Maatalouden ympäristötuen vaikuttavuuden seurantatutkimus (MYTVAS3)

Tausta

Maataloudesta aiheutuu erilaisia ympäristöhaittoja sekä vesistöihin, ilmaan että eliölajistolle. Näiden vähentämisessä keskeisin rahoituskeino on maatalouden ympäristötuki, joka otettiin käyttöön liittyessämme EU:hun vuonna 1995. Ympäristötuen kautta viljelijät voivat saada korvausta toimenpiteistä, jotka parantavat ympäristön laatua.

Ympäristötuen vaikutuksia vesien ja ilman laatuun sekä luonnon monimuotoisuuteen ja maisemaan on tutkittu ja seurattu MMM:n ja YM:n rahoituksella vuodesta 1995 lähtien.

Hankkeen lyhyt esittely

Ympäristötuen toimenpiteiden vaikutuksia selvitetään MMM:n (päärahoittaja) ja YM:n (rahoittaa yhtä osahanketta) rahoittamassa MYTVAS 3 -tutkimushankkeessa vuosina 2008–2013. Hanke on jatkoa edellisillä ympäristötukikausilla tehdyille seurannoille. Tutkimuksen päävastuulliset tekijät ovat Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT (vastuuorganisaatio), Suomen ympäristökeskus SYKE, Helsingin yliopiston Soveltavan biologian laitos HY ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL.

MYTVAS 3 koostuu neljästä osiosta: perus- ja lisätoimenpiteiden vaikutusten seuranta (OSIO 1A), erityistukien vaikutusten seuranta (OSIO 1B), rakenteellisten muutosten vaikutusten seuranta (OSIO 2) ja tulosten integrointi, johtopäätökset ja suositusten laadinta toimenpiteiden kehittämiseksi (OSIO 3).

Osahankkeet ja niiden tutkijat SYKEssä

1A. Perus- ja lisätoimenpiteiden vaikutukset

 • Tilatason viljelytoimenpidemuutokset ja niiden vaikutukset potentiaaliseen ravinnekuormitukseen (SYKE, MTT); Juha Grönroos
 • Maan eroosio ja fosforikuormitus (SYKE, MTT); Petri Ekholm
 • Typpi- ja fosforitaseen seuranta (MTT)
 • Maan rakenteen ja viljavuuden seuranta (MTT)
 • Sadon laadun seuranta (MTT)
 • Monimuotoisuuden seuranta maatalousalueilla: satunnaisruutututkimus (SYKE, HY, RKTL); Mikko Kuussaari, Janne Heliölä
 • Kevätviljapeltojen rikkakasviseuranta (MTT)
 • Maatilan luonnon monimuotoisuuskartoitus (SYKE); Janne Heliölä, Mikko Kuussaari
 • Ympäristötuen merkitys visuaaliselle maisemalle (HY)
 • Vesiensuojelun suuntaviivat ja maatalouden ympäristötuki (YM:n rahoittama osahanke, SYKE); Katri Rankinen

1B. Erityistukien vaikutusten seuranta

 • Integroitu tarkastelu erityistukien vaikutuksista biodiversiteettiin ja ravinnekuormitukseen (SYKE, MTT); Mikko Kuussaari, Janne Heliölä, Jari Koskiaho, Katri Rankinen

2. Rakenteellisten muutosten vaikutus kuormitukseen ja biodiversiteettiin (MTT)

3. Tulosten integrointi, johtopäätökset ja suositukset toimenpiteiden kehittämiseksi (MTT, SYKE); Juha Grönroos, Janne Heliölä, Mikko Kuussaari

Osahankkeiden sisältöä ja tavoitteita esitellään myös MTT:n verkkosivuilla (linkki oikealla).

Tulokset

Hankkeen kahden ensimmäisen vuoden tulokset on julkaistu väliraportissa:

Hankkeen loppuraportti julkaistiin toukokuussa 2014 Maa- ja metsätalousministeriön julkaisusarjassa.

MYTVAS-seurannoissa kerättyjä tietoaineistoja on hyödynnetty mm. seuraavissa tieteellisissä julkaisuissa:

 • Ekroos, J., Heliölä, J. & Kuussaari, M. 2010: Homogenization of lepidopteran communities in intensively cultivated agricultural landscapes. – Journal of Applied Ecology 47:459-467. 
 • Kuussaari, M., Heliölä, J., Luoto, M. & Pöyry, J. 2007: Determinants of local species richness of diurnal Lepidoptera in boreal agricultural landscapes. – Agriculture, Ecosystems & Environment 122:366-376.
 • Kivinen, S., Luoto, M., Kuussaari, M. & Helenius, J. 2006: Multi-species richness of boreal agricultural landscapes: effects of climate, biotope, soil and geographical location. – Journal of Biogeography 33:862-875.

Aiemmat MYTVAS-tutkimukset

Vesi-Mytvaksen tuloksia ohjelmakausilta 1995-1999 ja 2000-2006: 

Luonto-Mytvaksen tuloksia ohjelmakaudelta 2000-2006:

Lisätietoja

Erikoistutkija Mikko Kuussaari, Suomen ympäristökeskus, p. 040 5256 249, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Vanhempi tutkija Juha Grönroos, Suomen ympäristökeskus, p. 040 5263 139, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Tutkija Janne Heliölä, Suomen ympäristökeskus, p. 040 0148 654,  etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 28.3.2013 klo 15.14, päivitetty 29.3.2023 klo 11.17