Kiertotalouden jäte- ja jätteenkäsittelyalueet sekä BAT-päätelmien vaatimukset haitallisten aineiden huomioimisesta päästöinventaariossa (KIERTOJÄTE)

Materiaaleissa mukana kulkevat kemikaalit on hallittava kiertotaloudessa, samoin kuin kierrätykseen kelpaamattoman jakeen loppusijoitus. Uudet teollisuussymbioosit ja kierrätyspuistot lisäävät materiaalien kuljetusta ja varastointia. Erityisen tärkeää on havaita, mikäli näissä uusissa kierroissa on myös pysyviä orgaanisia yhdisteitä (POP-yhdisteitä) tai erityistä huolta aiheuttavia aineita (SVHC-aineita). Mikäli POP- ja SVHC aineita saattaisi olla materiaalikierroissa mukana, on tärkeää ottaa nämä aineet mukaan myös ympäristöseurantaan.

Teollisuuspäästödirektiivin alla julkaistiin elokuussa 2018 jätteidenkäsittelyn BAT-päätelmät, jotka ohjaavat jätteiden käsittelyn direktiivilaitosten ympäristöluvitusta. Direktiivilaitosten toiminnan ja ympäristölupien on oltava BAT-päätelmien mukaisia 4 vuotta päätelmien julkaisusta. Uutta BAT-päätelmissä on vaatimus laatia jätevesi- ja jätekaasuja koskeva inventaario (BAT 3), joka sisältää tiedot mm. jätteenkäsittelyprosessin ominaisuuksista ja merkityksellisten vaarallisten aineiden pitoisuuksista. Tässä hankkeessa selvennetään, mitä päästöinventaario on ja miten sitä tulisi lähestyä.

Hankkeen tavoitteena on tukea kiertotaloutta ja vaarallisten aineiden hallintaa kiertotaloudessa. Hanke tuottaa tietoa jätealueiden ja jätteenkäsittelylaitosten valvojien tueksi, erityisesti POP-yhdisteiden ja SVHC-aineiden riskinhallintatoimien kehittämiseksi mm. seurannan tarpeen huomioimisessa.

Hanke etsii suuntaviivoja, miten jätteenkäsittelyn BAT-päätelmien mukaista inventaariota mm. vaarallisten aineiden virroista ja pitoisuuksista, puhdistustehokkuuksista sekä ympäristöriskeistä otettaisiin käytäntöön.

 

Julkaisuja

Kauppi, S., Räisänen, M. & Fjäder, P. 2020. Pysyvät orgaaniset yhdisteet jätteenkäsittelylaitosten ympäristöluvissa. Haitalliset aineet direktiivilaitosten inventaariossa. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 36/2020. Helsinki, Suomen ympäristökeskus.

Julkaistu 29.4.2020 klo 13.08, päivitetty 12.10.2020 klo 17.26