Ympäristöoikeudenmukaisuus ja ekosysteemipalvelut: saavutettavuus, tasapuolisuus ja osallistuminen vesiympäristöjen käytössä ja suunnittelussa Helsingin seudulla (ENJUSTESS)

 

ENJUSTESS-hankkeessa tutkitaan ympäristöoikeudenmukaisuuden toteutumista vesiympäristöjen käytön, saavutettavuuden ja suunnittelun näkökulmista Helsingin seudulla. Hankkeen tavoitteena on ympäristöoikeudenmukaisuuden toteutumisen kartoittaminen, vesiympäristöjä uhkaavien tekijöiden ja konfliktien jäljittäminen sekä kaupunkiympäristön "sinirakenteen" suunnittelun ja hallinnan menetelmien kehittäminen.

Monitieteinen ENJUSTESS-konsortio toteuttaa hankkeessa neljä osakokonaisuutta:

 1. Ympäristöoikeudenmukaisuus ja sinirakenne kaupunkikehityksessä; 
 2. kaupunkialueen pienvesien sosio-ekologiset yhteydet; 
 3. kaupungin vesialueiden käyttö ja koettu laatu; 
 4. Vesivarojen ekosysteemipalveluiden hallinnan keinot.

Vantaa_20080715 079

 

Ympäristöoikeudenmukaisuus ja sinirakenne kaupunkikehityksessä (WP2)

Osahankkeessa tutkitaan vesialueiden kulttuuristen ekosysteemipalveluiden saavutettavuutta sosioekonomisessa kontekstissa sekä tulevien muutospaineiden vaikutusta sinirakenteen saavutettavuuteen. Lisäksi tarkastellaan sinirakenteen roolia ja asemaa kaupunkikehityksessä ja -suunnittelussa sekä tarkastellaan ympäristöoikeudenmukaisuuden toteutumista hallinnon prosesseissa. Tärkeimpiä tutkimuskysymyksiä ovat:

 1. Kuinka hyvin kaupunkien vesialueet ovat saavutettavissa erilasten asuinalueiden asukkaille ja erilaisiin sosiaalisiin ryhmiin kuuluville ja eri elämänvaiheessa oleville ihmisille? Vaihteleeko saavutettavuus erilaisten vesien virkistyskäyttöjen välillä ja mitkä ovat saavutettavuuden tärkeimpiä esteitä?
 2. Kuinka tulevaisuuden käyttöpaineet tulevat vaikuttamaan kaupunkien sinirakenteen käyttöön ja saavutettavuuteen Helsingin seudulla?
 3. Miten ympäristöoikeudenmukaisuus toteutuu sinirakennetta koskevissa päätöksenteko- ja suunnitteluprosesseissa? Kuinka kansalaisosallistuminen toteutuu näissä prosesseissa?

Osahankkeessa analysoidaan sekä laadullista että paikkatietoaineistoa ja käytetään mm. tapaustutkimuksen ja GIS-analyysimenetelmiä. Osahanke toimii myös yhtymäkohtana muiden osahankkeiden ihmiskeskeisen ja ekologisen tutkimuksen välillä ja syventää oikeudenmukaisuuden toteutumisen tarkasteluja hankkeessa saatavan monitieteisen tutkimusaineiston perusteella.

Kaupunkialueen pienvesien sosio-ekologiset yhteydet (WP3)

Osahankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa kaupunkipienvesien sosiaalis-ekologisista kytköksistä, keskittyen erityisesti kaupunkipuroihin ja -lampiin liittyviin ekosysteemipalveluihin.

Osahankkeen tutkimuskysymykset ovat: 

 1. Mitkä ovat kaupunkipienvesiin liittyvien ekosysteemipalveluiden levinneisyys ja saatavuus, tila sekä mahdolliset uhat?
 2. Miten kyseisiä ekosysteemeitä tulisi hoitaa ja huomioida kaupunkisuunnittelussa, jotta niiden tarjoamien ekosysteemipalveluiden tarjonta voitaisiin varmistaa?
 3. Mikä on kyseisten ekosysteemien ja niiden tarjoamien ekosysteemipalveluiden arvostuksen, palveluiden levinneisyyden ja saatavuuden, ja ympäristöoikeudenmukaisuuden toteutumisen välinen suhde? 

Hankkeessa tullaan arvioimaan aihepiirin olemassa olevia tutkimuksia niin yleisesti kuin tutkimusalueellakin, sekä tekemään haastatteluja valittavilla kohdetutkimusalueilla.

Toppelundin_ranta _(Riina_Pelkonen)

Kaupungin vesialueiden käyttö ja koettu laatu (WP4)

Osahankkeessa tarkastellaan kaupungin vesialueiden merkityksiä ja käyttöjä sekä ympäristöoikeudenmukaisuuden toteutumista asukkaiden arjessa. Tutkimuskysymykset koskevat:

 1. vesialueiden käyttömahdollisuuksien ja kokemuksellisten laatutekijöiden saavutettavuuden jakautumista ja esteitä
 2. eri käyttäjäryhmien vaihtelevia tarpeita ja mahdollisuuksia niiden hyödyntämiseen. 

Tulokset tukevat suunnittelun ja päätöksenteon pyrkimyksiä ratkaisuihin, jotka tukevat kulttuuristen ekoysteemipalveluiden monipuolisuutta sekä tasapuolista jakautumista.

Tutkimus toteutetaan Helsingin metropolialueen asukkaille suunnatulla PehmoGIS –kyselynä sekä sitä täydentävillä asukkaiden kävelyhaastatteluilla. Paikkaperustainen tutkimusote mahdollistaa kerätyn asukastiedon tehokkaan hyödyntämisen eri hallinnon sektoreilla. Hankkeen aikana kehitetään internetissä toimiva interaktiivinen ”katso tuloksia”-työkalu sekä vesistöihin liittyvien kulttuuristen ekosysteemipalveluiden hotspot-kartta.

Vesivarojen ekosysteemipalveluiden hallinnan keinot (WP5)

Vesiympäristö on keskeinen osa ekosysteemipalveluiden verkkoa ja mahdollistaa useiden vesialueiden käyttöön liittyvien intressien olemassaolon. Ongelmana kuitenkin on, että intressit ovat yhä enenevässä määrin ristiriidassa keskenään ja niiden yhteensovittaminen vaikeaa. Yhteensovittamisen ongelmat puolestaan aiheuttavat ongelmia ekosysteemipalveluiden jakamiselle, käytölle ja hallinnalle.

Osa-hankkeen tarkoituksena on tutkia ja kehittää vesiekosysteemipalveluiden hallintajärjestämä Helsingin metropolialueelle, joka ottaisi nykyistä paremmin huomioon tasapainon taloudellisen kehityksen ja ympäristöoikeudenmukaisuuden välillä. Järjestelmän tulee pystyä myös vastaamaan ekosysteemipalveluiden kestävän ylläpidon, tunnistamisen ja tasapuolisen jakamisen haasteisiin. Osahankkeen tutkimuskohteena ovat pääasiassa Australiassa ja Hollannissa omaksutut vesialueiden suunnittelujärjestelmät (MSP).

ENJUSTESS-konsortio

ENJUSTESS-konsortion muodostavat Suomen ympäristökeskus SYKE, Helsingin yliopisto (Urban Ecology Research Group), Aalto-yliopisto (Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus YTK) ja Itä-Suomen yliopisto (Oikeustieteiden laitos).

ENJUSTESS-konsortion muodostavat Suomen ympäristökeskus, Helsingin yliopisto, Aalto yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto

Lisää hankkeesta englanninkielisellä sivulla

Lisätietoja

Hankkeen vetäjä, erikoistutkija Riikka Paloniemi, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Professori Jari Niemelä (WP3), etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Professori Marketta Kyttä (WP4), etunimi.sukunimi@aalto.fi

Professori Tuomas Kuokkanen (WP5), etunimi.sukunimi@uef.fi

Julkaistu 2.5.2013 klo 13.10, päivitetty 21.11.2018 klo 9.55

Kohderyhmä: