Uusimmat mittaustulokset

Säkylän Pyhäjärvelle asennettiin 7.5.2019 uusinta jatkuvatoimista mittaustekniikkaa: automaattinen vedenlaadun mittauspoiju sekä sääasema. Mittausasemat tuottavat lähes reaaliaikaista tietoa, jota hyödynnetään vesiensuojelussa sekä järvien tilan seurannassa ja tutkimuksessa.

mittaustekniikasta on huomattavaa apua nopeiden vedenlaadun vaihtelujen havaitsemisessa. Sääasemalla mitataan säätilaa kuten tuulen suuntaa ja nopeutta sekä sadantaa. Mittauspoijulla havainnoidaan veden lämpötilaa ja sameutta, humuspitoisuutta, sinilevien biomassaa kuvaavaa fykosyaniinia sekä järven rehevyystasoa kuvaavaa klorofylliä. Mittausasemat pidetään järvellä koko avovesikauden. Tulokset on alustavasti tarkastettu, mutta ne voivat muuttua lopullisen tarkastuksen myötä.              

poiju
Vedenlaadun mittauspoijun asennustyötä laiturilla (vasen kuva © Kari Kallio) ja poiju paikallaan järvellä (oikea kuva © Antti Lindfors).

 

1. Vedenlaadun mittauspoiju

Havainnot osoitteesta www.luodedata.fi/datapalvelu (käyttäjätunnus: pyhajarvi)

Mitattavat muuttujat

Klorofylli-a

Veden a-klorofylli -pitoisuus kuvaa kasviplanktonin kokonaismäärää eli biomassaa. Mittauspoijussa sen mittaaminen perustuu fluoresenssin määrittämiseen tietyllä aallonpituudella. Fluoresenssilukema muutetaan a-klorofylli -pitoisuudeksi muuntokertoimien avulla.

Sinilevät

Sinilevien määrää arvioidaan fykosyaniini -pigmentin pitoisuuden perusteella. Se arvioidaan mittaamalla fykosyaniinin fluoresenssia sille ominaisella aallonpituudella.

Liuennut orgaaninen aines

Liuenneen orgaanisen aineen pitoisuus ilmoitetaan yleensä hiilenä (DOC, liuennut orgaaninen hiili). Se koostuu pääasiassa humusyhdisteistä. Poijussa DOC mitataan fluoresenssin avulla. Fluoresenssilukema muutetaan DOC-pitoisuudeksi muuntokertoimien avulla.

Veden sameus / näkösyvyys

Sameuden mittaaminen perustuu siihen, että vedessä olevat partikkelit sirottavat valoa. Partikkelit voivat olla kasviplanktonia, maalta tulevia mineraalipartikkeleita tai pohjasta irtoavaa sedimenttiä. Sameus ilmoitetaan FNU-yksikköinä. Näkösyvyys riippuu pääasiassa sameudesta (partikkelien pitoisuudesta). Mitä suurempi sameus sitä alhaisempi näkösyvyys. Korkea humuspitoisuus laskee myös sameutta

2. Sääasema

Havainnot osoitteesta www.luodedata.fi/datapalvelu (käyttäjätunnus: pyhajarvi)

Lounais-Suomen jokien vedenlaatu ja kuormitus reaaliajassa - Vesimittari

Vesimittarin web-käyttöliittymä on toteutettu VARELYn (Marjo Tarvainen ja Janne Suomela) ja SYKEn yhteistyönä. Sivustolla voi tarkastella Lounais-Suomen jokien vedenlaatua ja kuormitusta lähes reaaliajassa. Tiedot perustuvat jatkuvatoimisiin vedenlaatumittareihin ja kuvat päivittyvät vähintään kerran vuorokaudessa.

http://wwwi2.ymparisto.fi/i2/vesimittari/

Julkaistu 10.6.2019 klo 13.49, päivitetty 27.6.2019 klo 13.38