Kestävän kehityksen avainkysymykset ja toimintasuunnitelma 2030 (Avain2030)

United Nations sustainable development goals

YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda2030 astui voimaan 1.1.2016. Toimintaohjelman ytimenä ovat 17 yhteisesti hyväksyttyä tavoitetta ja niiden 169 alatavoitetta. Avain2030-hankkeen yleisenä tavoitteena on antaa kokonaiskuva Suomen lähtötilanteesta, haasteista ja mahdollisuuksista Agenda2030:n toimeenpanossa. Hanke tulee lisäksi osoittamaan Agenda2030 -seurantaindikaattoreiden keskeiset kehittämiskohteet kansainvälisen vertailun ja kotimaisten kokemusten perusteella.

Hankkeen menetelmällisenä erityistavoitteena on testata infografiikan käyttöä kestävän kehityksen viestinnässä ja vuorovaikutuksessa. Keskeiset tulokset visualisoidaan ja niistä viestitään infografiikan keinoin. Hanke pyrkii luomaan infografiikkaa, joka avaa Agenda2030:n toimeenpanon keskeiset sisällöt ja tavoitteet tuoreella, kiinnostavalla ja yllättävälläkin tavalla. Samalla hanke testaa infografiikan tuottamisen kustannustehokkuutta ja vaikuttavuutta erityisesti perinteiseen indikaattoripohjaiseen viestintään verrattuna.

Hanke antaa perustellut ehdotukset niistä teemoista, tavoitteista ja toimista, joihin Suomessa tulee kiinnittää erityistä huomiota. Näiden toiminnan painopistealueiden tunnistamisessa keskeisenä kriteerinä käytetään Suomen asemaa kansainvälisessä vertailussa eri aihealueilla. Hankkeessa selvitetään a) millä aihealueilla Suomella on eniten kirittävää muihin maihin verrattuna, b) mitkä aihealueet ovat Suomelle kriittisiä ja mistä syistä, c) millä alueilla Suomi on edelläkävijä ja millä edellytyksillä hyviä käytäntöjä voidaan monistaa muille aihealueille ja muiden toimijoiden käytettäväksi.

Hankkeen toteuttivat SYKE ja DEMOS Helsinki yhteistyössä kestävän kehityksen toimijoiden kanssa. Hanke toteutettiin maalis-kesäkuun 2016 aikana. Hankkeen loppuraportti ilmestyi 23.8. 2016.

Uutisia, näkökulmia ja taustoja

keke-paletti

Lisätietoja

Julkaistu 4.3.2016 klo 10.01, päivitetty 23.2.2017 klo 12.17

Kohderyhmä: