Kirgisian Issyk-Kul -järven käytön ja hoidon kehittämishanke, IKI-hanke (KGZ-Water / Issyk-Kul)

Hankkeella on kolme painopistettä;

  1. Yhteistyöhyötyjen kehittäminen ympäristön tilan kokonaiskuvan arvioinnissa ja raportoinnissa Issyk-Kul - alueen muiden hankkeiden ja valtiohallinnon yksiköiden kanssa.
  2. Seurannan tulosten hyväksikäyttö poliittiseen ja taloudelliseen suunnitteluun ottaen huomioon ilmastonmuutos.
  3. Teknisen laboratorio- ja maastotyökapasiteetin vahvistaminen fys.-kem. ja biologiseen tiedonkeruuseen järvestä ja sen valuma-alueesta.

Yhteistyöhyötyjä kehitetään Kirgisian ympäristöviraston eri osastojen lisäksi hydrometeorologisen ja terveysministeriön alaisten laitosten kanssa, jotta käytännön vesi- ja maastotiedonkeruu tapahtuu mahdollisimman koordinoidusti ja keskinäistä tulostenvaihtoa hyödyttävällä tavalla. Hankkeen on tarkoitus palvella hallituksen kestävän kehityksen ja ilmastomuutokseen sopeutumisen ohjelmia.  Edelleen keskinäistä työnjakoa ja tulostenvaihtoa harjoitetaan FAOn kalahankkeen ja ADBn infrastruktuurikehityshankkeen kanssa.

Seurannan tulosten hyväksikäytön työvälineenä on ympäristön tilaraportointi UNECEn yhteistyöryhmien kehittämien indikaattorien avulla. Raportointia kehitetään Issyk-Kul alueen ja Bishkekin laboratorioiden tulostietokannan ja ympäristötietojärjestelmän avulla. Työn tuloksellisuus tulee esiin määräajoin laadittavissa tilaraporteissa, josta seuraava raportti laaditaan v. 2016 aikana ottaen huomioon raportointitarve UNECE – alueen korkean tason ympäristöministerikonferenssiin Georgian Batumissa. 

Teknistä laboratorio- ja maastotyökapasiteettia vahvistetaan sekä CholponAtan aluelaboratoriossa että Bishkekin keskuslaboratoriossa, mukaan lukien yhteistyötahojen laboratoriot. Tarkoitus on, että tulosten yhteiskäyttö tulosten laadun samantasoisuuden puolesta on mahdollista.

Toimintamuotoina ovat partnerilaboratorioiden osallistuminen SYKEn referenssilaboratorion järjestämään vuosittaiseen vertailunäyteohjelmaan sekä SYKEn kehittämän laboratorion laadun valvontaa avustavan MUkit – ohjelmiston käytön opettelu ja hyväksikäyttö osana laboratorioiden mittauskäytäntöjä sekä uusien menetelmien varmennus. Päämääränä on, että laboratoriot saavuttavat standardin ISO/IEC 170025 määrittelemän vaatimustason, jonka ulkopuolinen valtuutettu arvioijalaitos toteaa.

Julkaistu 15.6.2015 klo 14.20, päivitetty 8.12.2015 klo 20.50