Hankkeet

1
2
3
4
...
19
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle
Hanke Vaihe
Latausinfratukien vaikutus ajoneuvokantaan ja päästöihin (LATAAVA)

LATAAVA-hanke suorittaa sähköautojen latausinfran tukien vaikutusarvion. Osana tarkastelua kartoitetaan yksityisen ja julkisen sähköisen latausinfran sekä sähköautojen nykytila selvittämällä sähköauto...

Muovien käyttö maataloustuotannossa: ympäristövaikutukset, elinkaari ja kokonaiskestävyys (PAPILLONS)

EU:n Horisontti 2020 -ohjelman rahoittama hanke kartoittaa mikro- ja nanomuovien esiintymistä viljelymaassa Euroopassa ja tarkastelee mikro- ja nanomuovien kulkeutumista sekä maaperässä että maaperäst...

Kulutusjoustokokeilu

Tässä tutkimushankkeessa selvitetään, millainen informaatio on toimivaa ja tehokasta tukemaan kotitalouksien sähkönkulutuskäyttäytymisen muutosta ja kulutuksen joustavuuden aktivoimista. Hankkeen tavo...

DigiDecarbon

Hankkeessa tarkastellaan kehittyviä kansalaisten energiayhteisöjä politiikan, liiketoiminnan ja asukkaiden yhteistoiminnan näkökulmista. Hanke on osa Suomen Akatemian Vihreän ja digitaalisen siirtymän...

Tietopohjaa ilmastoviisaaseen maankäyttöön (TIIMA)

Hankkeen tavoitteena on tuottaa avointa tietoa tulvista ja maankäytöstä ilmastotoimien tueksi. Hanke toteutetaan hyödyntämällä ja edelleen kehittämällä aikaisemmissa pilottihankkeissa ja tulvakarttoje...

EU:n biodiversiteettistrategian kunnostustavoitteiden koordinaatio (EUKUKO)

Hanke edistää EU:n biodiversiteettistrategian sitoumusten valmistelutyötä sekä tarkastelee luonto- ja lintudirektiivien piiriin kuuluvia ennallistamistavoitteita.

Barentsin alueen kestävä vihreä siirtymä

Hanke tukee Barentsin alueen vihreän siirtymän toimintaohjelman sosioekologista kestävyyttä sekä luonnon monimuotoisuuden ja uhanalaisten luontokohteiden suojelua Barentsin alueella.

Ympäristön tilan seurantastrategian toimenpideohjelma (FIMON)

Hankkeen tehtävä on koordinoida ympäristön seurantastrategian 2030 implementointia. Hanke tuottaa strategian toimenpideohjelman ja lähtee toteuttamaan sitä. Syke koordinoi toimintaa kansallisesti.

Vesienhoidon suunnittelutyökalun suunnittelu ja toteutus (VESSU-ST)

VESSU-ST-hankkeen tavoitteena on kehittää ja synkronoida olemassa olevia vesistöihin ja vesienhoitoon liittyviä aineistoja, malleja ja paikkatietotyökaluja ja parantaa niiden saavutettavuutta ja käyte...

Ravinteet Poistoon: Alusveden suodatusmenetelmän sovellettavuus (RaPo)

RaPo-hankkeen tavoitteena on kehittää alusveden suodatusmenetelmän kustannustehokkuutta ja käynnistää menetelmän toteutus ja vaikutusten seuranta uudella järvikohteella. Pilottikohteeksi on valikoitun...

Data-driven approach for development of recycling ecosystem and advanced modelling of environmental performance (DREAM)

Data-driven approach for development of recycling ecosystem and advanced modelling of environmental performance (DREAM) -hanke on osa laajempaa SPIRIT-kokonaisuutta, joka tähtää muoviteollisuuden kest...

Monimuotokosteikkojen vesistö- ja ilmastovaikutukset turvetuotannosta poistuneilla alueilla (MoVeTu)

Hankeessa selvitetään mihin maankäyttömuotoihin entiset turvtuotantoalueet ovat Pohjois-Pohjanmaalla päätyneet, ja minkälaista vesistö- ja ilmastokuormitusta niistä aiheutuu. Tiedon pohjalta laaditaan...

Kaupunkien kiertotalous käytännössä: kriittisten metallien talteenotto sähköpotkulaudoista ja -pyöristä (UC-Mobility)

UC-Mobility-hankkeessa kehitetään teknologisia ratkaisuja kriittisten raaka-aineiden talteen ottamiseksi sähköisen mikroliikkumisen jätejakeista, eli käytetyistä sähköpotkulaudoista ja pyöristä. Kriit...

Muovipelletit Suomen merialueella (PELLETTIMERI)

PELLETTIMERI-hankkeen tavoitteena on kartoittaa muovipellettien esiintymistä eri tavoin sekä tunnistaa niiden kulkeutumisreittejä ja lähteitä. Lisäksi hankkeessa testataan pienen muoviroskan seurantaa...

Suomen merialueen mikroroskaseuranta vuonna 2023 (SUMMERI3)

SUMMERI3-hankkeessa pilotoidaan pintaveden ja pohjasedimentin mikroroskanäytteiden keräämistä uusilta rannikonläheisiltä seurantapisteiltä. Näytteet käsitellään ja analysoidaan, ja tulosten perusteell...

Tuulivoimapotentiaali Suomessa (TUPSU)

Tuulivoimapotentiaali Suomessa hankkeen tavoitteena on selvittää Suomen alueellinen tuulivoimapotentiaali sekä tuottaa arvio tämän potentiaalin mahdollisesta toteutumisesta vuoteen 2030-2040 mennessä....

Palveluiden saavutettavuuden seurannan kehittämishanke (PALSA)

Palveluiden saavutettavuuden seurannan kehittämishankkeen tavoitteena on tuottaa uutta tietopohjaa julkisesti merkittävien palveluiden saavutettavuudesta koko Suomen alueelta ja suunnitella palveluide...

Vesienhoidon toimenpiteiden vaikutus säätövoimaan (VHS-Säätövoima)

Voimakkaasti muutetuissa jokivesistöissä on olemassa tietoaukkoja hydromorfologiseen tilaan vaikuttavien lieventämistoimenpiteiden vaikutuksista lyhytaikaissäätöön ja vesivoimaan. Tämä on vaikeuttanut...

Tiedon yhteistuotanto kiistanalaisissa ympäristökysymyksissä (JOINED)

JOINED-hankkeessa kehitetään menettelytapoja ympäristötiedon yhteistuotantoon (knowledge co-production).

Merenpohjan makroroskaseurannan vaihtoehtoiset menetelmät (POHJAROSKA2)

POHJAROSKA2-hankkeessa tutkitaan 1) syvillä merialueilla välivesitroolausta harjoittavien kalastajien osallistamista sekä 2) herkillä rannikonläheisillä vesialueilla videointia ja sukellusta harauksel...


1
2
3
4
...
19
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle