnistetään uusia hankkeita, syvennetään pitkäaikaisten ryhmien yhteistyötä sekä muunlaisten kokonaisuuksien suunnittelu- ja kehitystyössä.

Työskentely suunnitellaan niin, että sillä tuetaan vuorovaikutusta, verkostoitumista ja jokaisen näkemystä arvostetaan tasapuolisesti. Kaikkia osallistujia kuullaan ja työskentelyn keskustelut suunnitellaan niin, että ne käydään ensin pienemmissä turvallisiksi koetuissa ryhmissä ja vasta myöhemmin yhteisesti.

Menetelmissä käytetään tarvittaessa apuna pienryhmäkeskustelujen lisäksi esim. kuvakortteja, muita symboleja, janatyöskentelyjä ja karttatyöskentelyä.

Työpaja Kymijoki
© Kuva: Mika Marttunen SYKE

Paljon kokemusta erityyppisistä hankkeista

SYKE on suunnitellut ja ohjannut useita kymmeniä vuorovaikutusprosesseja toiminnallisesti. Esimerkkeinä aihepiireistä sininen biotalous, vesienhoidon suunnittelu, Kymijoen kalataloudellisen kehittämisen monitavoitearviointi, kaivosteollisuuden ja viranomaisten yhteistyö, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, organisaation kehittäminen ja ryhmien yhteistyön tiivistäminen.

Eri prosesseissa mukana ovat olleet SYKEn eri keskukset, ELY-keskukset, Luonnonvarakeskus LUKE, muut valtion tutkimuslaitokset, yliopistot, kunnat jne. Työskentelyyn ovat osallistuneet myös lukuisat sidosryhmät ja kansalaiset.

Julkaisuja toiminnalisten menetelmien soveltamisesta ympäristöhankkeissa:

  • Rotko, P., Marttunen, M., Vehanen, T., Orell, P., Saura, A., Koivurinta, M., Vanninen, V., Pakarinen, T., Kaukoranta M., 2015. Kymijoen kalatalouden kehittämisen monitavoitearviointi  ja toimenpidesuositukset  vaelluskalakantojen elvyttämiseksi. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 32/2015, Luonnonvarakeskus (http://jukuri.luke.fi/handle/10024/486224)
  • Rotko, P. Psykodraamamenetelmät monitavoitteisen päätöksenteon tukena. 21 s Helsinki. (www.tuikevalmennus.fi/data/documents/Psykodraamamenetelmat-monitavoitteisen-paatoksenteon-tukena_-Rotko-.pdf)
  • Rotko, P. ja Suonpää, A., 2013. Haimoon vesienhoidollinen kyläsuunnitelma. Kuvaus toiminnallisesta suunnitteluprosessista. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö, 2013. - 44 s. : kuv.,taul. + liitel. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, ISSN 0789-9084 ; a96
  • Partanen-Hertell, M., 2011. Sociodrama in Finland - an environmental context. In R. Wiener, D. Adderly & K. Kirk (Eds.). Sociodrama in a Changing World. 384 s. MPV/SAM, Sociodrama and Action Methods Training, UK. Lulu.com 
  • Partanen-Hertell, M., 2010. Morenian tools save time and deepen environmental collaboration processes. 11 pages + 24 powerpoint. In the Publication of 1st IAGP Latin American Regional Congress and 17th Brazilian Psychodrama Congress. Aguas de Lindoia, Brazil September 3th-7th, 2010.
  • Partanen-Hertell, M., 2009. A Cross-cultural Encounter with Environmental Problems. 3 pages. In the compendium of articles of the Second International Sociodrama conference, Helsinki 6–7.3.2009.
  • Partanen-Hertell M., 2009. Kansainvälinen toiminta vesivaratehtävissä. Suomen ympäristökeskuksen raportteja, 32/2009. 81 s. Helsinki. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/39857/SYKEra_32_2009.pdf?sequence=1
  • Partanen-Hertell, M., 2005. Systeemiälyn ja mentaalimallien kehittäminen morenolaisilla keinoilla. Julkaisussa: T. Janhunen & S. Sura (toimittajat), Miten käytän toiminnallisia menetelmiä? S. 137-150. Tampere: Resurssi.  
  • Partanen-Hertell, M., 2002. Luova työyhteisö: Morenolainen lähestymistapa organisaation kehittämiseen. 60 s. Helsinki: Arua.

 

 

Julkaistu 3.6.2016 klo 14.28, päivitetty 31.1.2019 klo 13.18
Kohderyhmä: