Ympäristöinnovaatioita kokeellisen tutkimuksen avulla

Kasvavat ympäristöongelmat ja uudet uhkakuvat vaativat uutta, systemaattisesti ja tieteellisesti tutkittua tietoa syventämään ymmärrystämme ympäristön tilasta ja syy-seuraussuhteista. Kokeellisen tutkimuksen avulla voidaan selventää niin maa- kuin vesiekosysteemienkin toimintamekanismeja tavalla, johon pelkkä ympäristön seurantatieto ei anna mahdollisuuksia.

Analysointia SYKEn laboratoriossa.
Kuva: Timo Vänni

SYKEn kokeellinen tutkimus palvelee laajasti tutkimusta mm. näillä aloilla:

Riskinarvioimiseen ja hallintaan liittyvä tutkimus ja menetelmäkehitys

Kokeellinen tutkimus edistää uusien aineiden hallintaa kehittämällä menetelmiä aineiden pitoisuus- ja vaikutustutkimuksiin. Tietoa tarvitaan uusien aineiden esiintymisestä ympäristössä sekä siitä, miten ne vaikuttavat ihmiseen ja ympäristöön. Tiedon pohjalta arvioidaan, mitkä ovat niiden käytön riskit ja tulisiko käyttöä säännellä tai rajoittaa.

Ympäristöseurannat

Seurantoja palveleva tutkimus keskittyy kenttämittausten ja on-line-mittausjärjestelmien kehittämiseen ja niillä tuotetun tiedon laadun varmistamiseen. SYKE kehittää automatisoituja koejärjestelmiä erityisesti kasviplanktonmittauksiin sekä soveltaa uusimpia mittausteknologioita meriseurantojen kehitystyöhön. Erityisiä kehityskohteita ovat Utön ilmakehän- ja merentutkimusasema sekä kauppalaivoille asennetut Alg@line-automaattimittausjärjestelmät.

Mallien rakentaminen ja kehittäminen

Mallien rakentamista ja testaamista palveleva tutkimus painottuu erityisesti vesiekosysteemeihin. Kokeellinen tutkimus tukee mallikehitystä testaamalla mallirakenteiden toimivuutta ja tuottamalla mallien tarvitsemia parametrisointeja. Mallikehitys puolestaan ohjaa kokeellista tutkimusta kohteisiin, jotka ovat keskeisimpiä mallien ennustekyvyn parantamiseksi.

Julkaistu 20.2.2015 klo 11.35, päivitetty 25.9.2020 klo 15.15
Kohderyhmä: