Hankkeet

Hankehaulla löydät käynnissä olevat ja vuoden 2012 jälkeen päättyneet hankkeet.

Hakutulos listautuu viimeksi tehty verkkosivu ensin -järjestyksessä.

  • Ruotsinkieliset hanke-esittelyt: Projekt
  • Englanninkieliset hanke-esittelyt: Projects
1
2
3
4
...
18
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle
Hanke Vaihe
Tietopohjaa ilmastoviisaaseen maankäyttöön (TIIMA)

Hankkeen tavoitteena on tuottaa avointa tietoa tulvista ja maankäytöstä ilmastotoimien tueksi. Hanke toteutetaan hyödyntämällä ja edelleen kehittämällä aikaisemmissa pilottihankkeissa ja tulvakarttoje...

Vesiturvallisuutta koko planeetalle (Water4All)

Water4All kumppanuusverkoston tavoitteena on edistää vesiturvallisuutta pitkällä tähtäimellä. Tämä tarkoittaa järjestelmätason ja koko tutkimusalan muuttamista siten, että ongelmakohtiin löydetään suj...

Jätelain jälkiarviointi (JÄTEJÄLKI)

Hankkeen tavoitteena on arvioida jätelain muutoksen (714/2021) vaikutuksia ja vaikuttavuutta.

Kuivuusriskien hallinta Suomessa (KUHASUO)

Hankkeen päätavoitteena on valaa pohja systemaattiselle ja kustannustehokkaalle kuivuusriskien hallinnalle Suomessa. Hankkeen muut tavoitteet liittyvät päätavoitteen tukemiseen, alueelliseen jalkautta...

Luonnon monimuotoisuutta koskevan tiedepalvelun kehittäminen eurooppalaisen tiedepohjaisen päätöksenteon tueksi (BioAgora)

BioAgora kehittää tiedepalvelua, joka vastaa nykyisiin ja tuleviin tietotarpeisiin luonnon monimuotoisuutta koskevan politiikkavalmistelun ja yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi sekä vahvistaa tiet...

Ympäristölaatunormit pohjaveden pilaantumisen ja puhdistustarpeen arvioinnissa (LaatuNOPPA)

Hankkeen päätavoitteena on tuottaa tietoa siitä, miten pohjaveden suojelu tulisi ottaa huomioon Suomen kansallisessa lainsäädännössä ja tämän tulkinnassa. Hankkeessa tätä tarkastellaan erityisesti EU:...

Mökkeilyn hiilijalanjälki

Tavoitteena on selvittää mökkeilyn ilmastovaikutukset Suomessa. Hankkeessa tuotetaan arviot mökkeilyilmiön hiilijalanjäljestä sisältäen mökkien energiankulutuksen, mökkeilyyn liittyvän kotimaan liiken...

Valtakunnallinen perinnebiotooppien päivitysinventointi 2019–2023

Suomen ympäristökeskuksen koordinoimassa ja Metsähallituksen luontopalveluiden sekä ELY-keskusten toteuttamassa hankkeessa päivitetään perinnebiotooppien tietoja ja etsitään uusia kohteita.

Laserkeilaus vesien hallinnassa osana kestävää maankäytön ja metsien suunnittelua (LaserVesi)

Hankkeen tavoitteena on tehostaa kansallisen laserkeilausohjelman tuottaman datan hyödyntämistä. Lasereilausaineistosta 5 p/m2 luodaan uusia tuotteita vesien hallintaan pilottialueille. Tuloksena saad...

Kohti kestävää digitaalista vesienhoitoa (Green-Digi-Basin)

Hankkeen tavoitteena on edistää vihreää ja digitaalistä siirtymää valuma-aluetasoisessa vesivarojen hallinnassa.

Itämeren maiden kaupunkiyhteistyö meriympäristön suojelussa (BALTICITIES)

BALTICITIES-hankkeen tavoitteena on parantaa Suomen ja Baltian maiden rannikoiden tilaa vahvistamalla yhteistyöverkostoja eri maiden rannikkokaupunkien ja yhteiskunnan eri toimijoiden välillä sekä lis...

Ilmastoviisas Meri-Lappi (ILME)

Ilmastoviisas Meri-Lappi -hankkeessa tuetaan Meri-Lapin seutukunnan kuntien, yritysten ja kuntalaisten käytännön toimia vihreän siirtymän vauhdittamiseksi.

Elinvoimaiset kaupunkiseudut

Elinvoimaiset kaupunkiseudut -hankkeen tavoitteena on edistää elinvoimanäkökulmaa ja elinvoimapotentiaalin tunnistamista ja hyödyntämistä kaupunkiseutujen suunnittelussa ja kehittämistyössä.

Hylkyjen saneeraus vesiensuojelun tehostamisohjelmassa

Hankkeen tavoitteena on määrittää Suomen aluevesillä hylkykohteet, jotka voivat lähitulevaisuudessa aiheuttaa ympäristön pilaantumisvaaraa öljyn päästessä ruostuvien tankkien läpi. Hanke selvittää ölj...

Päästöjen alueellinen skenaariomallinnus FRES

Alueellinen päästöskenaariomalli (FRES) on työkalu, jolla mallinnetaan Suomen päästöjä

Sisävesien monimuotoisuuden mallinnus ja lajikadon arviointi biologisten seuranta-aineistojen avulla (VESIBIO)

Hankkeessa otetaan ekologisen tilan seurannan aineistot tehokkaampaan käyttöön. Näin saadaan tarkempaa tietoa sisävesien ekosysteemien lajiston nykytilasta ja kehitysnäkymistä. Keskeinen tuotos tuleva...

Perustuotannon rautarajoitteisuuden mekanismit Eteläisellä valtamerellä – bakteerien merkitys raudan kierrossa (IMICROBE)

Hanke tutkii bakteerien sisältämän raudan merkitystä Eteläisen valtameren perustuotannolle.

Kohti kotieläinten kestävää paikkaa ruokajärjestelmissä: vipupisteet systeemisen muutoksen edistämiseen

Kotieläinten nykyinen rooli ruokajärjestelmissämme on kestämätön ympäristön kantokyvyn, ihmisten terveyden ja eläinten hyvinvoinnin kannalta. Hanke tuottaa monitieteistä ymmärrystä kotieläintuotannon ...

Biodiversiteettinexus (BIONEXT)

BIONEXT-hanke pyrkii valtavirtaistamaan biodiversiteetin huomioon ottamisen poliittisessa päätöksenteossa.

DNA-menetelmien hyödyntäminen vesistöjen tilan ja monimuotoisuuden arvioinnissa (eDNA-monitor)

Hankkeessa testataan, kehitetään ja validoidaan DNA-menetelmien soveltuvuutta sekä vesistöjen tilan että lajistollisen monimuotoisuuden arviointiin.


1
2
3
4
...
18
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle