Kestävän kaupunkikehityksen indikaattorityö - KEKANUA

Tausta

Quitossa vuonna 2016 pidetyssä YK:n Habitat III -kokouksessa hyväksyttiin Uusi Kaupunkikehitysohjelma (New Urban Agenda, NUA) ohjaamaan kestävää kaupunkikehitystä. Uusi Kaupunkikehitysohjelma tukee Agenda 2030:n toteuttamista kaupunkien ja yhdyskuntien näkökulmasta. Ohjelmaan sisältyy seuranta- ja raportointivelvoite, jonka mukaisesti jäsenmaat raportoivat säännöllisin väliajoin ohjelman tavoitteiden saavuttamisesta. YK:n jäsenmaat laativat ensimmäiset NUA:an liittyvät kansalliset raporttinsa YK:lle vuonna 2021. Suomessa ympäristöministeriön koordinoima Kestävä kaupunki –ohjelma (2019-2023) vauhdittaa kaupunkien ja kuntien kestävää kehitystä pääpainonaan sekä ympäristöllisesti että sosiaalisesti kestävät ratkaisut. 

Tavoitteet

Työssä on kaksi toisiaan täydentävää vaihetta, joissa valitaan ja kehitetään indikaattorit kuvaamaan kaupunkien ympäristöllistä, taloudellista ja sosiaalista kestävyyttä. Työssä käydään vuoropuhelua paikallisten toimijoiden ja verkostojen kanssa.

YK:n Uuden kaupunkikehitysohjelman (NUA) indikaattoreiden raportointi

Työn ensimmäisessä vaiheessa valitaan Suomen kaupunkien tilannetta ilmentävät indikaattorit  YK:n Uuden kaupunkikehitysohjelman (NUA) indikaattoreiden joukosta ja tuotetaan niihin liittyvät luvut vuoden 2021 kansallisen NUA-raportoinnin tarpeisiin. 

Kansallisen kestävän kaupunkikehityksen indikaattorityö

Työn toisen vaiheen tavoitteena on kestävän kaupunkikehityksen indikaattorien kehittäminen kansallisen kestävän kaupunkikehityksen seurannan ja edistämisen tueksi. Koottavat ja kehitettävät indikaattorit kuvaavat kaupungin sosiaalisten, taloudellisten ja ympäristöllisten ulottuvuuksien tilaa.

Tulokset

Finland's report on the implementation of the New Urban Agenda

Työn ensimmäisen vaiheen tuloksena tuotetaan tieto indikaattoreista, jotka sisällytetään Suomen kansalliseen NUA-raporttiin. Linkki raporttiin: Ympäristöministeriö (2021). Finland's Report on the Implementation of the New Urban Agenda. 

Toisen vaiheen tuloksena syntyy esitys sopivista olemassa olevista ja uusista indikaattoreista sekä kunkin indikaattorin osalta sen sisällön ja datalähteen kuvaus sekä ohje indikaattorin käyttöön. Työstä koostetaan loppuraportti, powerpoint-esityksiä sekä indikaattoritietoa, jota voidaan monipuolisesti hyödyntää kotimaassa ja kansainvälisessä raportoinnissa. 

Työn hyödyntäjiä ovat ministeriöt, kaupungit ja kunnat, sekä kaupunkien kehittäjät että kaupunkikehitykseen vaikuttavat päätöksentekijät. 

Tilaisuudet

Kestävän kaupunkikehityksen avanindikaattorit -työpaja ke 17.11.2021

Sosiaalisen kestävyyden indikaattorit -työpaja 17.6.2021

Kestävä kaupunki -aamukahvit 23.3.2021: Miten kaupunkia mitataan? Lisätiedot tapahtumasta

 

   

  Lisätietoja

  Hankkeen johtaja, projektipäällikkö Tapio Reinikainen
  Puh.+358 295 251 847
  Sp. etunimi.sukunimi@syke.fi

  Julkaistu 23.2.2021 klo 11.17, päivitetty 17.1.2022 klo 12.09