Hankkeet

Hankehaulla löydät käynnissä olevat ja vuoden 2012 jälkeen päättyneet hankkeet.

Hakutulos listautuu viimeksi tehty verkkosivu ensin -järjestyksessä.

  • Ruotsinkieliset hanke-esittelyt: Projekt
  • Englanninkieliset hanke-esittelyt: Projects
1
2
3
4
...
17
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle
Hanke Vaihe
Rannikkovesien ravinteiden kuormituskatot ja kuormituksen vähentämisen taakanjako (KATOT)

KATOT-hanke tuottaa ehdotuksen Suomesta Itämereen päätyvien ravinteiden merialuekohtaisiksi kuormituskatoiksi sekä ehdottaa vaihtoehtoja oikeudenmukaiseksi kuormitusvähennysten taakanjaoksi toimialoje...

Kuidun ja rakennekalkin vesiensuojeluvaikutukset (RAKENNE-KUITU)

Hankkeen tavoite on seurata ja arvioida peltojen rakennekalkituksen ja kuitukäsittelyn vesistövaikutuksia ja vaikutusta satoon.

Tietopohjaa ilmastoviisaaseen maankäyttöön (TIIMA)

Hankkeen tavoitteena on tuottaa avointa tietoa tulvista ja maankäytöstä ilmastotoimien tueksi. Hanke toteutetaan hyödyntämällä ja edelleen kehittämällä aikaisemmissa pilottihankkeissa ja tulvakarttoje...

Kaavoittajan karttatyökalu - Hiilikartta

Hankkeen päätavoite on tukea kuntia lain edellyttämässä kaavoituksen ilmastovaikutusten arvioinnissa. Hankkeessa tuotetaan paikkatietopohjainen, selaimessa toimiva työkalu kaavan aiheuttamien hiilivar...

Kestävän kulutuksen ohjauskeinot KULO

Hankkeen päätavoitteena on tunnistaa ja arvioida ohjauskeinoyhdistelmiä, joiden avulla voidaan tehokkaasti vähentää kotitalouksien kulutuksen ilmastopäästöjä vuoteen 2035 mennessä. Näiden ohjauskeinoy...

Merialuesuunnittelun yhdentäminen Itämerellä ja Pohjanmerellä (eMSP NBSR)

eMSP NBSR -projekti kokoaa yhteen merialuesuunnittelusta (MSP) vastaavat viranomaiset, ja hallitustenväliset organisaatiot sekä tutkimusorganisaatioita Itämeren ja Pohjanmeren alueilta. Hanke pyrkii l...

Vesihuollon hiilineutraalisuuden ja kiertotalouden edistäminen (Vesihuki)

Vesihuollon hiilineutraalisuuden ja kiertotalouden edistämiseksi hankkeessa lasketaan vesihuollon hiilijalanjälki valtakunnallisella tasolla ja arvioidaan erilaisten päästövähennystoimien vaikuttavuut...

Uudet innovaatiot merialuesuunnittelun korkeakouluopetuksessa - KnowledgeFlows

KnowledgeFlows tukee Euroopan korkeakouluyhteisöä vastaamaan kasvaviin tiedon, taitojen ja innovaatioiden vaatimuksiin merien aluesuunnittelussa (MSP) ja kehittää lähestymistapoja vastata niihin.

Sähkön kysyntäjoustoa avoimeen lähdekoodiin perustuvalla järjestelmällä - EasyDR

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen energiajärjestelmässä on yksi ilmastonmuutoksen hillitsemisen avaintekijöistä. Hanke vastaa tähän haasteeseen mahdollistamalla laajamittaisen kysyntäjouston asuinra...

Laserkeilaus vesien hallinnassa osana kestävää maankäytön ja metsien suunnittelua (LaserVesi)

Hankkeen tavoitteena on tehostaa kansallisen laserkeilausohjelman tuottaman datan hyödyntämistä. Lasereilausaineistosta 5 p/m2 luodaan uusia tuotteita vesien hallintaan pilottialueille. Tuloksena saad...

Helmi-ohjelman pienvesi- ja rantaluontoverkosto (HELPPI)

Hankkeen tavoitteena on muun muassa koordinoida ja fasilitoida Helmi-ohjelman pienvesi- ja rantaluontokunnostustöiden toimeenpanoa valtakunnallisesti, tukea valtakunnallisen pienvesien kunnostuksen ko...

Kustannusarviointi ilmastonmuutokseen liittyvästä toimimattomuudesta (KUITTI)

KUITTI-hankkeessa luodaan kansallinen kokonaiskustannusarvio ilmastonmuutoksen vaikutuksiin liittyvistä taloudellisista riskeistä. Hankkeen tulokset auttavat hahmottamaan nykyistä paremmin, mitkä ovat...

Luonto takaisin kaupunkeihin (Binatur) - luontopohjaisten ratkaisuiden monimuotoisuus

Luonto takaisin kaupunkeihin, Bringing nature back: biodiversity-friendly nature-based solutions in cities (BiNatUr) -projektissa tutkimme luontopohjaisten ratkaisuiden monimuotoisuutta ja sen kytköks...

WasteLess Karelias

Hankkeen päämääränä on vähentää maaseutualueiden roskaantumista ja parantaa kylien jätehuoltoa Pohjois-Karjalan ja Venäjän Karjalan alueella. Hanke kannustaa paikallisia asukkaita, viranomaisia ja yri...

Hydrologian tutkimusinfrastruktuuri (HYDRO-RI-Platform)

Kansallisen infrastruktuurin tavoitteena on tutkia hydrologisten prosessien, veden laadun, jokiprosessien, jokien elinympäristöjen ja makean veden hoidon kestävää hallintaan. Tutkimusta ohjaavat digit...

Enhancing the marine and coastal biodiversity of the Baltic Sea in Finland and promoting the sustainable use of marine resources (BIODIVERSEA LIFE-IP)

Biodiversea LIFE-IP (2021–2029) on Suomen suurin yhteistyöhanke Itämeren monimuotoisen luonnon turvaamiseksi. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on tehostaa meriluonnon suojelua ja edistää luonnonvarojen...

Leveraging sustainability transformation (LEVERAGE)

LEVERAGE-hanke pyrkii tunnistamaan ja esittelemään erilaisia systeemisiä muutoksia, jotka tukevat SYKEn tutkimuksen vaikuttavuutta kestävyysmurroksessa. Hankkeessa pilotoidaan vipuvoimakohta-lähestymi...

Kansallisen pölyttäjäseurannan käynnistäminen (PÖLYSEURA)

Hankkeessa käynnistetään kansallinen pölyttäjien seurantaohjelma, joka täydentää aiempia kansalaishavainnointiin perustuvia pölyttäjäseurantoja. Seuranta noudattaa pääpiirteissään esitystä EU:n yhdenn...

Kansallisen pölyttäjästrategian jalkauttamisen koordinaatio (PÖLYKOORDI)

Hanke edistää keväällä 2022 julkaistun kansallisen pölyttäjästrategian toimeenpanoa koordinoimalla ja tukemalla eri sidosryhmien toimintaa pölyttäjien suojelun hyväksi. Lisäksi hanke viestii eri kohde...

Musta ja ruskea hiili ilmakehässä ja kryosfäärissä (BBrCAC)

Hankkeen päätavoite on arvioida mustan ja ruskean hiilen vaikutusta säteilypakotteeseen sekä Suomessa että laajemmin pohjoisilla alueilla.


1
2
3
4
...
17
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle