Kaivoksen sulkeminen - Vaikutukset ja uudet mahdollisuudet (KAIVASU)

Kaivoksen hallittu sulkeminen on keskeisessä osassa ympäristöllisesti kestävää kaivostoimintaa kehitettäessä. KAIVASU-hankkeessa selvitetään Nivalassa sijaitsevan Hituran suljettavan kaivosalueen mahdollisuuksia uusien toimintojen alustana. Hankkeella on tarkoitus lisätä ymmärrystä mm. peittorakenteiden toimivuudesta, sekä hydrogeologisista ja kemiallisista muutoksista suljettavilla kaivosalueilla. Hankkeessa tutkitaan sekundääristen raaka-aineiden hyödyntämistä eri sulkemisratkaisuissa, esimerkiksi osana peittorakenteita tai vesien-puhdistusmenetelmiä. Yhtenä hankkeen kokonaisuuteen liittyvänä selvityskohteena ovat myös mikrobiyhteisöt kaivosalueen ympäristöindikaattoreina ja avolouhoksissa toimivien bioreaktoreiden mahdollistajana.

 

Hankkeen toimet on jaettu työpaketteihin.

Työpaketti 1: Sulkemistoimien lähtötiedot ja toimien suunnittelu

Työpaketin vastuutaho Oulun yliopiston Kerttu Saalasti instituutin, toteutetaan yhteistyössä GTK:n kanssa.

Lähtö- ja taustatietojen kerääminen: Olemassa olevan tiedon läpikäyminen kaivoksen sulkemisen näkökulmasta. Hankkeessa hyödynnetään olemassa olevaa tietoa poistettujen pohjavesiputkien paikoista ja hyödynnetään näytteenottoon soveltuvin osin. Sulkemistoimien suunnittelu ja sulkemisprosessin hallinta: Kuvataan Hituran kaivoksen sulkemisen suunnittelu ja toteutus, toimijat ja vastuualueet sekä keskeiset perusperiaatteet ja ohjaavat/rajaavat tekijät. Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet valittuihin rakenteisiin, työtapoihin ja ratkaisuihin. Määritetään ns. nollatilanne, mitä vaikutuksia sulkemattomalla kaivoksella olisi ollut ja mihin vaikutuksiin sulkemistoimet tähtäsivät. Verrataan myös kaivosyhtiön tekemän alkuperäisen sulkemissuunnitelman eroja lopulliseen toteutuneeseen sulkemissuunnitelmaan sekä sen kustannuksiin. Työssä pyritään selvittämään valittujen ratkaisujen toteutuneita yksikkökustannushintoja ja arvioimaan niiden soveltuvuutta ja kustannustehokkuutta myös suhteessa vaihtoehtoisiin ratkaisuihin. Tällä on erityisesti vaikutusta kansallisella tasolla määritettävien ympäristövakuuksien arvioinnissa ja eri ratkaisujen teknis-taloudellisen edellytysten arvioinnissa kaikkien Suomen kaivannaisjätealueiden osalta.

Alueen hyödyntämisen mahdollisuuksien kartoittaminen: Kaivosalueella olevien tilojen ja alueiden kartoitus sekä niiden hyödynnettävyys muissa toimissa eri teollisuuden aloilla, energiatuotannossa, mahdollisuudet uuteen yritystoimintaan, virkistysalueisiin sekä ekosysteemipalvelumahdollisuuksien kartoittaminen. Työssä selvitetään myös alueen erityispiirteet sekä sen tuomat mahdollisuudet/rajaukset.

Työpaketti 2: Sulkemisrakenteet ja ympäristö

Työpaketin vastuutaho GTK, toteutetaan yhteistyössä Oulun yliopiston Kerttu Saalasti instituutin kanssa.

Työpaketin tavoitteena on luoda toimintamalli sulkemisrakenteiden toimivuuden tarkasteluun tietokonemallinnuksen avulla, luoda edellytyksiä innovatiivisten, sekundääristen raaka-aineiden (kuitusavi) hyötykäyttöä ja kiertotaloutta tukevien peittorakennemateriaalien käyttämiselle, sekä kehittää geopolymeerien käyttöä erilaisissa vesienkäsittelyn sovelluksissa, kuten aktiivisessa ja passiivisessa (esim. reaktiiviset seinämät) puhdistuksessa.

Työpaketti 3: Avolouhoksen käyttö bioreaktorina metallien ja sulfaatin poistamiseksi

Vastuutaho SYKE, toteutetaan yhteistyössä GTK:n kanssa.

Työpaketin tavoitteena on tutkia mikrobien soveltuvuutta puhdistukseen laboratoriomittakaavan kokeissa (pullokokeet), joissa säädellään kasvatusolosuhteita (esim. pH, happipitoisuus,) ja hiilen lähdettä (esim. puuhake). Pullokokeissa parhaiksi havaittuja syötteitä (esim. puuhake) ja olosuhteita testataan avolouhoksen olosuhteita jäljittelevässä bioreaktorikokeessa. Bioreaktorissa esiintyviä mikrobiyhteisöjä tarkastellaan uuden polven sekvensointimenetelmiä hyödyntäen ja selvitetään parhaiten sulfaattia ja/tai metalleja pelkistävät mikrobipopulaatiot. Luodaan toimintamalli metallien ja sulfaatin poistamiseksi avolouhoksen vedestä.

Työpaketti 4: Projektihallinto ja viestintä.

 

Lisätietoja:

Ryhmäpäällikkö Seppo Hellsten, puh 0295 251 165, etunimi.sukunimi@syke.fi

Hankkeen SYKEn osuuden projektipäällikkö, tutkija Tiina Laamanen, puh 0295 251 795, etunimi.sukunimi@syke.fi

Hankkeen projektipäällikkö Johanna Kutuniva, Kerttu Saalasti Instituutti, puh 0400 919 331, etunimi.sukunimi@oulu.fi

EAKR-logot.
 
Kaivasu-hankkeen rahoittajien logot.
 
Julkaistu 15.5.2020 klo 13.18, päivitetty 1.12.2020 klo 15.14