Katupölyn tutkimusmenetelmät

WDS_porvoo_koko
WDS-mittauksia Porvoossa. Kuva: Roosa Ritola

WDS (Wet Dust Sampler)

SYKE:llä on käytössään Ruotsin tie- ja liikennetutkimuslaitoksella (VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut) kehitetty tien pinnan pölyisyyden mittaukseen suunniteltu WDS-laite. WDS-laite yhdistää korkeapainepesurin näytteenottoyksikköön, jolloin pinnalta huuhdeltu näyte voidaan kerätä talteen ja myöhemmin jatkoanalysoida halutulla tavalla. WDS:llä voidaan esimerkiksi:

  • ottaa näytteitä pölypäästöjen kokojakauman ja koostumuksen selvittämiseksi
  • selvittää pölyn varastoitumista ja jakautumista katuympäristössä
  • suorittaa pölypitoisuuden mittauksia katuverkolla ennen ja jälkeen katujen kunnossapitotoimia
  • vertailla kadunpinnan pölyisyyttä ilmasta otettuihin näytteisiin eri vuodenaikoina

Lisätietoja WDS:stä:

 

NORTRIP-malli (NOn-exhaust Road TRaffic Induced Particle emissions)

Katupölypäästöihin vaikuttavat tekijät ovat usein kompleksisia ja sidoksissa sääolosuhteisiin. NORTRIP-malli pyrkii määrällistämään katupölyn muodostumiseen ja päästöihin vaikuttavat tekijät katuympäristössä ja se on tällä hetkellä kattavin liikenteen ei-pakokaasuperäisten hiukkasten mallintamistyökalu. Malli ennustaa päästölähteet kulumasta (tie, renkaat, jarrut), tiesuolasta (liukkaudentorjunta ja pölynsidonta) ja hiekoituksesta. Mallia voidaan soveltaa tieteellisten päästöarvioiden tekemisessä sekä tukemaan käytännön työtä katupölyntorjuntaan tähtäävissä toimenpiteissä. NORTRIP-malli on kehitetty yhteistyössä pohjoismaisten ilmanlaatu- ja päästöasiantuntijoiden kanssa ja sen kehitystyö jatkuu yhteispohjoismaisessa NORDUST-hankkeessa.

Lisätietoja NORTRIP:sta:

Julkaistu 17.4.2020 klo 9.04, päivitetty 14.4.2020 klo 10.13
Kohderyhmä: