Uusien hankkeiden vaikutusten arviointi suhteessa vesien- ja merenhoidon tilatavoitteisiin – työkalujen nykytila ja kehittämistarpeet (VESIMALLIT)

Kun ympäristölupaprosessissa arvioidaan uusien hankkeiden vaikutuksia vesimuodostumille, erilaisille ennakkoselvitysmenetelmille on suuri tarve. Monia menetelmiä, mukaan lukien malleja, on jo käytössä, mutta toistaiseksi menetelmille ei ole olemassa yhteisesti sovittua laatukriteeristöä. Yhteinen kriteeristö helpottaisi lupaprosessia sekä hakijan että viranomaisen näkökulmasta ja auttaisi myös ympäristövaikutusten hallinnassa. VESIMALLIT-hankkeessa määritellään esimerkiksi, milloin ennakkoselvityksissä tarvitaan malleja, millaisia malleja tarvitaan ja mitä mallituloksilta vaaditaan. Jotta ennusteiden luotettavuutta voidaan arvioida, on myös tarve tunnistaa erityyppisiin ennusteisiin liittyvät epävarmuudet. Lisäksi ennakkoselvitysten epävarmuuksiin voidaan varautua oikea-aikaisen seurannan, sopeutuvan hallinnan ja kompensaatioiden kautta. Sopeutuvan hallinnan keinoja ei juurikaan ole vielä hyödynnetty ympäristölupaprosessissa.

Mallityökalujen tarve riippuu suunnitellusta hankkeesta ja sen mahdollisesti aiheuttavista ympäristöpaineista. Haitta-aineiden kulkeutumista mallinnetaan usein yksinkertaisemmilla työkaluilla kuin ravinteiden vaikutuksia eliöstöön. Usein mallityökalujen saatavuus kuitenkin rajoittaa mallien käyttöä lupahakemuksissa ja ennakkoselvityksiä on voitava tehdä myös ilman malleja. Myös näille muille ennakkoselvitysten menetelmille pitää kuitenkin olla minimikriteerit. Mallityökaluja kehitetään jatkuvasti, ja jotta niitä voidaan käyttää, ne pitää kalibroida kohdeympäristöön sekä niiden antamien tulosten todenmukaisuus testata. Tämä työ voi viedä jopa vuosia, minkä takia kaikkiin ympäristöihin ei vielä ole olemassa soveltuvia mallityökaluja.

Ennakkoselvityksille luodaan hankkeessa yleiset perusvaatimukset ja kriteerit. Lisäksi selvitetään aiempi ennakkoselvitysten taso lupahakemuksista vahvuuksineen ja heikkouksineen sekä tehdään yhteenveto muualla maailmassa käytössä olevista ennakkoselvityksiin liittyvistä käytännöistä ja kriteereistä. Hankkeessa myös arvioidaan lainsäädännön sekä oikeus- ja lupakäytännön perusteella, millainen ympäristövaikutusten ennakkoarviointi riittää täyttämään ympäristönsuojelulain vaatimukset.

Vaikuttavuuden varmistamiseksi lopulliset ehdotukset tehdään yhteistyössä sidosryhmien kanssa työpajoissa, missä sidosryhmät työstävät hankeryhmän tekemiä ehdotuksia. Sidosryhmiä myös kuullaan lupaprosessiin liittyvistä kustannuksista. Hankkeen lopputuotteena tehdään esitys ennakkoselvitysten rakenteesta, perusvaatimuksista ja kriteeristöstä, sekä ehdotus sopeutuvan hallinnan käytöstä. Lopputuote julkaistaan VN Policy Brief -julkaisun muodossa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan artikkelisarjassa.

Raportti: Hyvän mallinnuksen kriteerit ympäristövaikutusten arviointiin 7.2.2022
Ympäristövaikutusten arvioinnissa käytettävien mallinnuksien rooli on viime vuosina korostunut ympäristölupaprosessissa, kun EU:n vesipuitedirektiiviin pohjautuvat vesienhoidon ympäristötavoitteet on todettu oikeudellisesti sitoviksi Euroopan unionin tuomioistuimessa ja Korkeimmassa hallinto-oikeudessa. VESIMALLIT-hankkeen raportti kokoaa hyvän mallinnuksen kriteerit ja ehdottaa täsmennyksiä lainsäädäntöön ja ympäristölupaprosessin käytäntöihin
Lue lisää
Julkaistu 10.5.2021 klo 10.08, päivitetty 4.5.2021 klo 16.19

Kohderyhmä: