Kiertotalous vähähiilisyyden edistäjänä ja luonnon monimuotoisuuden turvaajana (KIVÄBO)

Kiertotalouden kytkentä luonnonvarojen käyttöön on tiedostettu hyvin, mutta usein jätepainotteisesti. Mahdollisuudet vähentää luonnonvarojen kokonaiskäyttöä ja edelleen tähän kytkeytyviä ympäristövaikutuksia on puolestaan huonommin tiedostettu. Asian kirkastamiseen on tarvetta, koska kansainvälinen luonnonvarapaneeli on arvioinut, että tällä hetkellä 50 % maailman kasvihuonekaasupäästöistä aiheutuu luonnonvarojen otosta ja prosessoinnista. Luonnonvarojen käyttö aiheuttaa 90 % maankäyttöön liittyvistä ongelmista, jotka kulminoituvat luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen.

Kansallisella tasolla kiristyvät päästövähennystavoitteet ja Suomen halu saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä ovat kasvattaneet kiertotaloustoimenpiteiden merkitystä osana ilmastotoimien laajaa palettia. Vastaavalla tavalla luonnon monimuotoisuuden kiihtyvä kato on herättänyt kiinnostuksen kiertotalouden mahdollisuuksiin hillitä myös tätä negatiivista kehitystä.

Hankkeen tavoitteena on arvioida, miten ja minkälaisilla kiertotalouden ratkaisulla Suomessa voitaisiin vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, vähentää raaka-ainekäyttöä ja turvata luonnon monimuotoisuutta talouden eri sektoreilla ja toiminnoissa. Tarkastelu keskittyy seuraaviin keskeisiin Suomen talouden osa-alueisiin ja materiaalivirtoihin: metsäteollisuus, metalliteollisuus, rakentaminen ja kiinteistöjen käyttö, ruokajärjestelmä, liikennejärjestelmä, jätehuolto, muovit, elektroniikka ja tekstiilit. Eri osa-alueiden kiertotalouden vaikuttavuuspotentiaalia arvioidaan kirjallisuusselvityksen, Suomen kansantalouden ympäristölaajennettua panos-tuotosmallin (ENVIMAT), asiantuntijahaastattelujen ja työpajojen avulla.

Hankkeen tulokset palvelevat sekä kansainvälisiä että kansallisia ilmasto- ja ympäristöpolitiikan toimia ja tietotarpeita monipuolisesti, esimerkiksi ilmastopolitiikan ja kiertotalouden suunnitelmia ja edistämisohjelmia. Lisäksi tulokset edistävät kansallista tavoitetta pysäyttää luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen Suomessa.

 

Lisätietoa

Johtaja Jyri Seppälä, Kulutuksen ja tuotannon keskus, SYKE, etunimi.sukunimi@syke.fi, puh. 0295 251 629

Tutkija Enni Ruokamo, Kestävän kiertotalouden strateginen ohjelma, SYKE, etunimi.sukunimi@syke.fi, puh. 0295 252 092

 

Julkaisut

Julkaistu 17.4.2020 klo 15.43, päivitetty 3.3.2021 klo 12.14