Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi -jatkohanke

Ajankohtaista

Luontoselvitysoppaan toinen, korjattu painos on julkaistu 26.1.2024. Oppaan sisältö on päivitetty muun muassa vastaamaan uutta luonnonsuojelulakia. Uusi painos korvaa vuonna 2021 julkaistun oppaan ensimmäisen painoksen.

Suomen ympäristökeskuksen ja ympäristöministeriön julkaisema opas luontoselvityksen laadinnan ja luontovaikutusten arvioinnin tueksi on päivitetty LUOPAS-jatkohankkeessa vastaamaan kesäkuussa 2023 voimaan tullutta uutta luonnonsuojelulakia. Oppaan toinen, korjattu painos korvaa edellisen, vuoden 2021 lopulla julkaistun version. Opas on vapaasti ladattavissa pdf-tiedostona Helsingin yliopiston digitaalisesta arkistosta HELDAsta.

Mäkelä, K. & Salo, P. 2024. Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi. Opas tekijälle, tilaajalle ja viranomaiselle. 2. korjattu painos. Suomen ympäristökeskus ja ympäristöministeriö, Helsinki. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 43/2023. 374 s. (Helda)

Opas on suositus hyviksi käytännöiksi, joiden tavoitteena on edistää laadukkaan luontotiedon kertymistä, luonnonarvojen huomioon ottamista ja siten luonnon monimuotoisuuden turvaamista. Oppaan aihekokonaisuudet ovat päivityksessä säilyneet ennallaan, mutta sisältö on päivitetty vastaamaan kesäkuussa 2023 voimaan astunutta uutta luonnonsuojelulakia sekä sen nojalla annettuja luonnonsuojeluasetusta ja asetusta vapaaehtoisesta ekologisesta kompensaatiosta. Samalla on tarkennettu esimerkiksi metsälain erityisen tärkeiden elinympäristöjen ja rauhoitettujen lajien asemaa luontoselvityksessä, maastotyöskentelyn ohjeita, arvottamista eli selvitysalueelta tunnistettujen luonnonarvojen tärkeysjärjestykseen asettamista sekä Natura-arvioinnin ohjeistusta.

Luontoselvityksiä, niiden tilaamista ja sisältöjä ohjeistavien videoiden sarja

Syken YouTube-kanavalla on julkaistu luontoselvitysoppaaseen pohjautuva luontoselvitysten tilaamista ja laadintaa ohjeistavien videoiden sarja. Videot käsittelevät muun muassa luontoselvityksen tietosisällön määrittelyä sekä tietojen tallennusta ja raportointia.

Lisämateriaalia ja tietolähteitä luontoselvitysten laadintaan ja luontovaikutusten arviointiin

Luontoselvitysoppaan lukuun 13 ”Lisämateriaalia ja tietolähteitä” liittyviä paikkatietoaineistoja ja erilaisia oppaita, ohjeita ja muuta kirjallisuutta on koottu tälle verkkosivulle. Sivulla annetaan ensin esimerkkejä erilaisista paikkatietoaineistoista ja muista tietojärjestelmistä niiden ylläpitäjätahon mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Ohjeet ja oppaat luontoselvityksiin ja luontovaikutusten arviointiin on ryhmitelty teemoittain.

Tuulivoimaloita horisontissa, vesistön ja metsän takana.
Tuulivoimaloita. © Kuva: Pälvi Salo

Luopas-jatkohanke vuosina 2022–2023

Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi -jatkohankkeen tavoitteena vuosina 2022–2023 oli viestiä oppaan ensimmäisen painoksen valmistumisesta ja sen tietosisällöistä oppaan eri käyttäjätahoille. Vuoden 2023 lopulla aloitettiin oppaan tekstien päivittäminen vastaamaan etenkin luonnonsuojelulain uudistusta. Oppaan ensimmäistä painosta oli ladattu 8 029 kertaa ennen toisen painoksen julkaisua.

Opasta ja sen sisältöjä on tehty vuosina 2022–2023 tutuksi muun muassa seuraavissa julkaisuissa ja tilaisuuksissa:

 • Turun yliopiston Conservation Biology -kurssi 25.1.2022
 • Kaivosteollisuus ry, ympäristöjaoston palaveri 9.2.2022
 • Luonnon kirjo 2/2022 verkkolehti ja uutiskirje 12.2.2022
 • YVA-ry:n YVA-päivä 17.3.2022
 • Ympäristö ja Terveys -lehti 2/2022
 • Luontokunnat-verkoston Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi -opasta käsittelevä webinaari 29.3.2022 (webinaarin esitykset ladattavissa Luontokunnat-verkoston Materiaalit-sivulta)
 • Maakuntaliittojen ympäristö- ja luontoasiantuntijoiden tapaaminen 4.5.2022
 • Suomen ekosysteemiobservatorio FEO:n järjestämä Kuntien luontotietohankkeen työpaja 12.5.2022
 • Hämeen ammattikorkeakoulu, Rakennetun ympäristön koulutus, luento hortonomiopiskelijoille 4.10.2022.
 • Uudenmaan liitto, Ekologisten yhteyksien toimivuus -keskustelutilaisuus 29.11.2022 
 • Rambollin Luonto-TA-päivä 20.1.2023
 • Hämeen ELY-keskuksen alueidenkäytön ajankohtaispäivä 15.3.2023 
 • Energiateollisuus ry:n Biodiversiteettiwebinaari 29.3.2023
 • Hämeen ammattikorkeakoulu, Rakennetun ympäristön koulutus, luento hortonomiopiskelijoille 3.10.2023.

Luontoselvitysoppaan ensimmäisen painoksen valmistelutyöstä löydät tietoa hankkeen toimintaa vuosina 2020–2021 esitteleviltä sivuilta.

Lisätietoja

 • Vanhempi tutkija Katariina Mäkelä, Suomen ympäristökeskus (Syke), puh. 0295 251 443, etunimi.sukunimi@syke.fi [katariina makela]
 • Suunnittelija Pälvi Salo, Suomen ympäristökeskus (Syke),
  puh. 0295 252 152, etunimi.sukunimi@syke.fi [palvi salo]
Julkaistu 25.1.2024 klo 19.14, päivitetty 29.1.2024 klo 8.53