Kaupunkien ja kuntien alueelliset ekolaskurit - KEKO A

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tarkoituksena oli arvioida jo olemassa olevia aluetasoisia ekotehokkuustyökaluja, sekä mahdollisuutta kehittää niiden pohjalta uusia ja monikäyttöisempiä arviointityökaluja.

KEKO- hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kartoitetiin ja arvioitiin ekotehokkuuden arvioinnissa käytettyjen työkalujen tilannetta etenkin alue- ja aluekehitysnäkökulmasta. Samalla selvitettiin mahdollisuutta kehittää alueellisia arviointityökaluja, jotka ovat sekä luotettavia että antavat eri tilanteissa käyttö- ja vertailukelpoista tietoa.

Tällä hetkellä markkinoilta löytyy useita niin kotimaisia kuin ulkomaisiakin aluenäkökulman sisältäviä arviointityökaluja. Työkalujen vertailukelpoisuus ja soveltuvuus voi kuitenkin olla heikkoa erilaisissa paikallisissa ja kulttuurisissa olosuhteissa. Myöskään käytetyt lähdetiedot eivät usein ole riittävän avoimia. Ongelmaksi saattaa myös muodostua työkalujen kustannukset. Näistä syistä johtuen arviointityökalujen käyttö onkin jäänyt melko vähäiseksi.

Kaupungit ja aluekehitystoiminnassa mukana olevat yritykset tarvitsevatkin nopeasti työkaluja joiden avulla ne voivat suunnata resurssejaan oikein ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Tämä tarve onkin jo tiedostettu ja etenkin suurimmissa kunnissa saatetaan käyttää useita rinnakkaisia työkaluja. KEKO-hanke onkin tästä syystä saanut jo nyt huomiota arviointityökalujen hyödyntäjätahoilta.

Uusi Tekes-projekti KEKO B -työkalun kehittämisestä käynnistyy tammikuussa 2013.

Lisätietoja

Erikoistutkija Ari Nissinen , Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 24.4.2013 klo 10.19, päivitetty 5.6.2013 klo 11.50