Tietopohjaa ilmastoviisaaseen maankäyttöön (TIIMA)

Ote valuma-aluetasoisesta vesistötulvakartasta Kiiminkijoelta
Ote valuma-aluetasoisesta vesistötulvakartasta Kiiminkijoelta

Hankkeen tavoitteena on tuottaa avointa, valtakunnallista tietoa tulvista ja maankäytöstä ilmastotoimien tueksi. Tuotetut tietotuotteet ovat monikäyttöisiä. Niiden avulla voidaan edistää niin tulvariskien hallintaa ja ilmastoviivasta maankäytön suunnittelua kuin maa- ja metsätalouden mahdollisuuksia sopeutua ilmastonmuutokseen. Hanke toteutetaan hyödyntämällä ja edelleen kehittämällä aikaisemmissa pilottihankkeissa ja tulvakarttojen tuotannossa laadittuja työkaluja.

Tuotettava tietopohja tukee useita maankäyttösektorin ilmastotavoitteita

Hankkeessa laadittavan valuma-aluetasoisen vesistötulvakartoituksen perusteella tunnistetaan niin tulvaherkkiä peltoja kuin tulvasta riippuvaisia uhanalaisia luontotyyppejä, kuten potentiaaliset tulvametsät ja metsäluhdat. Kartoista voidaan lisäksi tunnistaa monitavoitteisille kosteikoille soveltuvia paikkoja. Tiedon avulla voidaan kehittää maa- ja metsätalouden vesitalouden hallintaa ja parantaa näin tuotanto-olosuhteita, tehostaa vesiensuojelua sekä lisätä luonnon monimuotoisuutta ja hiilen sitomista.

Tuotettava ja avoimesti edelleen tarjottava yksityiskohtainen tieto maanpeitteestä ja maanpinnan vedenläpäisemättömyydestä tarkentaa pintavalunta- ja hulevesimallinnuksia. Aikaisempaa tarkempi virtausreittien ja rumpujen tulkinta osaltaan tekee hulevesimallinnuksista luotettavampia. Hankkeessa päivitettävä alustava hulevesitulvakartta auttaa varautumaan ilmastonmuutoksen seurauksena lisääntyviin hulevesitulviin.

Hankkeessa päivitetään nykyisen ilmaston mukaisten tulvakarttojen lisäksi myös ilmastonmuutoksen vaikutusta kuvaavat meritulvakartat rannikkoalueelta. Näin saadaan seurattua tulvariskin kehittymistä ilmastonmuutoksen vaikutuksesta sekä toisaalta huomioitua tulevaisuuden tulvavaara-alueet maankäytön suunnittelussa.

Hankkeessa tuotetaan pintavaluntamallinnusta tarkentamaan KM2-korkeusmallista ns. rumpukorjattu korkeusmallimaski, johon on koverrettu automaattisesti tunnistetut rumpujen paikat sekä aineisto maanpeitteestä ja maanpinnan veden läpäisemättömyydestä. Lähtötietoina ovat Maanmittauslaitoksen ilmakuvat ja laserkeilausaineisto. Näiden sekä SYKEn Vesistömallijärjestelmän avulla laaditaan edelleen yleispiirteinen valuma-aluetasoinen vesistötulvakartoitus koko Suomeen. Edelleen tämän pohjalta tunnistetaan potentiaaliset tulvametsät ja metsäluhdat sekä tulvaherkät pellot. Hankkeessa päivitetään myös alustava hulevesitulvakartta sekä koko Suomen rannikkoalueen meritulvakartoitus.
Hankkeen keskeisimmät lähtötiedot sekä niitä käyttäen laaditut tuotteet

Nykyisistä pilottihankkeista valtakunnalliseen tuotantoon vuonna 2022

Hankkeen toteuttaa vuosien 2022–2023 aikana Suomen ympäristökeskus (Syke) yhteistyössä Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen (FGI) kanssa.

Hankkeessa toteutettavat valtakunnalliset tietotuotteet on määritelty seuraavissa hankkeissa, joissa tehdään yhteystyötä useiden eri toimijoiden kanssa:

Nämä ovat keskeisiä sidosryhmiä myös tässä hankkeessa. Asiantuntemusta hyödynnetään pilottien kautta. Lisäksi hankkeeseen tulee mukaan omarahoituksella uusia loppukäyttäjäroolissa olevia tahoja, jotta voidaan testata tuotteiden jalkauttaminen käytäntöön ja varmistaa, että ne vastaavat käyttäjien tarpeita.

Lisätietoja

  • Erikoistutkija Pasi Valkama, Suomen ympäristökeskus (Syke), p. 0295 252 218, etunimi.sukunimi@syke.fi
  • Tutkimusryhmäpäällikkö Ville Mäkinen, Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus FGI, p. 050 520 8774, etunimi.p.sukunimi@nls.fi
Syken logo 2023
 
Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen logo
 
Julkaistu 8.4.2024 klo 14.15, päivitetty 8.4.2024 klo 14.31