Jokien hydro-morfologia - tehokkaat kunnostusmenetelmät hyvän tilan saavuttamiseksi (REFORM)

Taustaa

Jokien tila Euroopassa on muuttunut paljon säännöstelyn, perkausten sekä muiden jokien rakenteeseen vaikuttavien ihmisen toimien vuoksi. Jokien rakenteellinen muuttuneisuus on yksi suurimmista haasteista kun pyritään kohti EU:n vesipuitedirektiivin edellyttämää vesien hyvää ekologista tilaa.

Jokia kunnostamalla pyritään palauttamaan uoman rakenteen ja virtauksen monimuotoisuus ja samalla muuttamaan jokielinympäristöä luonnontilaisen kaltaiseksi. Rakenteellisten muutosten ja kunnostusten ekologiset vaikutukset tunnetaan kuitenkin huonosti, koska seuranta on vähäistä verrattuna tehtyjen kunnostusten määrään.

Kasviekologi joen varrella
© Jukka Aroviita

Reform-hankkeessa kootaan olemassa olevaa tietoa jokikunnostuksista sekä tutkitaan uoman rakenteellisten muutosten ja kunnostusten vaikutuksia jokiekosysteemiin. Vesipolitiikan puitedirektiivi edellyttää Euroopan Unionin jäsenvaltioilta vesistöjen hyvää tilaa viimeistään vuoteen 2027 mennessä. Reform-hankkeessa pyritään tuottamaan tietoa, joka edesauttaa jokien hyvän ekologisen tilan saavuttamista.

Hankkeen tavoite

REFORM-hankkeen tavoitteena on kehittää kustannustehokkaita hydro-morfologisia menetelmiä jokikunnostusten toteuttamiseen ja niiden vaikutusten arviointiin. Tavoitteena on uusien ja olemassa olevien jokikunnostusten vaikutuksia mittaavien muuttujien selvittäminen sekä niiden tarkkuuden ja herkkyyden parantaminen. Lisäksi tavoitteena on tutkia, mitkä tekijät rajoittavat jokikunnostusten onnistumista.

Menetelmät ja tulokset

Hanke jakautuu kahdeksaan eri osatehtävään (Kuva 1). Suomen ympäristökeskus on mukana meta-analyysin, hydromorfologisten muutosten, jokikunnostusten vaikutusten ja kunnostuspotentiaalin ja -menetelmien osatehtävissä.

Kuva 1. Reform-hankkeen työpakettien teemat ja niiden keskinäiset suhteet.

Kuva 1. Reform-hankkeen työpakettien teemat ja niiden keskinäiset suhteet.

Jokikunnostusten vaikutuksia tutkitaan tapaustutkimuksin, joissa verrataan laajojen kunnostustoimenpiteiden ja pienimuotoisten kunnostustoimenpiteiden vaikutuksia keskenään. Tutkimuskohteita on 12 kuudessa eri Euroopan maassa. Suomesta kohteiksi on valittu Kalajoen sivuhaara Vääräjoki ja Kuivajoki, joissa on tehty mittavia kunnostustoimenpiteitä 90-luvun alusta lähtien. Lisäksi tehdään sosioekonomista tutkimusta, jonka tavoitteena on kartoittaa paikallisten ihmisten näkemyksiä kunnostuksista ja niiden merkityksestä.

Reform-hankkeen puitteissa kootaan lisäksi kattava WIKI-kunnostustietokanta.

Lopulliset hankkeet tulokset julkaistaan vuoden 2015 lopulla tai 2016 vuoden alussa.

Lisätietoja

Yksikönpäällikkö Seppo Hellsten, SYKE
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 20.5.2013 klo 16.46, päivitetty 24.4.2015 klo 11.40