Kohti kattavaa suojelualueverkostoa (KOKASU)

Ajankohtaista

KOKASU-hankkeen seminaari tiistaina 14.6.2022

Paikka: Hotel Scandic Park, Mannerheimintie 46, Helsinki tai etäyhteys (linkki lähetetään ilmoittautuneille)

Ilmoittaudu tilaisuuteen 31.5.2022 mennessä täällä!

Tilaisuudessa esitellään Kohti kattavaa suojelualueverkostoa -hankkeen (KOKASU) tuloksia kahdeksan eri pääelinympäristön (metsät, suot, kalliot ja kivikot, rannikko, tunturit, perinnebiotoopit, sisävedet ja rannat sekä Itämeri) osalta. Esitelmät pohjautuvat Suomen ympäristökeskuksen koordinoiman hankkeen loppuraporttiin, joka julkaistaan kesäkuun alkupuolella Suomen ympäristökeskuksen raportteja -sarjassa (18/2022). Tervetuloa kuuntelemaan monimuotoisuuden turvaamisen temaattisista ja alueellisista painopisteistä sekä keskustelemaan tarvittavista suojelu- ja luonnonhoitotoimista, jotta Suomi saavuttaa EU:n biodiversiteettistrategiassa määritellyt suojelutavoitteet vuoteen 2030 mennessä.

KOKASU-seminaarin ohjelma (pdf).

 

EU:n Biodiversiteettistrategian sidosryhmätilaisuus 26.5.2021

KOKASU- ja Luonnonmetsät -hankkeet esittäytyivät, aloitettiin aihepiiriä käsittelevä keskustelu

Tilaisuuden esitelmät ja työpajamateriaalit

Hankkeen tausta

EU:n vuoteen 2030 ulottuva Biodiversiteettistrategia ”Luonto takaisin osaksi elämäämme” sisältää useita monimuotoisuuden suojeluun ja elinympäristöjen ennallistamiseen liittyviä kunnianhimoisia tavoitteita. KOKASU-hankkeen osalta merkittäviä ovat strategian kolme ensimmäistä tavoitetta:

  1. Oikeudellisen suojelun piirissä on vähintään 30 prosenttia EU:n maa-alueista ja 30 prosenttia EU:n merialueista, ja ekologiset käytävät on integroitu osaksi Euroopan laajuista luontoverkostoa.
  2. Tiukan suojelun piirissä on vähintään kolmannes EU:n suojelualueista, mukaan lukien kaikki jäljellä olevat EU:n iki- ja aarniometsät.
  3. Suojelualueita hoidetaan tehokkaasti ja käytössä on selkeästi määritellyt suojelutavoitteet ja -toimenpiteet, joiden toteutumista seurataan asianmukaisesti.
© Kuva: Esa Nikunen / SYKEKuvat

Hankkeen tavoitteet

Hanke kokoaa yhteen olemassa olevaa pohjatietoa EU:n Biodiversiteettistrategian 30 prosentin suojelutavoitteen kansallista määrittelyä ja toteutusta varten. Hankkeessa kootaan tutkimus- ja selvityshankkeissa ja erilaisissa prosesseissa tuotettua tietoa ja hyödynnetään monenlaisia paikkatietoaineistoja Suomen suojelualueverkosta ja sen kehittämistarpeista. Hankkeessa tarkastellaan maa- ja merialueiden pääluontotyyppien nykyistä suojelutilannetta ja pyritään hahmottamaan tärkeimmät lisäsuojelun temaattiset tarpeet, ja mahdollisuuksien ja aineistojen niin salliessa, myös hahmottelemaan lisäsuojelun alueellisia painopisteitä siten, että nykyisen suojelualueverkoston yhtenäisyys ja kytkeytyneisyys paranisivat.

Tarkkaa lisäsuojelun määrällistä tai alueellista kohdentamista ei ole hankkeen keston puitteissa mahdollista toteuttaa, eikä se välttämättä palvelisi strategian suojelutavoitteiden käytännön toteuttamisessa, jotka Suomen osalta pyritään todennäköisesti ainakin osittain implementoimaan vapaaehtoisin keinoin. Sen sijaan tavoitteena on tunnistaa sekä temaattisia että aineistojen niin salliessa myös alueellisia lisäsuojelun painopisteitä, erityisesti näiden kysymysten valossa:

  1. Miten hyvin Suomen nykyinen suojelualueverkosto kattaa eri ekosysteemejä ja suojelua tarvitsevia lajeja?
  2. Mitkä ovat selkeimmät suojelun puutteet ja millaisiin ekosysteemeihin lisäsuojelun tarpeet kohdentuvat? Missä nämä alueellisesti sijaitsevat?
  3. Minkäkokoisia pinta-aloja tunnistetut lisäsuojelutarpeet mahdollisesti osoittavat – voidaanko työn pohjalta arvioida suojelualuelisäyksen suuruusluokkaa?
  4. Millaisia jatkoselvitystarpeita lisäsuojelun tarkempi temaattinen ja alueellinen kohdentaminen vaatisi?

Hankkeen lähtökohtana on EU:n biodiversiteettistrategian ja sitä tarkentavan komission teknisen tiedonannon henki, jonka mukaisesti tavoitteena on edistää kansainvälisesti ja kansallisesti tärkeiden luontotyyppien ja lajien suojelutasoa ja täten hidastaa maailmanlaajuista luontokatoa.

Hankkeen toteutus

Hanke toteutetaan Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE) Biodiversiteettikeskuksen, Vesikeskuksen ja Merikeskuksen yhteistyönä (yht. noin 3 htv). Toteutuksessa hyödynnetään kirjallisuutta, tuoreimpia luontotyyppien ja lajien uhanalaisuusarvioita ja erilaisia paikkatietoaineistoja monimuotoisuudelle arvokkaista alueista. Tulokset kootaan raporttiin, joka julkaistaan suomen- ja englanninkielisenä vuonna 2022. Hankkeen viestintä ja vuorovaikutus toteutetaan yhteistyössä ympäristöministeriön ja muiden sidosryhmien kanssa.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Saija Kuusela, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@syke.fi, puh. 0295 251 043.

Julkaistu 17.2.2021 klo 11.33, päivitetty 16.5.2022 klo 14.09

Kohderyhmä: