Hankkeen tuotokset

Hanke koostuu neljästä osiosta, joiden avulla pyritään saavuttamaan hankkeelle asetetut tavoitteet.

Osio A

Suomen vesidiplomatian lähestymistapa jalkautetaan käytäntöön ja aluetasolle osana Suomen laajempaa rauhanvälitystoimintaa

Vesidiplomatia on määritelmällisesti monitasoista ja monitahoista toimintaa, ja siihen liittyy sekä poliittisia, kulttuurisia, taloudellisia, että yhteiskunnallisia tekijöitä. Vesidiplomatiaan liittyvien aloitteiden ja toimenpiteiden suunnittelu edellyttääkin huolellista konteksti- ja konfliktianalyysiä. Analyysien avulla kartoitetaan tarkemmin vesidiplomatiaan liittyviä tarpeita, dynamiikkoja, konfliktitekijöitä ja rauhanpotentiaaleja. Konflikti- ja alueanalyysien avulla päästään käsiksi niihin ristiriitoihin tai haasteisiin, joita suomalainen vesidiplomatiatoiminta voi auttaa ratkomaan. Lisäksi niillä pyritään selvittämään, miten vesidiplomatiatoimet ja -toimijat voivat olla hyödyksi haasteisiin vastaamisessa. Työtä tehdään tiiviissä vuorovaikutuksessa paikallisten ja kansainvälisten kumppanien kanssa.

Osio B

Edistetään ja tuetaan kansainvälistä vesidiplomatiayhteistyötä sekä vesiyhteistyötä tukevia sopimuksia

Kansainvälinen vesidiplomatiayhteistyö profiloi ja tuo jatkuvuutta Suomen vesidiplomatiatyölle. Suomella on hyvät yhteydet moniin kansainvälisiin vesidiplomatiatoimijoihin, joita pyritään viemään entistä tiiviimpään ja konkreettisempaan suuntaan. Yhteistyö yhdessä kansainvälisten, jo vakiintuneiden toimijoiden kanssa mahdollistaa suomalaisen osaamisen kohdentamisen tarvelähtöisesti ja Suomen osallistumisen keskeisiin prosesseihin. Suomella on aktiivinen rooli kansainvälisten vesisopimusten toimeenpanon tukemisessa (avainasema YK:n Euroopan talouskomissio UNECE:ssa) sekä merkittävää kokemusta rajavesiyhteistyöstä. Hankkeen kautta vesidiplomatiaverkoston toimijoille tuodaan näkyväksi erilaiset mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa erilaisiin tilaisuuksin, sopimusten alla tapahtuvaan toimintaan, vuoropuheluun ja oppimiseen eri tasoilla.

Osio C

Vahvistetaan suomalaista vesidiplomatiaosaamista

Vesidiplomatiaverkostolle tarjotaan vuosittain koulutuskokonaisuus, jonka tavoitteena on sekä osaamisen vahvistaminen että yhteistyössä tapahtuva yhteiskehittäminen, oppiminen ja verkostoituminen. Koulutus myös tarjoaa mahdollisuuden siirtää ns. ’hiljaista tietoa’ kokeneilta konkareilta uusille asiantuntijoille. Lisäksi voidaan tukea vesidiplomatiaverkoston jäsenistön osallistumista ja luentojen pitämistä eri kansainvälisissä yhteyksissä. Hanke lisäksi rahoittaa ja ohjaa opinnäytetöitä sekä muita tutkimus- ja selvitystöitä, jotka tukevat osiossa A tehtäviä alue- ja konfliktianalyysejä sekä verkoston muun toiminnan kehittämistä.

Osio D

Edistetään vesidiplomatiaverkoston ja muiden sidosryhmien välistä vuorovaikutusta ja verkostoitumista

Hankkeen toteutus on olennainen osa vesidiplomatiaverkoston toimintaa ja sen vahvistamista lähivuosina. Hankkeella on keskeinen rooli siinä, että verkoston monipuolinen osaaminen saadaan suomalaisen vesidiplomatiatyön osaksi. Tämän vuoksi vesidiplomatiaverkoston jäsenet toimivat keskeisimpiä hankkeen aktiviteettien toteuttajia. Hankkeen viestinnän avulla tuetaan Suomen vesidiplomatiaprofiilin ja toimien näkyvyyttä kansallisesti ja kansainvälisesti.

Lisätietoja

  • Projektikoordinaattori: Tutkija Sara Todorovic, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@syke.fi, 029 525 2188
Julkaistu 9.12.2021 klo 16.52, päivitetty 6.4.2022 klo 14.11
Kohderyhmä: