Kierrätyksestä kasvua – Pohjois-Karjalan jätealan kehittämishanke

Taustaa

Jätehuollon toimintaympäristö on muutoksessa.  Käynnissä olevan jätelainsäädännön kokonaisuudistuksen  myötä jätteen tuottajille ja jätehuollon toimijoille on asetettu uusia vaatimuksia ja tavoitteita. Muutosta alueelliseen jätehuoltoon ovat viime vuosina tuoneet kuntien jätehuoltoyhteistyön tiivistyminen ja yhdyskuntajätekaatopaikkojen vähentyminen. Jäteveron nousun myötä ja yritysten jätemaksut ovat kasvaneet. Teollisuuden jätemääriin ja jätehuoltoon ovat vaikuttaneet myös tuotannossa tapahtuneet, taloudellisten suhdanteiden ja teknologioiden muutokset. Kun hyödyntämisen ja kierrätyksen tavoitetasot ovat jääneet saavuttamatta, ovat paineet jätteiden hyödyntämiseen lisääntyneet.

Itä-Suomen alueellisen jätesuunnitelman painopistealueita ovat jätteiden energiahyötykäytön lisääminen, biohajoavien jätteiden käsittelyn kehittäminen, haja-asutusalueiden jätehuolto sekä rakentamisen jätteiden hyödyntäminen ja käsittely. Alueen jätehuollon haasteet liittyvät harvaan asuttuihin alueisiin, jolloin kerättävät jätemäärät ovat pieniä ja välimatkat pitkiä. Lisäksi pk-yritysten vaikeutena on löytää sopivia kaupallisia palveluja jätehuoltonsa ja materiaalikierrätyksensä ratkaisemiseksi. Jätehuoltopalvelujen kannattavuus on harvaan asutuilla alueilla haaste. Kaatopaikalle sijoittaminen on toistaiseksi edullisempaa ja helpompaa. Tässä voidaan kuitenkin menettää merkittäviä liiketoimintapotentiaaleja ja samalla arvokasta raaka-ainetta.

Pk-yritykset tarvitsevat tietoa muuttuvasta toimintaympäristöstä, tulevista säädöksistä sekä jätehuollon tarjoamista mahdollisuuksista. Tarvitaan myös eri toimijoiden välistä yhteistyötä.

 

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on selvittää alueella toimivien keskeisten toimialojen pk-yritysten tieto- ja osaamistasoa liittyen jätehuollon lainmukaisiin vaatimuksiin lähitulevaisuudessa ja koostaa jätehuollon toimintaympäristön muutosten ja jätesääntelyn uudistumisen aiheuttamia vaikutuksia pk-yritysten toimintaan. Lisäksi hankkeessa arvioidaan Pohjois-Karjalan alueelle sopivia materiaalien kierrättämiseen liittyviä liiketoimintamalleja. Hankkeen tavoitteena on myös välittää tietoa ja luoda verkostoja kierrätykseen ja muihin jätehuoltopalveluihin sekä niihin liittyviin liiketoimintamahdollisuuksiin.

Toteutus

  • Toteutetaan kysely aihealueen kannalta keskeisten toimialojen pk-yrityksille koskien jätehuollon tieto- ja osaamistasoa.
  • Kootaan tietoa alueen pk-yrityksille koskien hyvän jätehuollon järjestämistä.
  • Selvitetään ja analysoidaan liiketoimintamahdollisuuksia liittyen yritysten ja kotitalouksien jätehuollon palvelutason kehittämiseen ja jätteiden hyödyntämisen lisäämiseen.
  • Välitetään tietoa jätehuollon edellytyksistä sekä uusista liiketoimintamahdollisuuksista
    • järjestettiin alueellinen seminaari pk-yrityksille 29.1.2015
    • valmistui Jätteet kiertoon -esite pk-yrityksille jätehuollon vaatimuksista sekä mahdollisuuksista.

Lisätietoja

 Ylitarkastaja Hanna Salmenperä, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 

 

 

      EU_lippu.jpg       vipuvoimaaEU_rgb.jpg      ELY_LA01_Logo___FI_B____RGB.JPG

Julkaistu 20.3.2014 klo 10.02, päivitetty 19.7.2017 klo 15.05

Kohderyhmä: