Luontotyyppien seurannan kehittäminen Suomessa (LUSEK)

Suomen ympäristökeskus SYKE laatii yhdessä laajan asiantuntijajoukon kanssa ehdotusta uudesta luontotyyppien seurantajärjestelmästä. Toteutuessaan seuranta parantaisi merkittävästi luontotyyppitiedon tasoa ja saatavuutta. Kehitettävässä seurantajärjestelmässä tullaan panostamaan uuden teknologian suomiin mahdollisuuksiin, kuten kaukokartoitusmenetelmiin.

Seurannassa tietoja kerätään mm. luontotyyppien levinneisyysalueen, kokonaispinta-alan, esiintymien koon ja sijainnin kehityksestä sekä luontotyyppien rakenteen, toiminnan ja lajiston muutoksista. Seurannan kehitystyöhön osallistetaan keskeisimpiä luontotyyppitietoja kerääviä ja tietoja hyödyntäviä tahoja, joita ovat esim. Luke, Metsähallitus, GTK ja ELY-keskukset.

Työ liittyy Suomen ekosysteemiobservatorio (FEO) -hankkeeseen. FEO-hankkeen kanssa tehdään läheistä yhteistyötä, jossa tarkastellaan esimerkiksi kaukokartoitusmenetelmien soveltuvuutta luontotyyppien seurantaan.

Miksi luontotyyppien seurantaa?

Luontotyyppien seuranta on osa elonkirjon eli biodiversiteetin seurantaa. Luontotyypit muodostavat biodiversiteetin ylemmän tason verrattuna eliölajien tai geenien monimuotoisuuteen. Samaan aikaan luontotyypit ovat lajien elinympäristöjä. Luontotyyppien tilan kehitys kertoo näissä elinympäristöissä tapahtuvista muutoksista.

Suomesta puuttuu kokonaisvaltainen luontotyyppien seuranta. Luontotyypeistämme 48 prosenttia on arvioitu uhanalaisiksi, mutta luontotyyppien määrän ja laadun kehityksestä on olemassa vain hajanaista tietoa.

Luontotyyppien seuranta edistää suojelutoimien kohdentamista entistä tehokkaammin ja taloudellisemmin. Kehitettävä luontotyyppien seurantajärjestelmä tuottaa myös tietoa Suomen ja EU:n biodiversiteettistrategioiden jalkautukseen sekä kansainvälisten sopimuksien raportointia varten. Luontotyyppien seurantatiedolla on käyttöä yhteiskunnassa mm. kaavoituksessa, väylähankkeissa ja luonnonsuojelun suunnittelussa.

LUSEK-seminaarin 22.9.2021 esitykset

 

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Aapo Ahola, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. +358 295 252 234, etunimi.sukunimi@syke.fi

Ryhmäpäällikkö Anne Raunio, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. +358 295 251 547, etunimi.sukunimi@syke.fi

Julkaistu 7.6.2021 klo 15.40, päivitetty 12.10.2021 klo 15.28

Kohderyhmä: