Kansallisen ilmansuojeluohjelman 2030 valmistelu (ISO 2030)

Ympäristöministeriö on käynnistänyt kansallisen ilmansuojeluohjelman 2030 valmistelun. EU:n päästökattodirektiivi (2016/2284/EU) edellyttää, että jäsenmaat laativat kansalliset ilmansuojeluohjelmat. Päästökattodirektiivillä säädellään ilmaan tulevia päästöjä ja vähennetään ilman epäpuhtauksien aiheuttamia haitallisia terveys- ja ympäristövaikutuksia sekä niiden riskejä.

Ilmansuojeluohjelman avulla jäsenmaa osoittaa olevansa tietoinen päästöistään ja niiden vaikutuksista ilmanlaatuun, ihmisen terveyteen ja ympäristöön sekä ryhtyvänsä suunnitelmallisesti toimiin päästöjen vähentämisvelvoitteiden, seurantojen, tietojen toimittamisvelvoitteiden ja muiden tarpeellisten toimien toteuttamiseksi. Vuoteen 2030 ulottuvassa Suomen kansallisessa ilmansuojeluohjelmassa kuvataan kehitys v. 1990–2016 sekä esitetään päästöjen, ilmanlaadun ja vaikutusten kehityskulut vuoteen 2030.

Ilmansuojeluohjelman laatimiseksi ympäristöministeriö on asettanut työryhmän, jossa ovat edustettuina ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen ympäristökeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Ilmatieteen laitos, Uudenmaan ELY-keskus, Kuntaliitto, Suomen luonnonsuojeluliitto ry, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry, Metsäteollisuus ry, Energiateollisuus ry, Teknologiateollisuus ry, Kemianteollisuus ry ja Öljy- ja biopolttoaineala ry. Työryhmän puheenjohtajana toimii Sirpa Salo-Asikainen ympäristöministeriöstä ja sen toimikausi on 15.12.2017–30.11.2018. Ilmansuojeluohjelman valmistelu- ja kirjoitustyöstä on päävastuussa työryhmän sihteeristö, joka on ympäristöministeriöstä ja Suomen ympäristökeskuksesta.

SYKE vastaa lisäksi päästötietojen (NOx, SO2, NH3, NMVOC, PM2,5, BC, CH4) ja päästöskenaarioiden tuottamisesta sekä päästökattodirektiivin mukaisten seurantojen tietosisällöstä. Samoin SYKE vastaa mustaan hiileen ja metaaniin liittyvistä tarkasteluista. Työn tavoitteena on tuottaa esitys Suomen kansalliseksi ilmansuojeluohjelmaksi sekä siihen liittyvä tausta-aineisto valtioneuvoston käsittelyä varten.

Lisätietoja

  • Kimmo Silvo, Suomen ympäristökeskus SYKE
  • Mikko Savolahti, Suomen ympäristökeskus SYKE

 

Julkaistu 23.2.2018 klo 9.12, päivitetty 26.2.2018 klo 12.16