Kierrätysraaka-aineiden hyödyntäminen komposiittituotteiden valmistuksessa (RECOMPOSE)

Yhteiskunnalla ja yrityksillä on tarve löytää ratkaisuja, joilla ne turvaavat vakaan, ennustettavan ja kustannustehokkaan raaka-aineiden saannin ja joilla ne pystyvät tuottamaan lisäarvoa käyttämällä yhä vähemmän neitseellisiä luonnonvaroja ja energiaa tuotannossaan.

Kiertotalous on tunnistettu merkittäväksi yhteiskunnalliseksi mahdollisuudeksi Suomessa ja maamme tavoittelee edelläkävijän asemaa kiertotalouden toteuttajana. Kiertotalouden ratkaisut edellyttävät uudistumista sekä yrityksiltä että muulta yhteiskunnalta, lainsäädäntö mukaan lukien. Suomalaisen yhteiskunnan uudistuminen kohti kiertotaloutta tarvitsee tapausesimerkkejä ja konkreettista yritystason kehitystyötä sekä sitä tukevaa kokonaisvaltaista tutkimusta. RECOMPOSE-tutkimusprojektiin on valittu 3 teollisessa toiminnassa syntyvää sivuvirtaa. Näiden materiaalivirtojen yhteenlaskettu volyymi on > 80000 tonnia vuositasolla. Projekti tuottaa uutta osaamista materiaalien pitämiseksi kierrossa kestävän kiertotalouden periaatteiden mukaisesti.

Teollisissa symbiooseissa yhden toimijan jäte on toisen raaka-aine. Tämä vaatii uutta osaamista tuotannon suunnitteluun sekä jätteen tuottajan että sitä hyödyntävän teollisen toimijan osalta. Jäteraaka-aineiden laatuun, ominaisuuksiin ja niiden vaihteluun liittyvät kysymykset tulee ymmärtää ja hallita symbioosin molemmilla puolilla. RECOMPOSE-projektissa tullaan kehittämään ja testaamaan näiden jätteeksi luokiteltujen materiaalivirtojen hyödyntämistä komposiittituotteiden raaka-aineena.

Materiaali- ja prosessikehityksen ohella tullaan tekemään jäteluokituksen päättymiseen ja jäte-tuote -rajapintaan liittyviä tarkasteluita projektissa tutkittaville jätteille. Lisäksi projektissa tarkastellaan laatuvaatimuksia ja mahdollisia materiaalien hyödyntämiseen liittyviä riskejä, kun toisen tuotantoprosessin jätettä hyödynnetään raaka-aineena toisen toimijan valmistusprosessissa.

Lisätietoja

Jani Salminen, Suomen ympäristökeskus (SYKE)
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 11.4.2017 klo 13.24, päivitetty 28.4.2022 klo 14.02